Hàm isspace trong C | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Hàm isspace trong C

Trong ngôn ngữ lập trình C, việc làm việc với khoảng trắng và ký tự trống trong chuỗi là một phần quan trọng của xử lý dữ liệu văn bản. Để giúp quá trình này trở nên dễ dàng hơn, C cung cấp một hàm quan trọng được gọi là isspace. Hàm isspace có vai trò quan trọng trong việc kiểm tra và xác định xem một ký tự có phải là khoảng trắng hoặc ký tự trống không. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm isspace trong ngôn ngữ C, cách sử dụng nó và những tình huống thực tế mà nó có thể áp dụng.

Khái Niệm Về Khoảng Trắng và Ký Tự Trống

Trước khi chúng ta đi sâu vào hàm isspace, hãy hiểu rõ khái niệm về khoảng trắng và ký tự trống. Trong ngôn ngữ lập trình C, “khoảng trắng” là một thuật ngữ dùng để chỉ các ký tự không có hiển thị trên màn hình và không in ra ký tự cụ thể nào. Ký tự trống thường bao gồm dấu cách (‘ ‘), tab (‘\t’), và xuống dòng (‘\n’).

Các giá trị được coi là khoảng trắng trong C như bảng sau.

Ký hiệuCodeÝ nghĩa
\t0x09tab ngang (TAB)
\n0x0Adòng mới(LF)
\v0x0Btab doc(VT)
\f0x0CNgắt trang(FF)
\r0x0DHồi quy(CR)
‘ ‘(0x20)khoảng trống (SPACE)

Hãy tưởng tượng một văn bản có sự sắp xếp của các ký tự như sau:

This is a sentence.

Trong ví dụ này, các ký tự khoảng trắng là dấu cách giữa các từ (“This”, “is”, “a”, “sentence”). Hàm isspace cho phép bạn kiểm tra xem một ký tự cụ thể có phải là một trong những ký tự trống này không.

Hàm isspace trong Ngôn Ngữ C

Hàm isspace là một hàm có sẵn trong thư viện chuẩn của ngôn ngữ C và được định nghĩa trong tiêu chuẩn <ctype.h>. Nó được sử dụng để kiểm tra xem một ký tự cụ thể có phải là một khoảng trắng hoặc ký tự trống không.

Cú pháp của hàm isspace như sau:

int isspace(int ch);

Và đây là cách viết thông thường hay được dùng:

isspace(ch);

Trong đó ch là Ký tự cần kiểm tra.

Hàm này trả về một giá trị khác 0 (đúng) nếu ký tự ch là khoảng trắng hoặc ký tự trống, ngược lại trả về 0 (sai).

Dưới đây là một số ví dụ minh họa về cách sử dụng hàm isspace để kiểm tra các ký tự trong một chuỗi:

Ví dụ 1: Kiểm tra các phần tử trong mảng có phải là khoảng trắng không

#include<stdio.h>
#include<ctype.h>

int main(){
int c[5] = {'\n', '2', 1, ' ', ','};
for(int i = 0; i < 5; i++){
if(isspace(c[i])) {
printf("c[%d] la khoang trang\n",i);
}
}
}

Kết quả:

c[0] la khoang trang
c[3] la khoang trang

Ví dụ 2: Kiểm tra ký tự tại vị trí chỉ định trong chuỗi có phải là khoảng trắng không

#include<stdio.h>
#include<ctype.h>

int main(void){
char str[] = "abc\teg";
puts(str);

int i = 3;
if(isspace(str[i])) {
printf("Ky tu thu %d la khoang trang\n",i);
}

return 0;
}

Kết quả:

abc     eg
Ky tu thu 3 la khoang trang

Ví dụ 3: Lấy danh sách các ký tự khoảng trắng và vị trí của chúng trong chuỗi

#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

int main() {
char chuoi[] = "This is a sample sentence with spaces.";

for (int i = 0; chuoi[i] != '\0'; i++) {
if (isspace(chuoi[i])) {
printf("Ký tự khoảng trắng ở vị trí %d: '%c'\n", i, chuoi[i]);
}
}

return 0;
}

Kết quả của chương trình sẽ là danh sách các ký tự khoảng trắng và vị trí của chúng trong chuỗi.

Ký tự khoảng trắng ở vị trí 4: ' '
Ký tự khoảng trắng ở vị trí 7: ' '
Ký tự khoảng trắng ở vị trí 9: ' '
Ký tự khoảng trắng ở vị trí 16: ' '
Ký tự khoảng trắng ở vị trí 25: ' '
Ký tự khoảng trắng ở vị trí 30: ' '

Ứng Dụng Thực Tế Của Hàm isspace

Hàm isspace có nhiều ứng dụng thực tế trong lập trình C:

  1. Đếm Khoảng Trắng: Bạn có thể sử dụng hàm isspace để đếm số khoảng trắng trong một chuỗi.

  2. Tách Từ: Khi bạn cần tách các từ trong một đoạn văn bản, bạn có thể sử dụng isspace để xác định ký tự khoảng trắng là điểm ngắt.

  3. Kiểm Tra Dữ Liệu Đầu Vào: Trong ứng dụng nhập liệu, bạn có thể sử dụng isspace để kiểm tra xem dữ liệu đầu vào có chứa ký tự khoảng trắng không và thực hiện xử lý tương ứng.

  4. Chuẩn Hóa Chuỗi: Đôi khi, bạn cần chuẩn hóa dữ liệu đầu vào bằng cách loại bỏ các khoảng trắng không cần thiết. Hàm isspace có thể giúp bạn xác định vị trí của các khoảng trắng không cần thiết để loại bỏ chúng.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng Hàm isspace trong chuỗi C rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C trong các bài học tiếp theo

URL Link

https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/ham-trong-c/ham-isspace-trong-c/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.