Kiểm tra số âm số dương trong C | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Kiểm tra số âm số dương trong C

Hướng dẫn cách kiểm tra số âm số dương trong C. Bạn sẽ học được cách tạo một hàm cơ bản để kiểm tra số âm số dương trong C sau bài học này.

Số âm số dương trong C là gì

Chúng ta đều biết số âm là các số nhỏ hơn số 0, và ngược lại thì số dương là các số lớn hơn số 0. Chúng ta dùng dấu trừ (-) để biểu thị số âm, và dấu cộng (+) hoặc lược bỏ dấu để biểu thị số dương.

Ví dụ, chúng ta xem xét các số -2, 0 , 2 như sau:

Số -2 nhỏ hơn 0 nên nó là số âm.
Số 0 không phải là số dương cũng không phải là số âm
Số 2 lớn hơn 0 nên nó là số dương.

Trong ngôn ngữ C, khái niệm số âm số dương cũng giống với khái niệm mà chúng ta hay dùng ở trên.

Kiểm tra số âm số dương trong C

Số âm thì nhỏ hơn 0 và số dương thì lớn hơn 0. Bằng cách so sánh một số với số 0, chúng ta có thể dễ dàng kiểm tra một số đã cho là số âm hay là số dương trong C.

Và chúng ta có thể tạo hàm kiểm tra số âm số dương trong C như sau:

int check_negative_positive_number(int n){
//flag = -1 => số âm
//flag = 0 => số 0
//flag = 1 => số dương

int flag = 0;
if (n >0 ) flag = 1;
else if (n<0) flag = -1;
return flag;
}

Chúng ta có thể gọi hàm này và sử dụng trong chương trình nhập n kiểm tra n là số âm hay số dương trong C như sau:

#include <stdio.h>

int check_negative_positive_number(int n){
//flag = -1 => số âm
//flag = 0 => số 0
//flag = 1 => số dương

int flag = 0;
if (n >0 ) flag = 1;
else if (n<0) flag = -1;
return flag;
}
int main(void){
int n;

printf("Nhap so nguyen= ");
scanf("%d",&n);

int check = check_negative_positive_number(n);

if( check == 0 ) printf("%d la so 0\n", n);
else if( check == 1 ) printf("%d la so duong\n", n);
else printf("%d la so am\n", n);
return 0;
}

Màn hình nhập liệu và kết quả chương trình kiểm tra số âm số dương sẽ như sau:

Nhap so nguyen= -10
-10 la so am

Nhap so nguyen= 0
0 la so 0

Nhap so nguyen= 8
8 la so duong

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách kiểm tra số âm số dương trong C rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/so-trong-c/kiem-tra-so-am-duong-trong-c/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.