Kiểm tra số chẵn lẻ trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Kiểm tra số chẵn lẻ trong python

Hướng dẫn cách kiểm tra số chẵn lẻ trong python. Bạn sẽ học được 2 cách cơ bản để kiểm tra số chẵn lẻ trong python sau bài học này.

Chúng ta có 2 phương pháp để kiểm tra số chẵn lẻ trong python như sau:

  • Sử dụng phép toán chia lấy dư trong python
  • Sử dụng toán tử thao tác bit AND trong python

Kiểm tra số chẵn lẻ trong python bằng phép toán chia lấy dư

Chúng ta đều biết số chẵn là số chia hết cho 2, còn số lẻ chia 2 thì dư 1. Bằng cách kiểm tra phần dư của phép chia số với 2, chúng ta có thể dễ dàng kiểm tra số đã cho là số chẵn hay lẻ. Toán tử sử dụng ở đây là toán tử chia lấy dư %.

Và chúng ta viết hàm kiểm tra n là số chẵn hay lẻ như sau:

def check_even_odd(number):
if number % 2 == 0:
return "so chan"
else:
return "so le"

Chúng ta có thể gọi hàm này và sử dụng trong chương trình nhập n kiểm tra n là số chẵn hay lẻ trong python như sau:

def check_even_odd(number):
if number % 2 == 0:
return "so chan"
else:
return "so le"

number = int(input(">> nhap mot so: "))

result = check_even_odd(number);

print(f"{number} la {result}")

Màn hình nhập liệu và kết quả kiểm tra số chẵn lẻ sẽ như sau:

>> nhap mot so: 4
4 la so chan

>> nhap mot so: 5
5 la so le

Kiểm tra số chẵn lẻ trong python bằng toán tử thao tác bit AND

Một phương pháp khác để kiểm tra số chẵn lẻ trong python là sử dụng toán tử thao tác bit AND. Kết quả phép toán bit AND giữa số lẻ với số 1 luôn bằng 1, nên sử dụng kết quả này chúng ta có thể tạo hàm kiểm tra số chẵn lẻ trong python như sau:

def check_even_odd(number):
if number & 1 == 1:
return "so le"
else:
return "so chan"

Chúng ta có thể gọi hàm này và sử dụng trong chương trình như sau:

def check_even_odd(number):
if number & 1 == 1:
return "so le"
else:
return "so chan"

number = int(input(">> nhap mot so: "))

result = check_even_odd(number);

print(f"{number} la {result}")

Màn hình nhập liệu và kết quả kiểm tra số chẵn lẻ sẽ như sau:

>> nhap mot so: 4
4 la so chan

>> nhap mot so: 5
5 la so le

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách kiểm tra số chẵn lẻ trong python rồi. Kiểm tra số chẵn lẻ là một nhiệm vụ đơn giản nhưng quan trọng trong lập trình. Python cung cấp các công cụ dễ sử dụng để thực hiện việc này. Bài viết này đã giới thiệu cách kiểm tra số chẵn và số lẻ trong Python bằng cách sử dụng phép chia lấy dư % cũng như là toán tử bit AND. Hi vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn hiểu cách làm việc với số chẵn và số lẻ trong Python và áp dụng nó vào các dự án của bạn.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/so-trong-python/kiem-tra-so-chan-le-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.