typeof trong JavaScript và cách kiểm tra kiểu dữ liệu | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

typeof trong JavaScript và cách kiểm tra kiểu dữ liệu

Hướng dẫn cách sử dụng toán tử typeof trong JavaScript. Bạn sẽ học được cách sử dụng typeof để kiểm tra kiểu dữ liệu trong JavaScript sau bài học này.

typeof trong JavaScript và cách kiểm tra kiểu dữ liệu

typeof trong JavaScript là toán tử được sử dụng để kiểm tra kiểu dữ liệu của một đối tượng bất kỳ trong JavaScript.

Chúng ta sử dụng typeof trong JavaScript với cú pháp sau đây:

typeof value;

Trong đó value là giá trị cần được kiểm tra kiểu dữ liệu. Giá trị này có thể thuộc bất kỳ kiểu dữ liệu nào trong JavaScript, ví dụ như chuỗi, số, mảng, hàm số hay object chẳng hạn.

Toán tử typeof sẽ trả về kiểu dữ liệu được xác định dưới dạng một chuỗi.

Ví dụ cụ thể, chúng ta sử dụng typeof để kiểm tra kiểu dữ liệu trong JavaScript như sau:

console.log(typeof 80);
// number
console.log(typeof 80n);
// bigint
console.log(typeof 'Kyoto');
// string
console.log(typeof true);
// boolean
console.log(typeof null);
// object
console.log(typeof NaN);
// number
console.log(typeof undefined);
// undefined
console.log(typeof Symbol('A'));
// symbol
console.log(typeof [10, 20]);
// object
console.log(typeof {a:'abc'});
// object

let func = function(){
return;
};
console.log(typeof func);
// function

Lưu ý là toán tử typeof sẽ trả về kiểu dữ liệu được xác định dưới dạng một chuỗi, nên chúng ta có thể dùng kết quả của toán tử trong phép so sánh chuỗi. Ví dụ:

let num = 78;

if (typeof num === 'number'){
console.log('number');
} else

// number

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về toán tử typeof và cách kiểm tra kiểu dữ liệu trong JavaScript rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/toan-tu-trong-javascript/typeof-trong-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.