Xóa phần tử trong multimap C++ | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Xóa phần tử trong multimap C++

Hướng dẫn cách xóa multimap trong C++. Bạn sẽ học được cách sử dụng hàm multimap erase C++ để xóa phần tử trong multimap sau bài học này.

Để xóa phần tử trong multimap trong C++, chúng ta sử dụng tới hàm thành viên erase(). Do khi xóa phần tử trong multimap thì các phần tử còn lại sẽ được tự động sắp xếp, nên lưu ý khác với các containers khác như list hay vector thì trong multimap không tồn tại các hàm pop_front() hay pop_back() để xóa phần tử ở đầu hay cuối multimap.

Xóa 1 phần tử trong multimap bằng hàm erase c++

erase trong c++ là một hàm thành viên trong class std:multimap, có tác dụng xóa một hoặc nhiều phần tử trong multimap C++ cũng như làm giảm độ dài tương ứng của nó.

Để xóa 1 phần tử trong multimap c++ chúng ta sử dụng hàm erase với một trong 2 cú pháp sau đây:

mp.erase(itr);
OR
mp.erase(key);

Trong đó mp là multimap ban đầu, itrkey là trình lặp hoặc là khóa của phần tử cần xóa.

Nếu sử dụng erase(itr) thì hàm sẽ xóa đi phần tử tại vị trí mà trình lặp xác định bởi itr chỉ đến.

Và nếu sử dụng erase(key) thì hàm sẽ tìm phần tử có khóa bằng với key trong multimap và tiến hành xóa nó đi.

Hàm multimap erase sẽ trả về số lượng phần tử đã được xóa đi từ multimap ban đầu.

Lưu ý phần tử trong multimap được sắp xếp theo thứ tự cụ thể trước khi được lưu, nên các phần tử còn lại sau khi xóa phần tử trong multimap sẽ được tự động quyết định vị trí dựa trên bộ sắp xếp. Do đó chúng ta sẽ không quyết định được vị trí của các phần tử sau khi xóa đi phần tử từ multimap.

Ví dụ cụ thể:

#include <iostream>
#include <map>
using namespace std;

//Tạo hàm xuất multimap
void dump(multimap<char,int>& mp)
{
for (auto x: mp) {
cout << x.first << ":" << x.second << " ";
}
cout << endl;
}

int main ()
{
multimap<char,int> mp;
mp.insert(make_pair('a', 1));
mp.insert(make_pair('b', 2));
mp.insert(make_pair('c', 5));
mp.insert(make_pair('d', 5));
mp.insert(make_pair('e', 6));
dump(mp);

/*Tìm trình lặp trỏ đến phần tử có khóa bằng 'c' */
auto itr = mp.find('c');

//xóa phần tử tại vị trí itr chỉ đến
mp.erase(itr);
dump(mp);

//xóa phần tử có khóa bằng 'd' trong multimap
mp.erase('d');
dump(mp);

return 0;
}

Kết quả:

a:1 b:2 c:5 d:5 e:6 
a:1 b:2 d:5 e:6
a:1 b:2 e:6

Chúng ta cũng có thể kiểm tra số phần tử đã được xóa đi từ kết quả trả về của hàm như sau:

auto r = mp.erase('d'); /*r là số phần tử có key bằng 'd' bị xóa*/
cout << r; //2

Xóa các phần tử trong một phạm vi chỉ định bằng multimap erase c++

Chúng ta sử dụng multimap erase c++ để xóa các phần tử trong một phạm vi chỉ định của một multimap với cú pháp sau đây:

mp.erase( iterator_first, iterator_last);

Trong đó mp là multimap ban đầu, iterator_firstiterator_last là các trình lặp trỏ đến phạm vi bắt đầu và kết thúc xóa.

Lưu ý là phạm vi xóa bằng [first,last) sẽ được tính từ iterator_first đến trước iterator_last, nghĩa là phần tử ở vị trí iterator_first sẽ được xóa nhưng phần tử ở vị trí iterator_last sẽ không bị xóa đi.

Và các giá trị trình lặp (iterator) này được tính sau khi các phần tử đã được sắp xếp và lưu trong multimap, chứ không phải là theo thứ tự các phần tử khi chúng ta khai báo multimap.

Ở đây trình lặp (iterator) là một vòng lặp có tác dụng giống như con trỏ, giúp truy cập đến các phần tử ở vị trí cụ thể trong multiset.

Khác với các container khác thì để chuyển trình lặp chỉ đến vị trí index thứ n trong multiset, chúng ta không thể đơn giản cộng vào n vào trình lặp, mà cần phải di chuyển lần lượt qua từng vị trí, bằng toán tử ++ với đủ số vòng lặp.

Ví dụ, trong trường hợp cần chỉ đến vị trí index thứ 5 trong multiset, chúng ta sẽ viết trình lặp p như sau:

int n = 5;
auto itr = st.begin(); //Tạo trình lặp trỏ đến vị trí đầu multiset
for (int i=1; i <= n; i++ )
++itr;

Ứng dụng điều này, chúng ta có thể chỉ định trình lặp và xóa đi các phần tử trong phạm vi chỉ định từ multimap như sau:

#include <iostream>
#include <map>
using namespace std;

//Tạo hàm xuất multimap
void dump(multimap<char,int>& mp)
{
for (auto x: mp) {
cout << x.first << ":" << x.second << " ";
}
cout << endl;
}


int main ()
{
multimap<char,int> mp;
mp.insert(make_pair('a', 1));
mp.insert(make_pair('b', 2));
mp.insert(make_pair('c', 5));
mp.insert(make_pair('d', 5));
mp.insert(make_pair('e', 6));

dump(mp);

/*Khai báo phạm vi cần xóa*/
int start = 2, end =5;

/*Tạo các trình lặp trỏ tới start và end với giá trị ban đầu*/
auto itr_start = mp.begin();
auto itr_end = mp.begin();

/*Thay đổi trình lặp tương ứng tới các vị trí start và end*/
for (int i=1; i <= start; i++ )
++itr_start;
for (int i=1; i <= end; i++ )
++itr_end;

//Sau đó dùng hàm erase để xóa phạm vi là xong
mp.erase(itr_start, itr_end);
dump(mp);

return 0;
}

Kết quả:

a:1 b:2 c:5 d:5 e:6 
a:1 b:2

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách xóa phần tử trong multimap C++ rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C++ trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/multimap-trong-cpp/xoa-phan-tu-trong-multimap-cpp/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

  • Bài viết mới nhất
Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.