Tách chuỗi trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Tách chuỗi trong python

Tách chuỗi là một hoạt động phổ biến và quan trọng trong lập trình Python. Khi làm việc với dữ liệu văn bản hoặc chuỗi, bạn thường cần phải tách chuỗi thành các phần con để xử lý, phân tích hoặc thực hiện các tác vụ khác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tách chuỗi trong Python và các phương pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ này.

Sử dụng phương thức split()

Phương thức split() là một trong những cách đơn giản và mạnh mẽ để tách chuỗi thành các phần con. Phương thức này tách chuỗi dựa trên một ký tự phân tách đã cho (mặc định là khoảng trắng) và trả về một danh sách các phần con.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng split():

input_string = "apple,banana,orange"
fruits = input_string.split(",")
print(fruits)

Kết quả:

['apple', 'banana', 'orange']

Trong ví dụ này, chúng ta tách chuỗi input_string thành các phần con bằng cách sử dụng dấu phẩy (,) làm ký tự phân tách. Kết quả là một danh sách chứa các phần con.

Sử dụng phương thức split() với giới hạn

Phương thức split() cũng cho phép bạn xác định số lượng lần tách tối đa bằng cách sử dụng đối số thứ hai. Điều này hữu ích khi bạn chỉ muốn tách một số phần con đầu tiên.

input_string = "apple,banana,orange,grape"
fruits = input_string.split(",", 2)
print(fruits)

Kết quả:

['apple', 'banana', 'orange,grape']

Trong ví dụ này, chúng ta chỉ muốn tách chuỗi thành tối đa hai phần con. Kết quả chứa hai phần con đầu tiên, và phần còn lại (bao gồm phân tách) được giữ lại trong phần tử cuối cùng của danh sách.

Sử dụng phương thức rsplit()

Ngoài split(), Python cung cấp phương thức rsplit(), giúp bạn tách chuỗi từ phía bên phải. Điều này hữu ích khi bạn muốn tách các phần tử cuối cùng của chuỗi.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng rsplit():

input_string = "apple,banana,orange,grape"
fruits = input_string.rsplit(",", 2)
print(fruits)

Kết quả:

['apple,banana', 'orange', 'grape']

Trong ví dụ này, chúng ta tách chuỗi từ phía bên phải và giới hạn số lượng phần con được tạo ra. Các phần tử cuối cùng của chuỗi được tách thành các phần con.

Sử dụng phương thức splitlines()

Python cũng cung cấp phương thức splitlines(), giúp bạn tách chuỗi trong python bằng một ký tự xuống dòng nếu như ký tự xuống dòng này tồn tại trong chuỗi.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng splitlines():

str1 = "Orange\nLemon\nApple"
print(str1)
#>> Orange
#>> Lemon
#>> Apple

print(str1.splitlines())
#>> ['Orange', 'Lemon', 'Apple']

Trong ví dụ này, chúng ta tách chuỗi bằng ký tự xuống dòng \n. Các phần tử của chuỗi được tách thành các phần con và lưu vào trong một list kết quả.

Sử dụng biểu thức chính quy (Regular Expressions)

Biểu thức chính quy cho phép bạn tách chuỗi dựa trên các mẫu phù hợp trong chuỗi. Điều này cho phép bạn thực hiện tách chuỗi phức tạp hơn và tìm kiếm các mẫu cụ thể.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng biểu thức chính quy để tách các số điện thoại từ một văn bản:

import re

text = "Liên hệ: 123-456-7890 hoặc 0987-654-321"
phone_numbers = re.findall(r'\d{3}-\d{3}-\d{4}', text)
print(phone_numbers)

Kết quả:

['123-456-7890', '0987-654-321']

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng biểu thức chính quy r'\d{3}-\d{3}-\d{4}' để tìm kiếm các số điện thoại theo mẫu cụ thể.

Sử dụng slicing

Python cho phép bạn sử dụng slicing để trích xuất một phần của chuỗi dựa trên vị trí index của các ký tự. Điều này hữu ích khi bạn muốn tách một phần của chuỗi dựa trên vị trí cụ thể.

Dưới đây là một ví dụ:

input_string = "Hello, world!"
substring = input_string[0:5]
print(substring)

Kết quả:

Hello

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng slicing để lấy các ký tự từ vị trí 0 đến 5 của chuỗi input_string, tạo ra chuỗi con “Hello”.

Kết luận

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách tách chuỗi trong python rồi. Tách chuỗi là một hoạt động quan trọng trong lập trình Python, và có nhiều cách để thực hiện nó. Phương thức split() là một cách đơn giản để tách chuỗi dựa trên ký tự phân tách. Bạn có thể sử dụng split() với giới hạn hoặc sử dụng rsplit() để tách từ phía bên phải. Sử dụng biểu thức chính quy cho phép bạn tách chuỗi dựa trên mẫu phù hợp cụ thể. Slicing cung cấp cách tách chuỗi dựa trên vị trí index của các ký tự. Tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của dự án, bạn có thể lựa chọn cách thích hợp để tách chuỗi và xử lý dữ liệu một cách hiệu quả.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/tach-chuoi-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.