Phương thức Swapcase() trong Python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Phương thức Swapcase() trong Python

Hướng dẫn sử dụng phuơng thức Swapcase() trong Python. Bạn sẽ học được cách chuyển chữ thường thành chữ hoa và chuyển chữ hoa thành chữ thường trong python bằng Swapcase() sau bài học này.

Phương thức Swapcase() trong Python là gì

Swapcase() trong Python là phương thức dùng để chuyển chữ thường thành chữ hoa và chuyển chữ hoa thành chữ thường trong chuỗi python.
Chúng ta sử dụng phương thức Swapcase trong python để chuyển tất cả chữ thường thành chữ hoa và tất cả chữ hoa thành chữ thường trong chuỗi rồi tạo thành chuỗi mới với cú pháp sau đây:

Cú pháp Phương thức Swapcase() trong Python

str.swapcase()

Trong đó:

  • str là chuỗi ký tự cần chuyển chữ thường thành chữ hoa
  • Swapcase() là tên phương thức

Chương trình mẫu sử dụng Swapcase() trong Python

print("hello python".swapcase())
print("MY FAVORITE THINGS".swapcase())

Kết quả

HELLO PYTHON
my favorite things

Bạn cũng có thể sử dụng Swapcase() trong Python để chuyển chữ thường thành chữ hoa và chuyển chữ hoa thành chữ thường với cả các chuỗi chứa ký tự 2 byte như tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Nhật zenkaku như ví dụ sau:

print("Hello Python".swapcase())
#>> hELLO pYTHON

print("XIN CHÀO VIỆT NAM".swapcase())
#>> xin chào việt nam

Bằng cách sử dụng Swapcase() trong Python , chúng ta đã tạo ra một chuỗi ký tự mới gồm các ký tự ở chuỗi ban đầu đã được chuyển chữ thường thành chữ hoa và chuyển chữ hoa thành chữ thường.

Lưu ý khi sử dụng Phương thức Swapcase() trong Python

Khi chúng ta sử dụng Swapcase() trong Python thì phương thức này sẽ tạo ra một chuỗi mới từ chuỗi cũ chứ không thay đổi giá trị của chuỗi cũ.
Ví dụ:

str="xin chào việt nam"
str_new= str.swapcase()

print("chuỗi cũ : ",str);
print("chuỗi mới : ",str_new)

Kết quả

chuỗi cũ  :  xin chào việt nam
chuỗi mới : XIN CHÀO VIỆT NAM

Bạn có thể thấy bản thân chuỗi str không thay đổi giá trị của nó sau khi dùng phương thức Swapcase() trong Python.

Do đó, nếu bạn muốn sử dụng nhiều lần kết quả của phương thức Swapcase() trong Python, hãy nhớ gán giá trị cho biến để tái sử dụng nhé.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng phuơng thức Swapcase() trong Python để chuyển chữ thường thành chữ hoa và chuyển chữ hoa thành chữ thường. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức căn bản về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/swapcase-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.