Đếm số lần xuất hiện của ký tự và chuỗi trong chuỗi PHP (substr_count) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Đếm số lần xuất hiện của ký tự và chuỗi trong chuỗi PHP (substr_count)

Hướng dẫn cách đếm số lần xuất hiện của chuỗi và ký tự trong chuỗi PHP. Bạn sẽ học được cách sử dụng hàm substr_count() để đếm số lần xuất hiện của chuỗi và ký tự trong chuỗi PHP sau bài học này.

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi PHP bằng hàm substr_count

substr_count trong PHP là một hàm xử lý chuỗi có tác dụng đếm số lần xuất hiện của chuỗi hoặc ký tự trong chuỗi PHP.

Bằng cách sử dụng hàm substr_count, chúng ta có thể đếm xem ký tự chỉ định xuất hiện bao nhiêu lần trong chuỗi nguồn, với cú pháp sau đây:

$arr = substr_count( $str, $char, $start);

Trong đó:

  • str là chuỗi nguồn
  • $char là ký tự cần đếm số lần xuất hiện trong chuỗi nguồn
  • $start là vị trí bắt đầu đếm. Đối số này có thể lược bỏ, và khi đó sẽ đếm từ đầu chuỗi nguồn.

Hàm substr_count() sẽ trả về số lần tìm thấy của ký tự hoặc chuỗi ký tự chỉ định trong chuỗi nguồn.

Ví dụ cụ thể:

$text = 'This is a test';

echo substr_count($text, 't'); // 2

Ở ví dụ này, do ký tự t xuất hiện 2 lần trong chuỗi nên kết quả đó được trả về. Lưu ý là do có phân biệt chữ hoa chữ thường, nên ký tự T không được đếm trong trường hợp này.

Chúng ta cũng có thể chỉ định $start bằng index của vị trí bắt đầu đếm trong chuỗi nguồn như sau:

$text = 'This is a test';

echo substr_count($text, 't', 12 ); // 1

Ở ví dụ này, do bắt đầu tính từ vị trí index bằng 12 ( chuỗi est ), do trong phạm vi này chỉ có 1 ký tự t nên kết quả này được trả về.

Đếm số lần xuất hiện của chuỗi trong chuỗi PHP bằng hàm substr_count

Cũng bằng cách sử dụng hàm substr_count, chúng ta có thể đếm số lần xuất hiện của chuỗi trong chuỗi PHP.

Hãy cùng xem các ví dụ sau đây:

$text = 'This is a test';

echo substr_count($text, 'is'); //2

// Bắt đầu tìm chuỗi từ 's is a test' nên 1 được trả về
echo substr_count($text, 'is', 3); //1

// Phạm vi tìm kiếm là 's i' nên 0 được trả về
echo substr_count($text, 'is', 3, 3); //0

Tương tự như khi đếm ký tự thì khi đếm chuỗi, chúng ta cũng cần phân biệt chữ hoa chữ thường. Ví dụ các chuỗi ab, AbaB là khác nhau:

$text = 'ab Ab aB';

echo substr_count($text, 'Ab'); // 1

Cần lưu ý khi đếm các chuỗi trùng nhau, thì hàm substr_count() chỉ coi chúng bằng 1 và bỏ qua phần trùng nhau khi đếm chuỗi như sau:

$text2 = 'gcdgcdgcd';
echo substr_count($text2, 'gcdgcd'); //1

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách đếm số lần xuất hiện của chuỗi và ký tự trong chuỗi PHP bằng hàm substr_count() rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về PHP trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/chuoi-trong-php/dem-so-lan-xuat-hien-cua-ky-tu-trong-chuoi-php/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.