Sắp xếp mảng trong Java | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Sắp xếp mảng trong Java

Hướng dẫn cách sắp xếp mảng trong Java. Bạn sẽ học được cách sắp xếp phần tử trong mảng Java bằng phương thức Arrays.sort sau bài học này.

Chúng ta có 2 phương pháp để sắp xếp mảng trong Java như sau:

  • Sắp xếp phần tử trong mảng Java theo thứ tự tăng dần
  • Sắp xếp phần tử trong mảng Java theo thứ tự giảm dần

Sắp xếp mảng tăng dần trong Java bằng Arrays.sort

Arrays.sort trong Java là một phương thức thành viên trong class Arrays, giúp chúng ta sắp xếp mảng trong Java theo thứ tự tăng dần.

Để sử dụng được phương thức này thì chúng ta cần phải import class Arrays trước với lệnh sau:

import java.util.Arrays;

Sau đó chúng ta sử dụng phương thức Arrays.sort để xếp mảng tăng dần trong Java với cú pháp sau đây:

Arrays.sort(src);

Trong đó src là mảng cần được sắp xếp.

Ví dụ cụ thể, chúng ta sắp xếp một mảng theo thứ tự tăng dần như sau:

import java.util.Arrays;  

public class Main {
public static void main(String args[]) {
//Tạo và in mảng ban đầu
int[] src = {5, 2, 1, 4, 88};
System.out.println(Arrays.toString(src));

//Sắp xếp mảng ban đầu theo thứ tự tăng dần
Arrays.sort(src);

//In kết quả mảng sau khi sắp xếp
System.out.println(Arrays.toString(src));
}
}

Kết quả:

[5, 2, 1, 4, 88]
[1, 2, 4, 5, 88]

Sắp xếp mảng giảm dần trong Java bằng Arrays.sort

Phương thức Arrays.sort chỉ có tác dụng sắp xếp mảng tăng dần trong Java mà thôi. Để có thể sắp xếp mảng giảm dần, sau khi đã sắp xếp mảng tăng dần bằng Arrays.sort, chúng ta cần phải đảo ngược lại mảng đó để có được mảng theo thứ tự giảm dần.

Có nhiều phương pháp để đảo ngược mảng trong Java mà Kiyoshi đã giới thiệu trong bài Đảo ngược mảng trong Java rồi.

Trong phạm vi bài này, chúng ta sẽ sử dụng tới phương pháp hoán đổi và tiến hành sắp xếp mảng giảm dần trong Java như chương trình sau đây:

import java.util.Arrays;  

public class Main {
public static void main(String args[]) {
//Tạo và in mảng ban đầu
int[] src = {5, 2, 1, 4, 88};
System.out.println(Arrays.toString(src));

//Sắp xếp mảng ban đầu theo thứ tự tăng dần
Arrays.sort(src);

/*Đảo ngược mảng đã sắp xếp tăng dần
và thu về mảng sắp xếp giảm dần*/
for (int f = 0, l = src.length - 1; f < l; f++, l--){
int temp = src[f];
src[f] = src[l];
src[l] = temp;
}

//In kết quả mảng sau khi sắp xếp giảm dần
System.out.println(Arrays.toString(src));
}
}

Kết quả, chúng ta có mảng được sắp xếp theo thứ tự giảm dần như sau:

[5, 2, 1, 4, 88]
[88, 5, 4, 2, 1]

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách sắp xếp mảng trong Java rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về Java trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/mang-trong-java/sap-xep-mang-trong-java/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.