Bốn cách xuất dữ liệu trong C | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Bốn cách xuất dữ liệu trong C

Cùng tìm hiểu về 4 cách xuất dữ liệu phổ biến nhất trong C. Bạn sẽ học được cách sử dụng các hàm xuất dữ liệu trong C như hàm printf(), hàm puts(), hàm putchar() và hàm sprintf() sau bài học này.

Hàm printf và cách xuất dữ liệu trong C

printf() trong C là một hàm cài sẵn trong tệp tiêu đề Standard Input / Output, có chức năng hiển thị (xuất) dữ liệu ra màn hình khi chạy chương trình C.

Có nhiều cách sử dụng hàm printf để xuất dữ liệu trong C, ví dụ như:

Ví dụ 1: Xuất một chuỗi ký tự ra màn hình

#include <stdio.h>

int main(void) {
printf("Hello\n");
printf("Viet Nam");
return 0;
}
//Hello
//Viet Nam

Ví dụ 2: Sử dụng định dạng với biến và xuất kết quả ra màn hình

#include <stdio.h>

int main(void){
int num = 7;
char str[] = " chú lùn";
printf("%d%s", num , str );
}
//> 7 chú lùn

Ví dụ 3: Căn lề và đệm số 0 cho chuỗi kết quả ra màn hình

#include <stdio.h>

int main(void) {
char str[8] = "Hello!";
int num = 1234;


// Căn phải
printf("str:[%10s]\n", str);//str:[ Hello!]

//Đệm số 0
printf("num:[%010d]\n", num);//num:[0000001234]

return 0;
}

Cách sử dụng cơ bản và nâng cao của hàm printf đã được Kiyoshi giới thiệu chi tiết trong bài viết dưới đây:

Hàm puts() và cách xuất dữ liệu trong C

puts() trong C là một hàm cài sẵn trong tệp tiêu đề Standard Input / Output, có chức năng hiển thị (xuất) một chuỗi ký tự ra màn hình khi chạy chương trình C.

Cú pháp của puts() trong C như sau:

puts(str);

Trong đó str là chuỗi ký tự (hoặc là biến chứa chuỗi ký tự) mà chúng ta cần xuất ra màn hình.

Điểm khác biệt giữa puts() và printf() là trong puts() không chứa nhiều đối số phức tạp như trong hàm printf mà chỉ có 1 đối số duy nhất là chuỗi ký tự (hoặc là biến chứa chuỗi ký tự) mà thôi. Trong puts() cũng không sử dụng tới chuỗi định dạng, và điểm khác biệt nhất là hàm puts() sẽ tự động xuất xuống dòng sau khi kết thúc chuỗi ký tự, trong khi với hàm printf thì chúng ta cần phải sử dụng thêm ký tự xuống dòng \n mới làm được việc này.

Có thể khái quát đặc trưng của hàm puts() như sau:

  • Không sử dụng chuỗi định dạng
  • Tự động xuống dòng sau khi xuất xong chuỗi ký tự.

Dưới đây là ví dụ cụ thể:

#include <stdio.h>

int main()
{
//Xuất trực tiếp chuỗi ký tự
puts("Hello Vietnam");//>Hello Vietnam

//Gán chuỗi vào biến và xuất giá trị trong biến
char str[20]="Hello world!!!!";

puts(str);//>Hello world!!!!

//Sử dụng printf tương tự
printf("%s", str);//>Hello world!!!!
}

Hàm putchar() và cách xuất dữ liệu trong C

Khác với puts() được dùng để xuất chuỗi ký tự thì hàm putchar() trong C chỉ có thể dùng để xuất 1 ký tự ra màn hình khi chạy chương trình C mà thôi.

Cú pháp của putchar() trong C như sau:

puts(char);

Trong đó char là ký tự (hoặc là biến chứa ký tự) mà chúng ta cần xuất ra màn hình.

Lưu ý là chúng ta chỉ có thể xuất ra màn hình 1 ký tự với hàm putchar(), do đó đối số sử dụng trong hàm cũng chỉ có thể là một ký tự hoặc là một biến có giá trị là một ký tự mà thôi.

Và tương tự với puts() thì chúng ta cũng không sử dụng chuỗi định dạng trong hàm putchar() giống như hàm printf().

Dưới đây là ví dụ cụ thể:

#include <stdio.h>

int main()
{
//Xuất trực tiếp chuỗi ký tự
putchar('A');//>A

//Gán chuỗi vào biến và xuất giá trị trong biến
char a = 'a';

putchar(a);//>a

//Kết quả tượng tự khi dùng hàm printf
printf("%c", a);//>a
}

Hàm sprintf() và cách xuất dữ liệu trong C

Hàm sprintf() trong C là một hàm có sẵn trong header file stdio.h, giúp chúng ta tạo tạo một chuỗi đầu ra từ các biến với kiểu và định dạng khác nhau.

Cú pháp của hàm sprintf() trong C như sau:

sprintf (str, *format, biến-1 , biến-2 , ...)

Trong đó

  • str là chuỗi ký tự được chuẩn bị để gán giá trị của các biến đã cho vào nó.
  • *format là chuỗi định dạng, là tập hợp các định dạng của biến. Có bao nhiêu biến sử dụng thì có bấy nhiêu định dạng tương ứng của chúng được viết bên trong chuỗi định dạng. Xem thêm: Định dạng nhập xuất trong C.

Sau khi tạo chuỗi đầu ra từ hàm sprintf(), chúng ta có thể sử dụng hàm in printf() để xuất chuỗi này ra màn hình, với định dạng phù hợp.

Sau đây là ví dụ sử dụng cụ thể, chúng ta sử dụng chuỗi str1, str2 và chr1 để tạo thành chuỗi str3, sau đó thì xuất chuỗi này ra màn hình như sau:

#include <stdio.h>

int main(void) {
char str1[] = "Hello";
char str2[] = "World";
char chr1 = '!';

char str3[16];

sprintf(str3, "%s %s%c\n", str1, str2, chr1);
printf("%s", str3);

return 0;
}
//Hello World!

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về bốn cách xuất dữ liệu trong C rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/nhap-xuat-trong-c/bon-cach-xuat-du-lieu-trong-c/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.