Kiểm tra phần tử trong tuple python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Kiểm tra phần tử trong tuple python

Hướng dẫn cách kiểm tra phần tử trong tuple python. Bạn sẽ học được cách kiểm tra một phần tử có tồn tại trong tuple python hay không, cách đếm số lần xuất hiện của phần tử trong tuple python, cũng như cách tìm index của phần tử trong tuple python sau bài học này.

Chúng ta có 3 cách kiểm tra phần tử trong tuple python như sau:

  • Toán tử in và not in : kiểm tra một phần tử có tồn tại trong tuple python hay không
  • Phương thức count(): đếm số lần xuất hiện của phần tử trong tuple python
  • Phương thức index() :Tìm index của phần tử trong tuple python

Kiểm tra một phần tử có tồn tại trong tuple python | in và not in trong Python

Để kiểm tra một phần tử có tồn tại trong tuple python, chúng ta sử dụng toán tử in trong python với cú pháp sau đây:

phần tử in tuple

Nếu phần tử tồn tại trong tuple, kết quả True được trả về và ngược lại nếu không tồn tại, False được trả về.
Ví dụ:

tuple = (1, 2, 1, 3, 1, 4, 5)
print(1 in tuple)
print(0 in tuple)

Kết quả:

True
False

Lại nữa, nếu sử dụng toán tử not in thay cho toán tử in thì kết quả trả về sẽ ngược lại, nếu phần tử tồn tại trong tuple, kết quả False được trả về và nếu không tồn tại, True được trả về.

mytuple = ("A", "B", "C", "D", "E")

print("B" in mytuple)
#>> True
print("B" not in mytuple)
#>> False

Đếm số lần xuất hiện của phần tử trong tuple python | phương thức count()

Để đếm số lần xuất hiện của phần tử trong tuple python, chúng ta dùng đến phương thức count() trong python với cú pháp sau đây:

tuple.count(phần tử)

Kết quả trả về sẽ là số lần xuất hiện của phần tử được chỉ định trong tuple. Nếu phần tử này không tồn tại trong tuple, giá trị 0 được trả về.
Ví dụ:

mytuple = ("A", "B", "A", "A", "C")

print(mytuple.count("A"))
#>> 3
print(mytuple.count("B"))
#>> 1
print(mytuple.count("D"))
#>> 0

Tìm index của phần tử trong tuple python | phương thức index()

Trong trường hợp một phần tử tồn tại trong tuple python, chúng ta có thể tìm ra index của phần tử đó trong tuple bằng phương thức index() trong python với cú pháp sau đây:

tuple.index(phần tử)

Nếu tìm thấy phần tử đó trong tuple, index dương của phần tử sẽ được trả về. Trong trường hợp tìm thấy nhiều phần tử này trong tuple, index của phần tử tìm thấy đầu tiên (tính từ trái qua phải) sẽ được trả về.
Ví dụ:

mytuple = ("A", "B", "A", "A", "C")

print(mytuple.index("A"))
#>> 0
print(mytuple.index("B"))
#>> 1
print(mytuple.index("C"))
#>> 4

Lại nữa, nếu không tìm thấy phần tử đó trong tuple được cho, lỗi ValueError sẽ được trả về:

mytuple = ("A", "B", "A", "A", "C")
print(mytuple.index("D"))

#>>Traceback (most recent call last):
#>> File "Main.py", line 2, in <module>
#>> print(mytuple.index("D"))
#>>ValueError: tuple.index(x): x not in tuple

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách kiểm tra phần tử trong tuple python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/tuple-trong-python/tim-phan-tu-trong-tuple-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.