Tổng hợp các câu hỏi hay gặp về vòng lặp trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Tổng hợp các câu hỏi hay gặp về vòng lặp trong python

Bài viết này sẽ tổng hợp câu hỏi hay gặp về vòng lặp trong python. Các bạn hãy tự giải trước khi xem đáp án nhé.

Cách viết vòng lặp trong python

Việc viết vòng lặp trong Python rất đơn giản và linh hoạt. Python cung cấp một số loại vòng lặp phổ biến như vòng lặp for và vòng lặp while. Dưới đây là cách viết một số loại vòng lặp trong Python:

1. Vòng Lặp for:

Vòng lặp for được sử dụng để lặp qua một tập hợp các phần tử như danh sách, tuple, hoặc chuỗi.

a. Lặp qua Danh Sách:

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
for number in numbers:
print(number)

b. Lặp qua Tuple:

fruits = ('apple', 'banana', 'cherry')
for fruit in fruits:
print(fruit)

c. Lặp qua Chuỗi:

for char in "Hello":
print(char)

d. Sử dụng Hàm range():

for i in range(5):
print(i)

2. Vòng Lặp while:

Vòng lặp while lặp lại một khối mã cho đến khi một điều kiện cụ thể không còn đúng nữa.

count = 0
while count < 5:
print(count)
count += 1

3. Sử Dụng Break và Continue:

Có thể sử dụng từ khóa break để thoát khỏi vòng lặp hoặc continue để bỏ qua phần lặp hiện tại và chuyển sang lặp tiếp theo.

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
for number in numbers:
if number == 3:
continue
print(number)
if number == 4:
break

4. Lặp Lồng Nhau:

Các vòng lặp có thể được lồng bên trong nhau để xử lý dữ liệu phức tạp.

for i in range(3):
for j in range(3):
print(f"({i}, {j})")

Việc viết vòng lặp trong Python rất linh hoạt và dễ dàng, giúp bạn xử lý dữ liệu và thực hiện các tác vụ lặp lại một cách hiệu quả. Hãy thử nghiệm và thực hành để làm quen với các cú pháp và ứng dụng của vòng lặp trong Python.

Cấu trúc vòng lặp trong python

Trong Python, có hai cấu trúc vòng lặp chính là vòng lặp for và vòng lặp while. Dưới đây là cấu trúc và cách sử dụng của mỗi loại vòng lặp:

1. Vòng Lặp for:

Cấu Trúc:

for variable in iterable:
# Thực hiện các câu lệnh bên trong vòng lặp

Trong đó:

 • variable: là biến sẽ lấy giá trị của mỗi phần tử trong iterable trong mỗi vòng lặp.
 • iterable: là một tập hợp dữ liệu có thể lặp qua, như danh sách, tuple, hoặc chuỗi.

Ví dụ:

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
for fruit in fruits:
print(fruit)

2. Vòng Lặp while:

Cấu Trúc:

while condition:
# Thực hiện các câu lệnh bên trong vòng lặp

Trong đó:

 • condition: là một điều kiện được đánh giá mỗi lần trước khi bắt đầu một vòng lặp mới. Nếu điều kiện là True, vòng lặp sẽ tiếp tục thực hiện, nếu không, vòng lặp sẽ kết thúc.

Ví dụ:

count = 0
while count < 5:
print(count)
count += 1

3. Từ Khóa breakcontinue:

 • break: Dùng để kết thúc vòng lặp ngay lập tức khi một điều kiện cụ thể được đáp ứng.
 • continue: Dùng để bỏ qua phần lặp hiện tại và chuyển sang phần lặp tiếp theo.

Ví dụ sử dụng break:

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
for fruit in fruits:
if fruit == "banana":
break
print(fruit)

Ví dụ sử dụng continue:

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
for fruit in fruits:
if fruit == "banana":
continue
print(fruit)

Việc hiểu và sử dụng đúng cấu trúc của vòng lặp trong Python là rất quan trọng để xây dựng các chương trình hiệu quả và dễ đọc. Hãy thực hành và làm quen với cấu trúc của vòng lặp để nắm vững kiến thức và kỹ năng lập trình trong Python.

Các khối code vòng lặp trong python được xác định

Trong Python, các khối code của vòng lặp thường được xác định bằng cách sử dụng thụt lề (indentation). Các câu lệnh nằm trong cùng một vòng lặp sẽ được thụt lề về phía bên phải so với câu lệnh khai báo vòng lặp. Dưới đây là các khối code của vòng lặp forwhile:

1. Vòng Lặp for:

for variable in iterable:
# Khối code của vòng lặp
# Các câu lệnh ở đây thuộc về vòng lặp
# Các câu lệnh này được thụt lề về phía bên phải so với câu lệnh khai báo vòng lặp
print(variable) # Ví dụ về một câu lệnh trong vòng lặp

Trong đó, các câu lệnh nằm trong cùng một thụt lề với nhau là các phần của vòng lặp.

2. Vòng Lặp while:

while condition:
# Khối code của vòng lặp
# Các câu lệnh ở đây thuộc về vòng lặp
# Các câu lệnh này được thụt lề về phía bên phải so với câu lệnh khai báo vòng lặp
print(variable) # Ví dụ về một câu lệnh trong vòng lặp

Trong vòng lặp while, các câu lệnh trong cùng một vòng lặp cũng được thụt lề về phía bên phải so với câu lệnh khai báo vòng lặp.

Điều này giúp Python nhận biết được các khối code của vòng lặp và thực hiện chúng theo cách mong muốn. Cần lưu ý rằng thụt lề trong Python là rất quan trọng và một số không gian thụt lề không thích hợp có thể gây ra lỗi cú pháp hoặc thậm chí thay đổi logic của chương trình.

For trong python là gì

Trong Python, for là một cấu trúc lặp được sử dụng để lặp lại qua các phần tử trong một tập hợp dữ liệu như danh sách, tuple, hoặc chuỗi. Vòng lặp for cho phép thực hiện một tập hợp các câu lệnh cho mỗi phần tử trong tập hợp dữ liệu mà không cần phải lặp lại các câu lệnh đó nhiều lần.

Cấu trúc cơ bản của vòng lặp for trong Python là:

for item in iterable:
# Các câu lệnh xử lý với item

Trong đó:

 • item: là biến sẽ lấy giá trị của mỗi phần tử trong iterable trong mỗi vòng lặp.
 • iterable: là một tập hợp dữ liệu có thể lặp qua, như danh sách, tuple, hoặc chuỗi.

Ví dụ, nếu bạn có một danh sách numbers, bạn có thể sử dụng vòng lặp for để lặp lại qua từng phần tử trong danh sách và thực hiện một số công việc như in giá trị của từng phần tử ra màn hình:

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
for number in numbers:
print(number)

Kết quả sẽ là in ra màn hình các số từ 1 đến 5 trên mỗi dòng.

Vòng lặp for là một công cụ hữu ích trong Python để xử lý dữ liệu và thực hiện các tác vụ lặp lại một cách hiệu quả và dễ đọc.

Cách dùng for trong python

Để sử dụng vòng lặp for trong Python, bạn cần tuân thủ cú pháp cơ bản và thực hiện các bước sau:

1. Khai Báo Vòng Lặp for:

Bắt đầu bằng từ khóa for, sau đó là biến mà bạn muốn sử dụng để lưu trữ mỗi phần tử của tập hợp dữ liệu mà bạn muốn lặp lại, tiếp theo là từ khóa in, và cuối cùng là tập hợp dữ liệu đó (có thể là danh sách, tuple, chuỗi, hoặc một đối tượng có thể lặp lại khác).

for item in iterable:
# Các câu lệnh bạn muốn thực hiện cho mỗi phần tử trong tập hợp dữ liệu

2. Thực Hiện Các Câu Lệnh Trong Vòng Lặp:

Sau dòng khai báo vòng lặp, bạn sẽ có một khối mã bên trong {} (hoặc thụt lề) để thực hiện cho mỗi phần tử trong tập hợp dữ liệu. Các câu lệnh trong khối này sẽ được thực thi một lần cho mỗi phần tử trong tập hợp dữ liệu.

Ví Dụ:

Dưới đây là một ví dụ đơn giản về cách sử dụng vòng lặp for trong Python:

# Khai báo danh sách các số
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]

# Sử dụng vòng lặp for để lặp qua mỗi số trong danh sách và in ra màn hình
for number in numbers:
print(number)

Kết quả sẽ là in ra màn hình các số từ 1 đến 5, mỗi số trên một dòng.

Lưu Ý:

 • Bạn có thể sử dụng bất kỳ tên biến nào cho biến lặp (item trong ví dụ trên) nhưng nên chọn một tên biến có ý nghĩa để làm cho mã của bạn dễ đọc hơn.
 • Đảm bảo rằng bạn đặt dấu hai chấm (:) sau câu lệnh for và thụt lề các câu lệnh bên trong vòng lặp. Thụt lề là cách Python phân biệt các khối mã và quyết định những câu lệnh nào thuộc về vòng lặp.

Lệnh for trong python có tác dụng gì

Trong Python, câu lệnh for có tác dụng tạo một vòng lặp để lặp qua các phần tử của một tập hợp dữ liệu (như danh sách, tuple, chuỗi, hoặc các đối tượng có thể lặp lại khác) và thực hiện một tập hợp các câu lệnh cho mỗi phần tử trong tập hợp đó.

Cụ thể, câu lệnh for có các ứng dụng sau:

1. Lặp Qua Danh Sách:

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
for fruit in fruits:
print(fruit)

Trong ví dụ này, for fruit in fruits lặp qua mỗi phần tử của danh sách fruits và in ra giá trị của từng phần tử.

2. Lặp Qua Chuỗi:

for char in "Hello":
print(char)

Trong ví dụ này, for char in "Hello" lặp qua mỗi ký tự trong chuỗi “Hello” và in ra ký tự đó.

3. Lặp Qua Range:

for i in range(5):
print(i)

Trong ví dụ này, for i in range(5) lặp qua mỗi số từ 0 đến 4 và in ra giá trị của từng số.

Với mỗi lần lặp, biến được chỉ định (như fruit, char, hoặc i trong các ví dụ trên) sẽ lấy giá trị của phần tử tiếp theo trong tập hợp dữ liệu được chỉ định (như fruits, chuỗi, hoặc range) và sử dụng giá trị đó trong phạm vi của vòng lặp để thực hiện các câu lệnh được chỉ định trong khối vòng lặp.

Với các ứng dụng này, câu lệnh for là một công cụ mạnh mẽ để xử lý và lặp qua dữ liệu trong Python.

Cách dùng vòng lặp for trong python

Để sử dụng vòng lặp for trong Python, bạn có thể tuân thủ các bước sau:

1. Khai Báo Vòng Lặp for:

Sử dụng từ khóa for, sau đó chỉ định biến mà bạn muốn sử dụng để lặp qua từng phần tử trong tập hợp dữ liệu, theo sau là từ khóa in, và cuối cùng là tập hợp dữ liệu đó.

for item in iterable:
# Các câu lệnh bạn muốn thực hiện cho mỗi phần tử trong tập hợp dữ liệu

2. Thực Hiện Các Câu Lệnh Trong Vòng Lặp:

Sau câu lệnh for, bạn sẽ có một khối mã bên trong {} (hoặc thụt lề) để thực hiện cho mỗi phần tử trong tập hợp dữ liệu. Các câu lệnh trong khối này sẽ được thực thi một lần cho mỗi phần tử trong tập hợp dữ liệu.

Ví Dụ:

Dưới đây là một ví dụ đơn giản về cách sử dụng vòng lặp for trong Python:

# Khai báo danh sách các số
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]

# Sử dụng vòng lặp for để lặp qua mỗi số trong danh sách và in ra màn hình
for number in numbers:
print(number)

Kết quả sẽ là in ra màn hình các số từ 1 đến 5, mỗi số trên một dòng.

Lưu Ý:

 • Bạn có thể sử dụng bất kỳ tên biến nào cho biến lặp (item trong ví dụ trên) nhưng nên chọn một tên biến có ý nghĩa để làm cho mã của bạn dễ đọc hơn.
 • Đảm bảo rằng bạn đặt dấu hai chấm (:) sau câu lệnh for và thụt lề các câu lệnh bên trong vòng lặp. Thụt lề là cách Python phân biệt các khối mã và quyết định những câu lệnh nào thuộc về vòng lặp.

Điều quan trọng là hãy thực hành và làm quen với cú pháp và cách sử dụng của vòng lặp for để trở thành một lập trình viên Python thành thạo.

Cách dùng vòng lặp while trong python

Để sử dụng vòng lặp while trong Python, bạn có thể tuân thủ các bước sau:

1. Khai Báo Vòng Lặp while:

Sử dụng từ khóa while, sau đó là điều kiện mà bạn muốn kiểm tra trước mỗi lần lặp.

while condition:
# Các câu lệnh bạn muốn thực hiện trong vòng lặp

2. Thực Hiện Các Câu Lệnh Trong Vòng Lặp:

Sau dòng khai báo vòng lặp, bạn sẽ có một khối mã bên trong {} (hoặc thụt lề) để thực hiện. Các câu lệnh trong khối này sẽ được thực thi một lần sau mỗi lần lặp nếu điều kiện vẫn là True.

3. Kiểm Tra Điều Kiện:

Trước mỗi lần lặp, điều kiện được kiểm tra. Nếu điều kiện là True, vòng lặp tiếp tục thực thi; nếu điều kiện là False, vòng lặp kết thúc và chương trình tiếp tục thực thi các câu lệnh sau vòng lặp.

Ví Dụ:

Dưới đây là một ví dụ đơn giản về cách sử dụng vòng lặp while trong Python:

# Khai báo biến count và gán giá trị ban đầu là 0
count = 0

# Sử dụng vòng lặp while để in ra các số từ 0 đến 4
while count < 5:
print(count)
count += 1

Kết quả sẽ là in ra màn hình các số từ 0 đến 4, mỗi số trên một dòng.

Lưu Ý:

 • Đảm bảo rằng bạn đặt dấu hai chấm (:) sau câu lệnh while và thụt lề các câu lệnh bên trong vòng lặp. Thụt lề là cách Python phân biệt các khối mã và quyết định những câu lệnh nào thuộc về vòng lặp.
 • Hãy cẩn thận với điều kiện của vòng lặp while để tránh rơi vào vòng lặp vô hạn nếu điều kiện không bao giờ đúng.

Cú pháp vòng lặp while trong python

Cú pháp của vòng lặp while trong Python như sau:

while condition:
# Các câu lệnh bạn muốn thực hiện trong vòng lặp

Trong đó:

 • condition: là một biểu thức hoặc điều kiện được kiểm tra trước mỗi lần lặp. Nếu điều kiện là True, vòng lặp sẽ tiếp tục thực thi. Nếu điều kiện là False, vòng lặp sẽ kết thúc và chương trình sẽ tiếp tục thực thi các câu lệnh sau vòng lặp.

Ví dụ về cú pháp này:

count = 0
while count < 5:
print(count)
count += 1

Trong ví dụ này:

 • count < 5 là điều kiện kiểm tra trước mỗi lần lặp.
 • Các câu lệnh bên trong vòng lặp (ở đây là print(count)count += 1) sẽ được thực thi cho mỗi lần lặp của vòng lặp while.

Điều quan trọng là đảm bảo rằng bạn đặt dấu hai chấm (:) sau câu lệnh while và thụt lề các câu lệnh bên trong vòng lặp. Thụt lề là cách Python phân biệt các khối mã và quyết định những câu lệnh nào thuộc về vòng lặp.

Trong python vòng lặp while kết thúc khi nào

Trong ngôn ngữ lập trình Python, vòng lặp while kết thúc khi điều kiện kiểm tra trước mỗi lần lặp trở thành False. Khi điều kiện trở thành False, vòng lặp sẽ dừng lại và chương trình tiếp tục thực thi các câu lệnh sau vòng lặp.

Cụ thể, quy trình hoạt động của vòng lặp while như sau:

 1. Kiểm tra điều kiện: Trước mỗi lần lặp, điều kiện của vòng lặp while được kiểm tra. Nếu điều kiện là False, vòng lặp sẽ kết thúc.
 2. Thực thi các câu lệnh bên trong vòng lặp: Nếu điều kiện là True, các câu lệnh bên trong vòng lặp sẽ được thực thi.
 3. Cập nhật điều kiện: Sau khi thực thi các câu lệnh bên trong vòng lặp, điều kiện của vòng lặp có thể thay đổi. Nếu điều kiện vẫn là True, quá trình sẽ được lặp lại; nếu không, vòng lặp sẽ kết thúc.

Dưới đây là một ví dụ minh họa:

count = 0
while count < 5:
print(count)
count += 1

Trong ví dụ này, vòng lặp while sẽ tiếp tục lặp cho đến khi count không còn nhỏ hơn 5 nữa. Khi count đạt đến giá trị 5, điều kiện count < 5 sẽ trở thành False, và vòng lặp sẽ kết thúc.

Nhưng cũng cần lưu ý rằng nếu điều kiện luôn đúng hoặc không bao giờ đúng, vòng lặp while có thể trở thành vòng lặp vô hạn và làm cho chương trình bị treo. Vì vậy, bạn nên đảm bảo rằng điều kiện cuối cùng sẽ trở thành False sau một số lần lặp nhất định để tránh vấn đề này.

for x in range python là gì

Trong Python, for x in range() là một cấu trúc lặp được sử dụng để tạo ra một chuỗi các số được sinh ra theo thứ tự từ một giá trị bắt đầu đến một giá trị kết thúc, với bước nhảy được chỉ định. Cú pháp chung của for x in range() như sau:

for x in range(start, stop, step):
# Các câu lệnh bạn muốn thực hiện trong vòng lặp

Trong đó:

 • start (tùy chọn): là giá trị bắt đầu của chuỗi số. Nếu không được chỉ định, mặc định là 0.
 • stop: là giá trị kết thúc của chuỗi số. Chuỗi số sẽ dừng lại trước khi đạt đến giá trị này.
 • step (tùy chọn): là bước nhảy giữa các số trong chuỗi. Nếu không được chỉ định, mặc định là 1.

Ví dụ, nếu bạn muốn lặp qua một chuỗi các số từ 0 đến 4 (bao gồm 0 và 4), bạn có thể sử dụng for x in range(5):

for x in range(5):
print(x)

Đây sẽ in ra màn hình:

0
1
2
3
4

Nếu bạn muốn lặp qua một chuỗi các số từ 1 đến 10, với bước nhảy là 2, bạn có thể sử dụng for x in range(1, 11, 2):

for x in range(1, 11, 2):
print(x)

Đây sẽ in ra màn hình:

1
3
5
7
9

Cấu trúc for x in range() là một công cụ mạnh mẽ để tạo ra chuỗi các số và lặp qua chúng trong Python.

Kết luận

Trên đây Kiyoshi đã tổng hợp một số câu hỏi hay gặp về vòng lặp trong Python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/vong-lap-trong-python/tong-hop-cau-hoi-ve-vong-lap-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.