Cắt chuỗi trong C++ | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Cắt chuỗi trong C++

Hướng dẫn cắt chuỗi chuỗi trong C++. Bạn sẽ học được cách tự tạo ra chương trình cắt chuỗi chuỗi trong C++ thông qua hàm strncpy() sau bài viết này.

Cắt chuỗi trong C++ bằng hàm strncpy()

Hàm strncpy() trong C++ vốn được sử dụng giúp chúng ta copy số lượng ký tự chỉ định từ chuỗi ban đầu. Ứng dụng hàm strncpy(), chúng ta có thể copy một số lượng ký tự từ trong phạm vi chuỗi ban đầu để tạo ra chuỗi con, và qua đó hoàn thành được việc cắt chuỗi trong C++.

Chúng ta sử dụng hàm strncpy() để cắt chuỗi trong C++ với cú pháp sau đây:

strncpy(target, source + begin, n);

Trong đó:

  • target là chuỗi đích để chứa kết quả cắt
  • source là chuỗi nguồn.
  • begin là vị trí bắt đầu cắt trong chuỗi nguồn
  • n là số ký tự sẽ cắt từ vị trí begin.

Hiểu đơn giản thì cú pháp trên sẽ cắt n ký tự từ vị trí begin trong chuỗi source và trả về kết quả là chuỗi target.

Cần chú ý là nếu chỉ định giá trị của n nhỏ hơn độ dài của chuỗi nguồn khi sử dụng hàm strncpy() thì ký tự kết thúc chuỗi \0 sẽ không được copy vào chuỗi đích, do đó chúng ta cần phải thêm xử lý nối ký tự này vào chuỗi đích target.

Ví dụ cụ thể, chúng ta sử dụng hàm strncpy() để cắt 5 ký tự từ vị trí thứ 3 trong chuỗi C++ như sau:

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main() {
char str[] = "01234567890";
char t[64];

strncpy( t, str+3, 5 ); /*Cắt 5 ký tự từ vị trí thứ 3 */
t[5] = '\0'; /*Thêm ký tự kết thúc chuỗi vào kết quả*/
cout << t ;
}
//34567

Tự tạo hàm cắt chuỗi trong C++

Ở trên là ví dụ đơn giản sử dụng hàm strncpy() để cắt chuỗi trong C++. Thực tế khi sử dụng hàm này để cắt chuỗi thì chúng ta cần phải chú ý tơi nhiều trường hợp khác để tránh xảy ra lỗi trong chương trình.

Và chúng ta có thể tự tạo một hàm tổng quát để cắt chuỗi trong C++ thông qua strncpy() để xử lý trong tất cả các trường hợp như sau đây:

#include <cassert>
#include <iostream>
#include <cstring>

using namespace std;

/*Tạo hàm cắt chuỗi trong C++*/
char* substring(char* source, size_t begin, size_t n, char* target){
int target_size = sizeof(target);

/*Kiểm tra đầu vào và phát hiện lỗi nếu có*/
assert(source != NULL);
assert(target != NULL);
assert(n + 1 <= target_size);

/*Kiểm tra vị trí cắt có nằm trong chuỗi không*/
if (begin < strlen(source)) {
/*Cắt n ký tự từ vị trí begin trong chuỗi source*/
strncpy(target, source + begin, n);
/*Thêm ký tự kết thúc chuỗi vào kết quả*/
target[n] = '\0';
}
/* Bỏ qua hàm nếu như vị trí bắt đầu cắt nằm ngoài chuỗi ban đầu*/
else {
target[0] = '\0';
}

return target;
}

int main(){
char str[] = "abcdef";
char target[4];

cout << (substring(str, 0, 3, target )); //Cắt 3 ký tự từ vị trí 0
cout << (substring(str, 2, 3, target )); //Cắt 3 ký tự từ vị trí 2
cout << (substring(str, 2, 0, target)); //Cắt 0 ký tự từ vị trí 2
cout << (substring(str, 5, 3, target)); //Cắt 3 ký tự từ vị trí 5

return 0;
}

Kết quả chương trình:

abc
cde

f

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách cắt chuỗi trong C++ rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C++ trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/chuoi-string-trong-cpp/cat-chuoi-trong-cpp/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

  • Bài viết mới nhất
Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.