Lệnh do while trong php | Laptrinhcanban.com

Lệnh do while trong php

Hướng dẫn cách sử dụng Lệnh do while trong php. Ở bài trước chúng ta đã biết khi dùng lệnh while,trước tiên chương trình sẽ đánh giá biểu thức điều kiện là true hay false. Và nếu true thì các câu lệnh trong khối mới được thực hiện.

Nói cách khác, trong trường hợp biểu thức điều kiện false thì các câu lệnh bên trong khối lệnh while sẽ không được thực hiện dù chỉ một lần.

Nếu như bạn muốn vòng lặp của mình có ít nhất một lần thực hiện các câu lệnh trong khối, thay vì lệnh while hãy dùng lệnh do while trong php với cú pháp như sau:

Cú pháp lệnh do while trong php

do{
câu lệnh;
câu lệnh;
câu lệnh;
}while(biểu thức điều kiện);

Trong lệnh do while, trước tiên các câu lệnh trong khối sẽ được thực hiện một lần, sau đó mới tiến hành đánh giá biểu thức điều kiện và tiếp tục vòng lặp.
Có ít nhất 1 lần các câu lệnh trong khối được thực hiện. Sau đó, tuỳ vào giá trị của biểu thức điều kiện, nếu true thì tiếp tục vòng lặp bằng cách quay lại đầu vòng lặp, chạy các lệnh trong khối,rồi lặp lại vòng lặp…

Nếu biểu thức điều kiện false, vòng lặp kết thúc.

Ngoài ra, nếu như chỉ có một câu lệnh trong khối câu lệnh, chúng ta có thể viết giản lược với cú pháp sau đây;

do
câu lệnh;
while(biểu thức điều kiện);

Ví dụ

Để hiểu rõ hơn, hãy cũng xem ví dụ sau:
Chương trình viết tất cả các số nhỏ hơn 2 ra màn hình

$num = 0;

do{
print "num=".$num;
$num += 1;
}while (num < 2);

Thứ tự thực hiện câu lệnh trong ví dụ trên như sau:

1. Khởi tạo biến $num = 0
2. In ra màn hình ký tự `num=` và giá trị của $num (num=0)
3. Cộng thêm 1 vào $num. Khi này $num = 0 +1 = 1.
4. Kiểm tra biểu thức điều kiện `$num < 2`.
$num=1 <2 nên biểu thức điều kiện `true`.
Do đó quay lại đầu vòng lặp.

5. In ra màn hình ký tự `num=` và giá trị của $num (num=1)
6. Cộng thêm 1 vào $num. Khi này $num = 1 +1 = 2.
7. Kiểm tra biểu thức điều kiện `$num < 2`.
$num=2 không còn nhỏ hơn 2 nên biểu thức điều kiện `false`.
Do đó kết thúc vòng lặp.

Giống với lệnh while, chúng ta có thể dùng lệnh breakcontinue để điều khiển vòng lặp theo ý muốn.

Thực hành

Trăm hay không bằng tay quen, hãy cùng thực hành với ví dụ sau đây:

<?php
print "Chương trình viết ra màn hình các số nhỏ hơn 3"."\n";

$num = 0;

do{
print 'num = '.$num."\n";
$num += 1;
}while ($num < 3);
?>

Tổng kết

Chúng ta dùng lệnh do while trong php khi muốn có ít nhất một lần các lệnh trong khối được thực hiện.

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME>> >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.