Cắt string trong C++ | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Cắt string trong C++

Hướng dẫn cách cắt string trong C++. Bạn sẽ học được cách sử dụng 3 hàm cơ bản như front(), back() và substr() để cắt string trong C++ sau bài học này.

Chúng ta có 3 phương pháp cơ bản để cắt string trong C++ như sau:

  • Hàm front(): Cắt ký tự đầu tiên từ string
  • Hàm back(): Cắt ký tự cuối cùng từ string
  • Hàm substr(): Cắt một phạm vi từ string

Cắt ký tự đầu tiên từ string trong C++ bằng hàm front

Hàm front là một hàm thành viên trong class std:string, có tác dụng tham chiếu đến ký tự đầu tiên trong chuỗi string.

Bằng cách ứng dụng hàm front(), chúng ta không những có thể cắt ra giá trị của ký tự đầu tiên trong string, mà còn có thể thay đổi giá trị của ký tự đầu tiên đó.

Chúng ta sử dụng hàm front trong C++ với cú pháp sau đây:

str.front();

Trong đó str là chuỗi string cần cắt ra ký tự ban đầu. Hàm front() sẽ trả về tham chiếu tới ký tự đầu tiên của chuỗi string, qua đó chúng ta có thể cắt lấy giá trị của ký tự đầu tiên này, hoặc là gán một ký tự khác để thay đổi nó.

Lưu ý chúng ta không dùng hàm front() cho chuỗi string trống nhé.

Ví dụ cụ thể:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
string str = "Hello World!";

//Tạo tham chiếu tới vị trí ký tự đầu tiên của chuỗi string
char frontstr = str.front();
cout << frontstr << endl;

//Thay đổi ký tự đầu tiên
str.front() = 'K';
cout << str << endl;

return 0;
}

Kết quả:

H
Kello World!

Cắt ký tự cuối cùng từ string trong C++ bằng hàm back

Ngược lại với hàm front() chính là hàm back().

Hàm back là một hàm thành viên trong class std:string, có tác dụng tham chiếu đến ký tự cuối cùng trong chuỗi string.

Bằng cách ứng dụng hàm back(), chúng ta không những có thể cắt ra giá trị của ký tự đầu tiên trong string, mà còn có thể thay đổi giá trị của ký tự cuối cùng đó.

Chúng ta sử dụng hàm back trong C++ với cú pháp sau đây:

str.back();

Trong đó str là chuỗi string cần cắt ra ký tự cuối cùng. Hàm back() sẽ trả về tham chiếu tới ký tự cuối cùng của chuỗi string, qua đó chúng ta có thể cắt lấy giá trị của ký tự cuối cùng này, hoặc là gán một ký tự khác để thay đổi nó.

Lưu ý chúng ta không dùng hàm back() cho chuỗi string trống nhé.

Ví dụ cụ thể:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
string str = "Hello World!";

//Tạo tham chiếu tới vị trí ký tự cuối cùng của chuỗi string
char backstr = str.back();
cout << backstr << endl;

//Thay đổi ký tự cuối cùng.
str.back() = '?';
cout << str << endl;

return 0;
}

Kết quả:

!
Hello World?

Cắt một phạm vi từ string bằng hàm substr()

Chúng ta sử dụng hàm substr() để cắt một phạm vi chỉ định từ trong string ban đầu. Ví dụ cụ thể:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
string str = "Hello World!";
string substr = str.substr(1, 3);
cout << substr << endl;

string substr2 = str.substr(1,6);
cout << substr2 << endl;
return 0;
}

Kết quả, các chuỗi string được cắt trong phạm vi chỉ định như sau:

ell
ello W

Chi tiết về hàm substr xin vui lòng xem tại bài viết:

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách cắt string trong C++ rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C++ trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/string-trong-cpp/cat-string-trong-cpp/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

  • Bài viết mới nhất
Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.