Khai báo chuỗi trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Khai báo chuỗi trong python

Python, một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ nhất trên thế giới, cung cấp nhiều cách khai báo và làm việc với chuỗi (string). Chuỗi là một dạng dữ liệu quan trọng trong Python, và việc biết cách khai báo và sử dụng chuỗi là điều cực kỳ quan trọng cho bất kỳ lập trình viên nào. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách khai báo chuỗi trong Python, cách thao tác với chuỗi và tại sao việc này quan trọng.

Khai Báo Chuỗi trong Python

Python cung cấp nhiều cách để khai báo chuỗi. Dưới đây là một số ví dụ về cách khai báo chuỗi trong Python:

Sử dụng Dấu Nháy Đơn (‘ ‘)

Cách đơn giản nhất để khai báo một chuỗi đơn dòng là sử dụng dấu nháy đơn (‘ ‘). Ví dụ:

chuoi1 = 'Chào mừng bạn đến với Python!'

Sử dụng Dấu Nháy Kép (“ “)

Tương tự, bạn có thể sử dụng dấu nháy kép (“ “) để khai báo chuỗi đơn dòng. Ví dụ:

chuoi2 = "Python thật tuyệt vời"

Sử Dụng Dấu Nháy Tam (‘’’ ‘’’) hoặc Dấu Nháy Tam Kép (“”” “””)

Python cũng cho phép bạn sử dụng dấu nháy tam (‘’’ ‘’’) hoặc dấu nháy tức (“”” “””) để khai báo chuỗi nhiều dòng. Điều này hữu ích khi bạn cần tạo một chuỗi đa dòng. Ví dụ:

chuoi3 = '''Đây là ví dụ
về chuỗi đa dòng
trong Python.'''

Hoặc:

chuoi4 = """Bạn có thể sử dụng
dấu nháy kép để tạo chuỗi đa dòng
cũng như dấu nháy đơn."""

Sử dụng chuỗi ký tự xuống dòng \n

Bạn cũng có thể sử dụng ký tự xuống dòng \n để khai báo chuỗi đa dòng, bằng cách thêm ký tự này vào cách vị trí muốn xuống dòng trong chuỗi với cú pháp sau đây:

abc\ndef\nxyz

Trong đó abc ,defxyz là các dòng của chuỗi nhiều dòng cần khai báo trong python.

Ví dụ:

str="Con cò mày đi ăn đêm\nĐậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao"
print(str)

Kết quả:

Con cò mày đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao

Lưu ý khi khai báo chuỗi đơn dòng

Chúng ta có thể đặt khai báo chuỗi trong python bằng cách đặt các ký tự vào giữa cặp dấu nháy đơn hoặc dấu nháy kép .
Tuy nhiên khi khai báo chuỗi chứa dấu nháy đơn ' hoặc dấu nháy kép " trong python thì chúng ta cần hết sức chú ý.

Ví dụ trong chuỗi ký tự Kiyoshi's web có chứa dấu nháy đơn ' . Để khai báo chuỗi này, chúng ta không thể dùng cách đơn giản là đặt tất cả các ký tự tạo chuỗi vào giữa cặp dấu nháy đơn được, vì sẽ xảy ra lỗi như sau:

print('Kiyoshi's web')

Python báo lỗi trả về:

  File "", line 1
print('Kiyoshi's web')
^
SyntaxError: invalid syntax

Lý do xảy ra lỗi là vì, kí tự kiyoshi được đặt giữa hai dấu nháy đơn ', do đó python sẽ nhận định đây kiyoshi là một chuỗi ký tự và kết thúc khai báo chuỗi tại vị trí ký tự i.
Phần ký tự còn lại web do chỉ được đặt trong một dấu nháy đơn ' ,dẫn đến xảy ra lỗi cú pháp. Python đã hiểu sai yêu cầu của chúng ta và báo lỗi mất rồi.

Để không xảy ra lỗi cú pháp như vậy, chúng ta lưu ý khi khai báo một chuỗi chứa dấu nháy đơn ', phải đặt các ký tự tạo chuỗi này vào giữa dấu nháy kép "".
Ngược lại, khi khai báo một chuỗi mà các ký tự tạo chuỗi có chứa dấu nháy kép ", phải đặt các ký tự này vào giữa dấu nháy đơn ' khi viết chuỗi.

Ví dụ ở trên cần phải sửa lại như sau:

print("Kiyoshi's web")

print('Học lập trình theo "phong cách Nhật Bản" ')

Kết quả

Kiyoshi's web
Học lập trình theo "phong cách Nhật Bản"

Lưu ý khi khai báo chuỗi đa dòng

Khi sử dụng Dấu Nháy Tam hoặc Dấu Nháy Tam Kép

Ở phần trên bạn đã biết để khai báo chuỗi chứa dấu nháy đơn ' hoặc dấu nháy kép " trong python, chúng ta cần chú ý cách viết để không xảy ra lỗi.

Tuy nhiên nếu bạn khai báo một chuỗi đa dòng chứa dấu nháy đơn ' và dấu nháy kép " trong python bằng cách sử dụng dấu ba dấu nháy đơn hoặc ba dấu nháy kép, vì tất cả các ký tự đặc biệt nằm giữa chúng đều được coi như là ký tự thông thường tạo chuỗi, nên sẽ không bị xảy ra lỗi khi chạy chương trình.

Giống như ví dụ dưới đây:

print(""" Anh ấy rất "đặc biệt" với cô ấy""")
#>> Anh ấy rất "đặc biệt" với cô ấy

Bạn có thể thấy dấu nháy kép " được coi như ký tự bình thường và đã được in ra màn hình.

Khi in chuỗi nhiều dòng trong python

Khi khai báo chuỗi nhiều dòng trong python bằng ba dấu nháy đơn hoặc ba dấu nháy kép, chuỗi nhiều dòng sẽ được tính từ vị trí đầu tiên sau dấu nháy thứ nhất. Do đó nếu bạn ngắt dòng ngay sau dấu nháy này, thì ký tự xuống dòng sẽ được tạo ra, giống như ví dụ sau đây:

print("""
Tối nay hẹn em 12h
bên bờ hồ""")

Kết quả, một dòng trống sẽ được tạo ra trước khi in ra dòng đầu tiên của chuỗi như dưới đây:


Tối nay hẹn em 12h
bên bờ hồ

Để tránh trường hợp này, bạn hãy thêm chuỗi thoát \ vào sau dấu nháy đầu tiên như sau:

print("""\
Tối nay hẹn em 12h
bên bờ hồ""")

Kết quả:

Tối nay hẹn em 12h
bên bờ hồ

Bạn thấy đó, dòng trống đầu tiên đã biến mất và kết quả theo đúng như điều chúng ta muốn.

Cách Thao Tác với Chuỗi trong Python

Sau khi bạn đã khai báo một chuỗi, bạn có thể thực hiện nhiều thao tác khác nhau với chuỗi trong Python. Dưới đây là một số ví dụ về cách thao tác với chuỗi:

Truy cập Ký Tự trong Chuỗi

Bạn có thể truy cập từng ký tự trong chuỗi bằng cách sử dụng chỉ mục (index). Ví dụ:

chuoi = "Python"
ky_tu_dau = chuoi[0] # kết quả là 'P'

Cắt Chuỗi

Python cho phép bạn cắt chuỗi bằng cách sử dụng dấu hai chấm (:) và chỉ mục. Ví dụ:

chuoi = "Python Programming"
cat_chuoi = chuoi[7:18] # kết quả là 'Programming'

Ghép Chuỗi

Bạn có thể ghép nhiều chuỗi lại với nhau bằng toán tử cộng (+). Ví dụ:

chuoi1 = "Hello"
chuoi2 = "World"
ket_qua = chuoi1 + " " + chuoi2 # kết quả là 'Hello World'

Độ Dài Chuỗi

Bạn có thể lấy độ dài của chuỗi bằng cách sử dụng hàm len(). Ví dụ:

chuoi = "Python is great"
do_dai = len(chuoi) # kết quả là 15

Kiểm Tra Tồn Tại Ký Tự hoặc Chuỗi Con

Python cung cấp phương thức in để kiểm tra sự tồn tại của ký tự hoặc chuỗi con trong chuỗi. Ví dụ:

chuoi = "Python is amazing"
kiem_tra = "amazing" in chuoi # kết quả là True

Tại Sao Việc Khai Báo Chuỗi Quan Trọng?

Việc khai báo chuỗi là một phần quan trọng trong lập trình Python vì chuỗi là một phần cơ bản trong xử lý dữ liệu và văn bản. Có một số lý do tại sao việc này quan trọng:

  1. Biểu diễn Văn Bản: Chuỗi cho phép bạn biểu diễn và làm việc với văn bản, thông tin dạng chuỗi ký tự, từ mã nguồn đến dữ liệu người dùng.

  2. Tương Tác với Người Dùng: Đối với ứng dụng giao diện người dùng, việc hiển thị và nhập liệu từ người dùng thường là dưới dạng chuỗi.

  3. Xử Lý Dữ Liệu: Chuỗi thường được sử dụng để phân tích và xử lý dữ liệu, từ việc tìm kiếm thông tin đến thay đổi định dạng dữ liệu.

  4. Kết Hợp Với Các Dạng Dữ Liệu Khác: Chuỗi có thể kết hợp với các dạng dữ liệu khác như số nguyên, số thực và danh sách để xây dựng các cấu trúc dữ liệu phức tạp.

  5. Đọc và Ghi Tệp Tin: Trong xử lý tệp tin, chuỗi thường được sử dụng để đọc và ghi dữ liệu vào tệp.

Kết Luận

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn các bạn cách khai báo chuỗi trong python rồi. Trong Python, chuỗi là một phần quan trọng và không thể thiếu trong việc xử lý văn bản và dữ liệu. Khai báo và thao tác với chuỗi là kỹ năng cơ bản mà bất kỳ lập trình viên Python nào cũng cần nắm vững. Qua bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách khai báo chuỗi, cách thao tác với chuỗi và tại sao việc này quan trọng trong lập trình Python. Hãy nắm vững kiến thức này để sử dụng chuỗi hiệu quả trong các ứng dụng Python của bạn.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/khai-bao-chuoi-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.