Câu lệnh for trong php | Laptrinhcanban.com

Câu lệnh for trong php

Hướng dẫn cách sử dụng câu lệnh for trong php.
Trong bài trước chúng ta đã biết dùng lệnh while khi không chỉ định số lần sẽ lặp lại của chương trình.

Nếu chúng ta muốn chỉ định số lần lặp cụ thể của chương trình, hãy dùng lệnh for thay cho lệnh whilevới cú pháp như sau:

Cú pháp câu lệnh for trong php

for (biểu thức khởi tạo, biểu thức điều kiện, biểu thức biến đổi){
câu lệnh;
câu lệnh;
}

Lệnh for gồm có biểu thức khởi tạo,biểu thức điều kiện,biểu thức biến đổi, và các câu lệnh nằm trong một khối được bắt đầu và kết thúc bởi hai dấu {}.

Biểu thức khởi tạo là biểu thức được chạy một lần khi quá trình xử lý lệnh for được bắt đầu, nhằm mô tả và khởi tạo biến số được dùng trong biểu thức điều kiện.

Biểu thức điều kiện, cũng giống như các bài trước chúng ta đã học, là biểu thức được đánh giá là true hay false, nhằm phán đoán xem vòng lặp có đủ điều kiện để thực thi hay không. Nếu true, thực hiện lệnh for , các câu lệnh trong khối sẽ được chạy. Còn nếu false, kết thúc lệnh for .

Biểu thức biến đổi, là biểu thức biến đổi giá trị của biến số trong biểu thức điều kiện, sau mỗi lần lặp.

Hãy cùng xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ thêm:

Ví dụ

Chương trình in ra màn hình tất cả các số nhỏ hơn 2.

for ($num = 0; $num < 2; $num++){
print "num=".$num;
}

Thứ tự thực hiện các câu lệnh trong ví dụ ở trên như sau:

1. Khởi tạo biến số $num = 0.
2. Đánh giá biểu thức điều kiện. Do $num =0 <2 nên biểu thức điều kiện `true`.
Chạy các câu lệnh trong khối.
3. In ra màn hình ký tự `num=` và giá trị của biến $num. // num = 1
4. Dùng Biểu thức biến đổi để cộng thêm 1 vào biến $num. Khi này $num = $num +1 = 0 +1 =1.
Lưu ý, ký tự `++` ở đây có ý nghĩa là `cộng thêm vào 1`

5 Đánh giá biểu thức điều kiện. Do $num =1 <2 nên biểu thức điều kiện `true`.
Chạy các câu lệnh trong khối.
6. In ra màn hình ký tự `num=` và giá trị của biến $num. // num = 2
7. Dùng Biểu thức biến đổi để cộng thêm 1 vào biến $num. Khi này $num = $num +1 = 1 +1 =2.
8. Đánh giá biểu thức điều kiện. Do $num =2 không còn nhỏ hơn 2 nên biểu thức điều kiện `false`.
Do đó kết thúc vòng lặp.

Trong một số trường hợp, chúng ta có thể dùng thay thể lệnh for bằng lệnh while và ngược lại.
Ví dụ ở trên, có thể viết lại bằng lệnh while như dưới đây.

$count = 0;

while ($count < 2){
print "num=".$num;
$count++;
}

Giống như lệnh while, trong vòng lặp kép, chúng ta có thể dùng lệnh breakcontinue để điều khiển vòng lặp theo ý muốn.
Điểm khác biệt là với lệnh for, chúng ta quyết định được số vòng lặp, còn lệnh while thì không.

Thực hành

Trăm hay không bằng tay quen, hãy cùng thực hành với ví dụ sau đây:

<?php
print "Chương trình viết ra màn hình các số nhỏ hơn 2"."\n";

for ($num = 0; $num < 2; $num++){
print "num=".$num."\n";
}
?>

Tổng kết

Chúng ta dùng lệnh for khi muốn quyết định số lần sẽ lặp. Trong một số trường hợp lệnh for và lệnh while có thể thay thế cho nhau.

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME>> >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.