Phương thức join() trong Python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Phương thức join() trong Python

Hướng dẫn sử dụng phuơng thức join() trong Python. Bạn sẽ học được cách nối chuỗi trong Python bằng phuơng thức join() sau bài học này.

Phương thức join() trong python là gì

join() trong python là phương thức dùng để nối chuỗi trong Python.

Chúng ta sử dụng phương thức join() trong python để nối các chuỗi ký tự là phần tử trong một list hoặc tuple lại với nhau, bằng một hoặc một chuỗi ký tự phân cách.

Cú pháp phương thức join() trong Python

Cú pháp join() trong python như sau:

str.join(iterable)

Trong đó

  • str là ký tự phân cách dùng để nối chuỗi
  • join là tên phương thức
  • iterable là list hoặc tuple chứa phần tử là các chuỗi cần nối.
    Tham khảo chi tiết về iterable tại bài viết iterable là gì.

Kết quả thu được sẽ là một chuỗi ký tự gồm các phần tử trong list hoặc tuple đã chỉ định, được nối lại với nhau bằng ký tự phân cách.

Chương trình mẫu sử dụng phương thức join() trong Python

str = ", "
iterable = ("Java", "Python", "PHP")
print (str.join(iterable))

Kết quả

Java, Python, PHP

Cách sử dụng phương thức join() nâng cao trong Python

Sử dụng join() trong python để nối chuỗi là phần tử trong list

print("".join(["Apple", "Orange", "Lemon"]))
#>> AppleOrangeLemon

Trong ví dụ trên, chúng ta dùng phương thức join để nối các chuỗi ký tự là phần tử của một list lại bằng một ký tự trống.

Sử dụng join() trong python để nối chuỗi là phần tử trong tuple

print(",".join(("Blue", "Red", "Green")))
#>> Blue,Red,Green

Trong ví dụ trên, chúng ta dùng phương thức join để nối các chuỗi ký tự là phần tử của một tuple lại bằng dấu phẩy ,.

Sử dụng join() trong python với nhiều ký tự phân cách

print("_s_".join(["Apple", "Orange", "Lemon"]))
#>> Apple_s_Orange_s_Lemon

Trong ví dụ trên, chúng ta dùng phương thức join trong python để nối các chuỗi là phần tử của một tuple lại bằng nhiều ký tự phân cách _s_.

Lưu ý khi sử dụng phương thức join() trong python

Chúng ta chỉ sử dụng phương thức join() trong python để nối các phần tử có kiểu dữ liệu chuỗi trong list hoặc tuple.
Nếu có phần tử nào không phải kiểu dữ liệu chuỗi, chẳng hạn như ở kiểu dữ liệu số, thì lỗi TypeError sẽ xảy ra như ví dụ sau đây:

print("".join(["Apple", 12, "Lemon"]))

Lỗi TypeError trả về:

Traceback (most recent call last):
File "Main.py", line 1, in <module>
print("".join(["Apple", 12, "Lemon"]))
TypeError: sequence item 1: expected str instance, int found

Trong trường hợp này, chúng ta cần ép kiểu dữ liệu và chuyển số thành chuỗi trong python rồi mới có thể dùng phương thức join.
Chi tiết về cách ép kiểu dữ liệu, hãy tham khảo chi tiết tại bài viết Chuyển số thành chuỗi trong python nhé.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng phuơng thức join() để nối chuỗi trong Python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức căn bản về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/join-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.