Kiểm tra số chẵn lẻ trong Java | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Kiểm tra số chẵn lẻ trong Java

Hướng dẫn cách kiểm tra số chẵn lẻ trong Java. Bạn sẽ học được 2 cách cơ bản để kiểm tra số chẵn lẻ trong Java sau bài học này.

Chúng ta có 2 phương pháp để kiểm tra số chẵn lẻ trong Java như sau:

  • Sử dụng phép toán chia lấy dư trong Java
  • Sử dụng toán tử thao tác bit AND trong Java

Kiểm tra số chẵn lẻ trong Java bằng phép toán chia lấy dư

Chúng ta đều biết số chẵn là số chia hết cho 2, còn số lẻ chia 2 thì dư 1. Bằng cách kiểm tra phần dư của phép chia số với 2, chúng ta có thể dễ dàng kiểm tra số đã cho là số chẵn hay lẻ. Toán tử sử dụng ở đây là toán tử chia lấy dư %.

Và chúng ta viết phương thức kiểm tra n là số chẵn hay lẻ như sau:

private static int check_odd_even(int n){
//flag = 1 => số lẻ
//flag = 0 => số chẵn

int flag = 1;
if( n % 2 == 0 ) flag= 0;
return flag;
}

Chúng ta có thể gọi phương thức này và sử dụng trong chương trình nhập n kiểm tra n là số chẵn hay lẻ trong Java như sau:

import java.util.Scanner;
public class Main
{
public static void main(String[] args) {

Scanner scanner = new Scanner(System.in);

System.out.print("Nhap so nguyen= ");
int n = scanner.nextInt();

int check = check_odd_even(n);

if( check == 0 ) System.out.println(n + " la so chan");
else System.out.println(n + " la so le");
}
private static int check_odd_even(int n){
//flag = 1 => số lẻ
//flag = 0 => số chẵn

int flag = 1;
if( n % 2 == 0 ) flag= 0;
return flag;
}
}

Màn hình nhập liệu và kết quả kiểm tra số chẵn lẻ sẽ như sau:

Nhap so nguyen= 88
88 la so chan

Nhap so nguyen= 5
5 la so le

Kiểm tra số chẵn lẻ trong Java bằng toán tử thao tác bit AND

Một phương pháp khác để kiểm tra số chẵn lẻ trong Java là sử dụng toán tử thao tác bit AND. Kết quả phép toán bit AND giữa số lẻ với số 1 luôn bằng 1, nên sử dụng kết quả này chúng ta có thể tạo phương thức kiểm tra số chẵn lẻ trong Java như sau:

private static int check_odd_even_bit(int n){
//flag = 1 => số lẻ
//flag = 0 => số chẵn

int flag = 0, test;
test = n & 1;
if( test == 1 ) flag= 1;
return flag;
}

Chúng ta có thể gọi phương thức này và sử dụng trong chương trình như sau:

import java.util.Scanner;
public class Main
{
public static void main(String[] args) {

Scanner scanner = new Scanner(System.in);

System.out.print("Nhap so nguyen= ");
int n = scanner.nextInt();

int check = check_odd_even_bit(n);

if( check == 0 ) System.out.println(n + " la so chan");
else System.out.println(n + " la so le");
}
private static int check_odd_even_bit(int n){
//flag = 1 => số lẻ
//flag = 0 => số chẵn

int flag = 0, test;
test = n & 1;
if( test == 1 ) flag= 1;
return flag;
}
}

Màn hình nhập liệu và kết quả kiểm tra số chẵn lẻ sẽ như sau:

Nhap so nguyen= 88
88 la so chan

Nhap so nguyen= 5
5 la so le

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách kiểm tra số chẵn lẻ trong Java rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về Java trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/so-trong-java/kiem-tra-so-chan-le-trong-java/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.