Tạo dictionary trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Tạo dictionary trong python

Hướng dẫn cách tạo dictionary trong python. Bạn sẽ học được cách tạo dictionary trong python bằng các cách như chỉ định giá trị ,cách sử dụng biến, cách tạo dictionary bằng hàm dict() cũng như bằng hàm dict.fromkeys() trong python sau bài học này.

Tạo dictionary trong python bằng cách chỉ định giá trị

Cú pháp

Chúng ta tạo dictionary trong python bằng cách chỉ định trực tiếp giá trị của các phần tử với cú pháp sau đây:

{ key1 : value1 , key2 : value2,… }

Mỗi cặp key value trong Python (khóa và giá trị) được phân tách bởi dấu hai chấm : và tạo thành một phần tử. Các phần tử lại được phân tách với nhau bằng một dấu phẩy , và được đặt giữa cặp dấu {} để tạo nên kiểu dữ liệu Dictionary trong Python.

Chú ý

Chúng ta có thể chỉ định tùy ý giá trị của value khi tạo dictionary trong python, tuy nhiên khi chỉ định Key trong Python chúng ta cần chú ý hai điểm sau đây:

  • Key trong Python phải là duy nhất. Một key không thể xuất hiện hai lần (key không được trùng nhau).
  • Key phải là giá trị hashable. Một giá trị được gọi là hashable nếu nó không bao giờ thay đổi trong suốt thời gian tồn tại của nó. Cụ thể chúng ta chỉ có thể chỉ định Key trong Python bằng một trong ba đối tượng bất biến Immutable (không thể thay đổi) trong python gồm Số, Chuỗi, Tuple mà thôi.

Ví dụ

Ví dụ, chúng ta tạo dictionary trong python bằng cách chỉ định trực tiếp các giá trị của nó như sau:

{"apple":1, "orange":2, "banana":3}

{1:"Orange", 2:"Lemon", 3:"Peach"}

{"red":"do", "blue":"xanh", "yellow":"vang"}

Chúng ta có thể chỉ định các kiểu dữ liệu khác nhau cho từng phần tử trong dictionary như sau:

{"old":30, "address":"Tokyo", 1:"car"}

Chúng ta có thể chỉ định một dictionary trống trong python như sau:

{}

Chúng ta cũng có thể tạo dictionary trong python và gán nó vào một biến để sử dụng như sau:

mydict = {1:"Orange", 2:"Lemon", 3:"Peach"}

Tạo dictionary trong python bằng cách sử dụng biến

Ngoài việc chỉ định trực tiếp giá trị khi tạo dictionary trong python, chúng ta cũng có thể sử dụng biến để tạo dictionary bằng cách gán giá trị đó vào biến và sử dụng gián tiếp giá trị thông qua biến. Biến có thể dùng để chỉ định cả key lấn value khi tạo dictionary trong python.
Ví dụ:

x ="Kiyoshi"
y = 30
mydict = {x:y}

print(mydict)

>> {'Kiyoshi': 30}

Ở đây cần lưu ý, khi sử dụng biến để chỉ định giá trị phần tử trong dictionary thì không phải chúng ta thiết lập mối quan hệ tham chiếu giữa biến và phần tử, mà chỉ sử dụng gián tiếp giá trị thông qua biến và tạo dictionary bằng cách chỉ định giá trị như ở trên.

Sau khi được sử dụng để tạo dictionary trong python, việc gán giá trị khác cho biến đó cũng không làm thay đổi các phần tử của dictionary vừa tạo.

x = 1
y = "red"
mydict = {x:y}

print(mydict)
>> {1: 'red'}

y = "green" # gán giá trị khác cho biến

print(mydict)
>> {1: 'green'} # giá trị dictionary không thay đổi

Tạo dictionary bằng cách sử dụng hàm dict() trong python

Hàm dict() rất tiện lợi khi tạo dictionary trong python. Chúng ta có thể tạo dictionary bằng cách sử dụng hàm dict() trong python với 3 cách dưới đây.

Sử dụng hàm dict() trong python với key và value

Khi sử dụng phương pháp này, kể cả khi key và value ở dạng chuỗi thì chúng ta cũng không cần phải viết chúng trong cặp dấu nháy đơn '.

population = dict(HaNoi=900, NinhBinh=370, ThanhHoa=250, NamDinh=230)
print(population)

#>> {'HaNoi': 900, 'NinhBinh': 370, 'ThanhHoa': 250, 'NamDinh': 230}

Sử dụng hàm dict() trong python với list hoặc tuple

Nếu key và value là các phần tử của list hoặc tuple, chúng ta chỉ cần chỉ định list hoặc tuple đó làm đối số của hàm dict() để tạo dictionary trong python.

list=[ ("HaNoi",900), ("NinhBinh",370), ("ThanhHoa",250), ("NamDinh",230)]
population = dict(list)
print(population)

#>> {'HaNoi': 900, 'NinhBinh': 370, 'ThanhHoa': 250, 'NamDinh': 230}

Sử dụng hàm dict() trong python kèm với hàm zip()

Nếu sử dụng hàm zip() đi kèm, hàm zip() sẽ ghép hai list hoặc tuple lại và dùng một trong hai đối tượng này làm key, và đối tượng còn lại làm value để tạo dictionary trong python như sau:

cities = ['HaNoi', 'NinhBinh', 'ThanhHoa', 'NamDinh']
nums = [900, 370, 250, 230]
population = dict(zip(cities, nums))
print(population)

#>> {'HaNoi': 900, 'NinhBinh': 370, 'ThanhHoa': 250, 'NamDinh': 230}

Tạo dictionary bằng cách sử dụng hàm dict.fromkeys() trong python

Nếu sử dụng hàm hàm dict.fromkeys() trong python, chúng ta có thể tạo ra một dictionary chỉ có chứa key nhu ví dụ sau:

cities = dict.fromkeys(['HaNoi', 'NinhBinh', 'ThanhHoa', 'NamDinh'])
print(cities)

#>> {'HaNoi': None, 'NinhBinh': None, 'ThanhHoa': None, 'NamDinh': None}

Chúng ta cũng có thể chỉ định một giá trị value cho tất cả các key khi tạo dictionary bằng cách sử dụng hàm dict.fromkeys() trong python như sau:

cities = dict.fromkeys(['HaNoi', 'NinhBinh', 'ThanhHoa', 'NamDinh'],'OK')
print(cities)

#>> {'HaNoi': 'OK', 'NinhBinh': 'OK', 'ThanhHoa': 'OK', 'NamDinh': 'OK'}

Tổng kết và thực hành

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách tạo dictionary trong python bằng các cách như chỉ định giá trị ,cách sử dụng biến, cách tạo dictionary bằng hàm dict() cũng như bằng hàm dict.fromkeys() trong python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/dictionary-trong-python/tao-dictionary-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.