Câu lệnh for nhiều biến số trong php | Laptrinhcanban.com

Câu lệnh for nhiều biến số trong php

Hướng dẫn cách sử dụng câu lệnh for nhiều biến số trong php.
Trong bài trước, chúng ta đã biết định dạng cơ bản của câu lệnh for trong php như sau:

for (biểu thức khởi tạo, biểu thức điều kiện, biểu thức biến đổi){
câu lệnh;
câu lệnh;
}

Chúng ta cũng đã học cách dùng lệnh for với một biến số duy nhất trong các biểu thức khởi tạo, điều kiện và biến đổi.

Trong bài này chúng ta sẽ học cách sử dụng nhiều biến số hơn với lệnh for,
bằng cú pháp như sau:

Cú pháp câu lệnh for nhiều biến số trong php

for (biểu thức khởi tạo 1,biểu thức khởi tạo 2,..; biểu thức điều kiện 1, biểu thức điều kiện 2,...; biểu thức biến đổi 1,  biểu thức biến đổi 2,...){
câu lệnh;
câu lệnh;
}

Chúng ta viết ba nhóm biểu thức khởi tạo, điều kiện và biến đổi cách nhau bởi dấu ; và viết các biểu thức trong cùng nhóm cách nhau bởi dấu ,.

Ví dụ câu lệnh for hai biến số sẽ được viết như sau:

for ($x = 0, $y = 10; $x < 10; $x++, $y--){
print 'x='.$x.',y='.$y;
}

Ở ví dụ này,
biểu thức khởi tạo : $x = 0, $y = 10; có nghĩa là khởi tạo biến $x = 0, biến $y = 10.
biểu thức điều kiện : $x < 10; có nghĩa là thực hiện vòng lặp for nếu $x <10;
biểu thức biến đổi :$x < 10; $x++, $y-- có nghĩa là sau mỗi vòng lặp for được thực hiện, biến $x sẽ tăng thêm 1 giá trị và biến $y sẽ giảm đi 1 giá trị.

Về căn bản, câu câu lệnh for một biến số với câu lệnh for nhiều biến số có cách thực hiện câu lệnh giống nhau.
Chỉ khác ở chỗ trong từng biểu thức của lệnh for, thay vì xét giá trị của một biến số, chương trình sẽ đồng thời tiến hành xét giá trị của tất cả các biến số được khai báo.

Thực hành

Trăm hay không bằng tay quen, hãy cùng thực hành với ví dụ sau đây:

<?php

for ($i = 0, $j = 3; $i < 3; $i++, $j--){
print 'i = '.$i.' ,j = '.$j."\n";
}

?>

Tổng kết

Câu lệnh for nhiều biến số trong php được thực hiện tương tự với câu lệnh for chỉ có biến số.
Điểm khác biệt ở chỗ trong từng biểu thức của lệnh for, thay vì xét giá trị của một biến số, chương trình sẽ đồng thời tiến hành xét giá trị của tất cả các biến số được khai báo.

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME>> >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.