Xóa phần tử trong set python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Xóa phần tử trong set python

Hướng dẫn tất cả các cách xóa phần tử trong set python. Bạn sẽ học được tất cả cách xóa phần tử trong set python như bằng phương thức pop, phương thức discard, hoặc là cách xóa toàn bộ xóa phần tử trong set python bằng phương thức clear sau bài học này.

Chúng ta có 4 phương pháp để xóa phần tử trong set python như sau:

  • phương thức remove(): Xóa phần tử được chỉ định ( có lỗi)
  • phương thức discard(): Xóa phần tử được chỉ định ( không có lỗi)
  • phương thức pop(): Lấy và xóa các phần tử một cách ngẫu nhiên
  • phương thức clear(): xóa tất cả các phần tử

Xóa phần tử trong set python bằng phương thức remove()

Chúng ta xóa phần tử trong set python bằng phương thức remove() với cú pháp sau đây:

set.remove(phần tử)

Phương thức remove() sẽ xóa đi phần tử được chỉ định, nếu phần tử đó tồn tại trong set.
Ví dụ:

num_set = {1, 2, 3, 4, 5}
num_set.remove(5)
print(num_set)
#>> {1, 2, 3, 4}

Trong trường hợp phần tử đó không tồn tại trong set, lỗi KeyError sẽ được trả về.

num_set = {1, 2, 3, 4, 5}
num_set.remove(6)

#>>Traceback (most recent call last):
#>> File "Main.py", line 2, in <module>
#>> num_set.remove(6)
#>>KeyError: 6

Xóa phần tử trong set python bằng phương thức discard()

Tương tự với phương thức remove(),chúng ta sử dụng phương thức discard() để xóa phần tử được chỉ định với cú pháp sau đây:

set.discard(phần tử)

Ví dụ:

num_set = {1, 2, 3, 4, 5}
num_set.discard(5)
print(num_set)

#>> {1, 2, 3, 4}

Tuy nhiên điểm khác biệt với phương thức remove() là trong trường hợp phần tử được chỉ định không tồn tại trong set thì lỗi cũng sẽ không xảy ra. Set ban đầu được giữ nguyên.

num_set = {1, 2, 3, 4, 5}
num_set.discard(6)
print(num_set)

#>> {1, 2, 3, 4, 5}

Xóa phần tử trong set python bằng phương thức pop()

Phương thức pop() sẽ lấy ra ngẫu nhiên một phần tử từ trong set, xóa nó khỏi set và trả về phần tử đó trong kết quả, với cú pháp sau đây:

set.pop(phần tử)

Chúng ta không thể chỉ định được sẽ xóa phần tử nào trong set khi sử dụng pop().

Ví dụ:

colorset = {"Red", "Green", "Blue"}

color = colorset.pop()
print(color)
#>> Green

print(colorset)
#>> {'Blue', 'Red'}

color = colorset.pop()
print(color)
#>> Blue

print(colorset)
#>> {'Red'}

Xóa toàn bộ phần tử trong set python bằng phương thức clear()

Phương thức clear() sẽ xóa toàn bộ phần tử trong set và làm rỗng set đó.
Chúng ta sẽ dùng phương thức clear() với cú pháp sau đây:

set.clear()

Lưu ý là toàn bộ phần tử có trong set sẽ bị xóa, tuy nhiên bản thân đối tượng set sẽ không bị xóa đi mà chỉ bị làm rỗng.

Ví dụ:

num_set = {1, 2, 3, 4, 5}
num_set.clear()
print(num_set)

#>> set()

Tổng kết và thực hành

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn tất cả các cách xóa phần tử trong set python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/set-trong-python/xoa-phan-tu-trong-set-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.