Một số bài tập vòng lặp trong python có lời giải | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Một số bài tập vòng lặp trong python có lời giải

Trong lập trình Python, vòng lặp là một công cụ mạnh mẽ giúp lập trình viên thực hiện các công việc lặp lại một cách linh hoạt và hiệu quả. Bằng cách sử dụng vòng lặp, chúng ta có thể thực hiện nhiều loại công việc khác nhau, từ tính toán đến xử lý dữ liệu và thậm chí là tương tác với người dùng. Trong bài văn này, chúng ta sẽ khám phá và thực hiện một loạt các bài tập về vòng lặp trong Python để nắm vững và áp dụng kiến thức lập trình của mình.

Bài tập vòng lặp for

Vòng lặp for trong Python thường được sử dụng khi bạn biết trước số lần lặp cần thực hiện hoặc muốn lặp qua một danh sách các phần tử cụ thể. Dưới đây là một số bài tập về vòng lặp for:

1.1. In ra các số chẵn từ 1 đến 20.

for i in range(2, 21, 2):
print(i)

1.2. Tính tổng các số từ 1 đến 100.

tong = 0
for i in range(1, 101):
tong += i
print("Tổng các số từ 1 đến 100 là:", tong)

1.3. In ra bảng cửu chương từ 2 đến 9.

for i in range(2, 10):
print(f"Bảng cửu chương của {i}:")
for j in range(1, 11):
print(f"{i} x {j} = {i*j}")

1.4. Tính tổng các phần tử trong một danh sách.

danh_sach = [10, 20, 30, 40, 50]
tong = 0
for phan_tu in danh_sach:
tong += phan_tu
print("Tổng các phần tử trong danh sách là:", tong)

Bài tập vòng lặp while

Vòng lặp while trong Python thường được sử dụng khi số lần lặp không được biết trước hoặc khi muốn lặp lại một khối mã cho đến khi một điều kiện cụ thể không còn đúng nữa. Dưới đây là một số bài tập về vòng lặp while:

2.1. Kiểm tra xem một số có phải là số nguyên tố hay không.

so = int(input("Nhập một số nguyên dương: "))
la_so_nguyen_to = True
i = 2
while i <= so**0.5:
if so % i == 0:
la_so_nguyen_to = False
break
i += 1
if la_so_nguyen_to:
print(so, "là số nguyên tố.")
else:
print(so, "không phải là số nguyên tố.")

2.2. Tính tổng các chữ số của một số.

so = int(input("Nhập một số nguyên dương: "))
tong = 0
while so > 0:
tong += so % 10
so //= 10
print("Tổng các chữ số của số đã nhập là:", tong)

2.3. In ra các số Fibonacci đầu tiên.

so_luong = int(input("Nhập số lượng số Fibonacci cần in: "))
a, b = 0, 1
print("Các số Fibonacci đầu tiên:")
print(a)
print(b)
i = 2
while i < so_luong:
a, b = b, a + b
print(b)
i += 1

Kết luận

Trên đây Kiyoshi đã giới thiệu một số bài tập vòng lặp trong python rồi. Việc thực hiện các bài tập về vòng lặp trong Python là một cách tốt để nắm vững và áp dụng kiến thức lập trình của bạn. Bằng cách thực hành, bạn sẽ trở nên thành thạo hơn trong việc sử dụng vòng lặp để giải quyết các vấn đề lập trình phức tạp. Hãy tiếp tục rèn luyện và khám phá thêm nhiều bài tập mới để trở thành một lập trình viên Python xuất sắc!

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/vong-lap-trong-python/bai-tap-vong-lap-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.