Lấy chỉ mục và giá trị của một phần tử trong mảng với lệnh `foreach` trong php | Laptrinhcanban.com

Lấy chỉ mục và giá trị của một phần tử trong mảng với lệnh `foreach` trong php

Hướng dẫn cách lấy chỉ mục và giá trị của một phần tử trong mảng với lệnh foreach trong php.
Ở bài trước chúng ta đã biết cách lấy giá trị trong mảng ra với lệnh foreach.
Thực tế, câu lệnh foreach cũng cung cấp một cú pháp để lấy chỉ mục và giá trị của một phần tử trong mảng ra . Hãy cùng học nó trong bài giảng này.

Cú pháp lấy chỉ mục và giá trị của một phần tử trong mảng với lệnh foreach trong php

foreach (mảng as biến chỉ mục => biến giá trị){
Câu lệnh 1;
Câu lệnh 2;
}

Trong đó:

  • mảng là tên mảng cần lấy phần tử ra
  • biến chỉ mục là một biến được khởi tạo để chứa chỉ mục của phần tử
  • biến giá trị là một biến được khởi tạo để chứa giá trị của phần tử
  • khối câu lệnh là tập hợp các câu lệnh sẽ chạy trong vòng lặp

Không có sự khác biệt trong trong cách xử lý vòng lặp, tuy nhiên trong cú pháp này, giá trị của phần tử được gán cho biến giá trị và chỉ mục của phần tử được gán cho biến phần tử mỗi khi thực hiện vòng lặp.

Ví dụ

Hãy cùng xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn.

$giỏ_quả = array('táo' => 'màu xanh', 'cam' =>'màu vàng', 'dâu' => 'màu đỏ');

foreach ($giỏ_quả as $quả => $màu){
print $quả.'=>'.$màu;
}

Với mỗi lần thực hiện lặp, tên quả và màu sắc của quả sẽ được lấy ra từ mảng $giỏ_quả.

Thực hành

Trăm hay không bằng tay quen, hãy cùng thực hành với ví dụ sau đây:

<?php

print 'Chương trình lấy tên và màu quả ra từ trong giỏ quả'."\n";
$giỏ_quả = array('táo' => 'màu xanh', 'cam' =>'màu vàng', 'dâu' => 'màu đỏ');
foreach ($giỏ_quả as $quả => $màu){
print $quả.'=>'.$màu."\n";
}

?>

Tổng kết

Chúng ta có thể lấy cùng lúc chỉ mục và giá trị của một phần tử trong mảng với lệnh foreach trong php, bằng cách sử dụng cùng lúc biến chỉ mục chứa chỉ mục, và biến giá trị chứa giá trị của phần tử đó khi thực hiện lệnh foreach.

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME>> >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.