Xoá khoảng trắng trong chuỗi PHP | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Xoá khoảng trắng trong chuỗi PHP

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách xoá khoảng trắng trong chuỗi PHP. Bạn sẽ học được cách xóa khoảng trắng thừa trong chuỗi PHP bằng các phương thức trim(), ltrim() và rtrim() sau bài học này.

Chúng ta có 4 phương pháp xoá khoảng trắng hoặc dấu cách trong chuỗi PHP như sau:

 • Xoá khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi PHP bằng hàm trim()
 • Chỉ xoá khoảng trắng ở đầu chuỗi PHP bằng hàm ltrim()
 • Chỉ xoá khoảng trắng ở cuối chuỗi PHP bằng hàm rtrim()
 • Xoá toàn bộ khoảng trắng ở chuỗi bằng hàm preg_replace() hoặc str_replace()

Xoá khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi PHP

trim trong PHP là một hàm xử lý chuỗi trong PHP có tác dụng xoá các khoảng trắng (hoặc ký tự chỉ định) ở đầu và cuối chuỗi PHP và tạo ra chuỗi mới. Phép xoá này không làm thay đổi chuỗi ban đầu.

Phương thức trim() trong PHP

Chúng ta sử dụng phương thức trim() trong PHP để xoá khoảng trắng trong chuỗi PHP với cú pháp sau đây:

trim(str);

Trong đó str là chuỗi ban đầu cần xoá các khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi PHP.

Kết quả của strim() sẽ là một chuỗi mới được tạo ra từ chuỗi cũ với các khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi đã được loại bỏ. Lưu ý là phương thức trim() chỉ loại bỏ khoảng trắng trong chuỗi PHP ở đầu và cuối chuỗi, chứ không xoá đi các khoảng trắng ở giữa chuỗi nhé.

Và khoảng trắng mà strim() có thể xoá ở đây bao gồm khoảng trắng bình thường (tạo bởi phím cách) lẫn các khoảng trắng tạo bởi dấu tab hoặc xuống dòng.

Sau đây hãy cùng xem các ví dụ cụ thể sử dụng phương thức trim() để xoá khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi PHP như sau:

Ví dụ 1: Xoá khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi PHP

$str = " LOVE YOU ";

echo "[".$str."]"; //[ LOVE YOU ]
echo "[".trim($str)."]"; //[LOVE YOU]

Ví dụ 2: Xoá khoảng trắng liên tiếp ở đầu và cuối chuỗi PHP

$str = "   LOVE YOU ";

echo "[".$str."]"; //[ LOVE YOU ]
echo "[".trim($str)."]"; //[LOVE YOU]

Ví dụ 3: Xoá dấu tab ở đầu và cuối chuỗi PHP

$str = "\tLOVE YOU\t";

echo "[".$str."]"; //[ LOVE YOU ]
echo "[".trim($str)."]"; //[LOVE YOU]

Ví dụ 4: Xoá dấu xuống dòng ở đầu và cuối chuỗi PHP

$str = "\nLOVE YOU\n";

echo "[".$str."]";
// [
// LOVE YOU
// ]

echo "[".trim($str)."]";
// [LOVE YOU]

Từ các ví dụ trên, bạn có thể thấy các khoảng trắng ở đầu chuỗi và cuối chuỗi đã được xoá, trong khi khoảng trắng giữa chuỗi thì vẫn được giữ lại rồi phải không nào?

Lưu ý là phép xoá khoảng trắng trong PHP sử dụng phương thức trim() sẽ KHÔNG làm thay đổi chuỗi ban đầu mà lưu kết quả dưới dạng một chuỗi mới. Do đó hãy gán kết quả của phép xoá vào một biến để có thể sử dụng nhiều lần trong chương trình nhé.

$str = " LOVE YOU ";

echo "[".$str."]"; // [ LOVE YOU ]

//Lưu kết quả phép xoá khoảng trắng vào biến để sử dụng nhiều lần
$newstr = trim($str);
echo "[".$newstr."]"; // [LOVE YOU]

//Phép xoá khoảng trắng không làm thay đổi chuỗi ban đầu
echo "[".$str."]"; // [ LOVE YOU ]

Xoá khoảng trắng đầu chuỗi PHP

ltrim trong PHP là một hàm xử lý chuỗi trong PHP có tác dụng xoá các khoảng trắng (hoặc ký tự chỉ định) ở đầu chuỗi PHP và tạo ra chuỗi mới. Phép xoá này không làm thay đổi chuỗi ban đầu.

Phương thức ltrim() trong PHP

Chúng ta sử dụng phương thức ltrim() trong PHP để xoá khoảng trắng trong chuỗi PHP với cú pháp sau đây:

ltrim(str);

Trong đó str là chuỗi ban đầu cần xoá các khoảng trắng ở đầu PHP.

Kết quả của ltrim() sẽ là một chuỗi mới được tạo ra từ chuỗi cũ với các khoảng trắng ở đầu chuỗi đã được loại bỏ. Lưu ý là phương thức ltrim() chỉ loại bỏ khoảng trắng trong chuỗi PHP ở đầu, chứ không xoá đi các khoảng trắng ở giữa và cuối chuỗi nhé.

Và khoảng trắng mà ltrim() có thể xoá ở đây bao gồm khoảng trắng bình thường (tạo bởi phím cách) lẫn các khoảng trắng tạo bởi dấu tab hoặc xuống dòng.

Sau đây hãy cùng xem các ví dụ cụ thể sử dụng phương thức ltrim() để xoá khoảng trắng ở đầu PHP như sau:

Ví dụ 1: Xoá khoảng trắng ở đầu chuỗi PHP

$str = " LOVE YOU ";
echo "[".$str."]"; //[ LOVE YOU ]
echo "[".ltrim($str)."]";//[LOVE YOU ]

Ví dụ 2: Xoá khoảng trắng liên tiếp ở đầu chuỗi PHP

$str = "   LOVE YOU ";

echo "[".$str."]"; //[ LOVE YOU ]
echo "[".ltrim($str)."]"; //[LOVE YOU ]

Ví dụ 3: Xoá dấu tab ở đầu chuỗi PHP

$str = "\tLOVE YOU\t";

echo "[".$str."]"; //[ LOVE YOU ]
echo "[".ltrim($str)."]"; //[LOVE YOU ]

Ví dụ 4: Xoá dấu xuống dòng ở đầu chuỗi PHP

$str = "\nLOVE YOU\n";

echo "[".$str."]";
// [
// LOVE YOU
// ]

echo "[".ltrim($str)."]";
// [LOVE YOU
// ]

Từ các ví dụ trên, bạn có thể thấy chỉ có khoảng trắng ở đầu chuỗi được xoá thôi phải không nào?

Lưu ý là tương tự như phương thức trim() thì phép xoá khoảng trắng trong PHP sử dụng phương thức ltrim() cũng sẽ KHÔNG làm thay đổi chuỗi ban đầu mà lưu kết quả dưới dạng một chuỗi mới. Do đó hãy gán kết quả của phép xoá vào một biến để có thể sử dụng nhiều lần trong chương trình nhé.

Xoá khoảng trắng cuối chuỗi PHP

rtrim trong PHP là một hàm xử lý chuỗi trong PHP có tác dụng xoá các khoảng trắng (hoặc ký tự chỉ định) ở cuối chuỗi PHP và tạo ra chuỗi mới. Phép xoá này không làm thay đổi chuỗi ban cuối.

Phương thức rtrim() trong PHP

Chúng ta sử dụng phương thức rtrim() trong PHP để xoá khoảng trắng trong chuỗi PHP với cú pháp sau đây:

str.rtrim();

Trong đó str là chuỗi ban cuối cần xoá các khoảng trắng ở cuối PHP.

Kết quả của rtrim() sẽ là một chuỗi mới được tạo ra từ chuỗi cũ với các khoảng trắng ở cuối chuỗi đã được loại bỏ. Lưu ý là phương thức rtrim() chỉ loại bỏ khoảng trắng trong chuỗi PHP ở cuối, chứ không xoá đi các khoảng trắng ở đầu và giữa chuỗi nhé.

Và khoảng trắng mà rtrim() có thể xoá ở đây bao gồm khoảng trắng bình thường (tạo bởi phím cách) lẫn các khoảng trắng tạo bởi dấu tab hoặc xuống dòng.

Sau đây hãy cùng xem các ví dụ cụ thể sử dụng phương thức rtrim() để xoá khoảng trắng ở cuối PHP như sau:

Ví dụ 1: Xoá khoảng trắng ở cuối chuỗi PHP

$str = " LOVE YOU ";
echo "[".$str."]"; //[ LOVE YOU ]
echo "[".rtrim($str)."]";//[ LOVE YOU]

Ví dụ 2: Xoá khoảng trắng liên tiếp ở cuối chuỗi PHP

$str = "   LOVE YOU ";

echo "[".$str."]"; //[ LOVE YOU ]
echo "[".rtrim($str)."]"; //[ LOVE YOU]

Ví dụ 3: Xoá dấu tab ở cuối chuỗi PHP

$str = "\tLOVE YOU\t";

echo "[".$str."]"; //[ LOVE YOU ]
echo "[".rtrim($str)."]"; //[ LOVE YOU]

Ví dụ 4: Xoá dấu xuống dòng ở cuối chuỗi PHP

$str = "\nLOVE YOU\n";

echo "[".$str."]";
// [
// LOVE YOU
// ]

echo "[".rtrim($str)."]";
// [
// LOVE YOU]

Từ các ví dụ trên, bạn có thể thấy chỉ có khoảng trắng ở cuối chuỗi được xoá thôi phải không nào?

Lưu ý là tương tự như phương thức trim() thì phép xoá khoảng trắng trong PHP sử dụng phương thức rtrim() cũng sẽ KHÔNG làm thay đổi chuỗi ban cuối mà lưu kết quả dưới dạng một chuỗi mới. Do đó hãy gán kết quả của phép xoá vào một biến để có thể sử dụng nhiều lần trong chương trình nhé.

Xoá toàn bộ khoảng trắng trong chuỗi PHP

Có nhiều phương pháp để xoá toàn bộ khoảng trắng trong chuỗi PHP. Bạn có thể chọn một trong các cách sau đây để hoàn thành được việc này.

Xoá toàn bộ khoảng trắng trong chuỗi PHP bằng hàm preg_replace

Chúng ta có thể đơn giản xoá toàn bộ khoảng trắng trong một chuỗi bằng hàm preg_replace với cú pháp sau đây:

$string = preg_replace("/( | )/", "", $string );

Cụ thể chúng ta viết:

$str = " I Love You So Much ";
$newstr = preg_replace("/( | )/", "", $str );

echo $newstr; //ILoveYouSoMuch

Xoá toàn bộ khoảng trắng trong chuỗi PHP bằng hàm str_replace

Tương tự chúng ta cũng có thể đơn giản xoá toàn bộ khoảng trắng trong một chuỗi bằng hàm str_replace với cú pháp sau đây:

$string = str_replace(array(" ", " "), "", $string);

Cụ thể chúng ta viết:

$str = " I Love You So Much ";
$newstr = str_replace(array(" ", " "), "", $str);

echo $newstr; //ILoveYouSoMuch

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn các cách xoá khoảng trắng trong chuỗi PHP rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về PHP trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/chuoi-trong-php/xoa-khoang-trang-trong-chuoi-php/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.