Khám Phá Cấu Trúc for...else Trong Python - Ý Nghĩa, Cú Pháp và Ứng Dụng | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Khám Phá Cấu Trúc for...else Trong Python - Ý Nghĩa, Cú Pháp và Ứng Dụng

Trong lập trình Python, cấu trúc for...else là một cách để thêm một khối mã được thực thi khi vòng lặp for kết thúc mà không có bất kỳ phần tử nào còn lại trong tập hợp được lặp qua. Mặc dù không phải tất cả các ngôn ngữ lập trình đều hỗ trợ cấu trúc này, nhưng trong Python, for...else là một công cụ mạnh mẽ giúp kiểm tra điều kiện sau khi vòng lặp kết thúc. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa, cú pháp và ứng dụng của cấu trúc for...else trong Python.

Cú Pháp Cơ Bản của Cấu Trúc for…else

Cấu trúc for...else trong Python được sử dụng để thêm một khối mã được thực thi sau khi vòng lặp for kết thúc, nhưng không có bất kỳ phần tử nào còn lại trong tập hợp được lặp qua. Ý nghĩa của cấu trúc này là kiểm tra điều kiện sau khi vòng lặp đã kết thúc, và thực hiện một số hành động phụ thuộc vào kết quả của điều kiện đó.

Cú pháp của cấu trúc for...else trong Python như sau:

for element in iterable:
# Thực hiện các hành động trong vòng lặp
if condition:
break
else:
# Thực hiện hành động khi vòng lặp kết thúc mà không gặp break

Trong đó:

 • element: Biến được sử dụng để lặp qua các phần tử trong tập hợp iterable.
 • iterable: Tập hợp các phần tử được lặp qua.
 • condition: Điều kiện kiểm tra xem có cần kết thúc vòng lặp sớm hay không.

Cách Sử Dụng Cấu Trúc for…else

Cấu trúc for...else thường được sử dụng khi bạn cần thực hiện một số hành động sau khi vòng lặp kết thúc, và chỉ muốn thực hiện những hành động này khi không có bất kỳ phần tử nào còn lại trong tập hợp được lặp qua.

Một số ứng dụng phổ biến của Cấu Trúc for...else như sau:

 • Xử Lý Tìm Kiếm: Sử dụng cấu trúc for...else để kiểm tra kết quả của một tìm kiếm trong một tập hợp và thực hiện hành động phụ thuộc vào kết quả đó.

 • Kiểm Tra Các Điều Kiện: Cấu trúc for...else cũng có thể được sử dụng để kiểm tra các điều kiện trong một vòng lặp và thực hiện các hành động tùy thuộc vào kết quả của các điều kiện đó.

Ví dụ Cụ Thể

Dưới đây là một ví dụ cụ thể về việc sử dụng cấu trúc for...else trong Python để kiểm tra xem một danh sách có chứa một phần tử cụ thể hay không:

# Danh sách các môn học
subjects = ['Math', 'Physics', 'Chemistry', 'Biology']

# Biến để lưu trạng thái tìm kiếm
found = False

# Tìm kiếm môn học "English" trong danh sách
for subject in subjects:
if subject == 'English':
found = True
print("Môn học 'English' được tìm thấy trong danh sách.")
break
else:
print("Môn học 'English' không được tìm thấy trong danh sách.")

# Kiểm tra kết quả tìm kiếm
if not found:
print("Không tìm thấy bất kỳ môn học nào trong danh sách.")

Kết quả của chương trình sẽ là:

Môn học 'English' không được tìm thấy trong danh sách.
Không tìm thấy bất kỳ môn học nào trong danh sách.

Trong ví dụ này:

 • Chúng ta có một danh sách các môn học và chúng ta muốn kiểm tra xem liệu môn học “English” có trong danh sách hay không.

 • Chúng ta sử dụng một vòng lặp for để duyệt qua từng phần tử trong danh sách các môn học.

 • Trong vòng lặp, chúng ta kiểm tra nếu một phần tử trong danh sách trùng khớp với “English”. Nếu có, chúng ta đặt biến found thành True, in ra thông báo và dừng vòng lặp bằng câu lệnh break.

 • Nếu vòng lặp kết thúc mà không tìm thấy môn học “English”, khối mã trong else sẽ được thực thi, và chúng ta in ra thông báo cho biết không tìm thấy môn học trong danh sách.

 • Cuối cùng, chúng ta kiểm tra giá trị của biến found. Nếu không tìm thấy, chúng ta in ra một thông báo khác để thông báo rằng không tìm thấy bất kỳ môn học nào trong danh sách.

Điều này cho thấy cách sử dụng cấu trúc for...else trong Python để kiểm tra điều kiện sau khi vòng lặp kết thúc và thực hiện các hành động phụ thuộc vào kết quả của điều kiện đó.

Lợi Ích của Cấu Trúc for…else

 • Kiểm Soát Dễ Dàng: Cấu trúc for...else giúp bạn kiểm soát dễ dàng hơn quá trình lặp và thực hiện các hành động phụ thuộc vào kết quả của vòng lặp.

 • Mã Lặp Được Tối Ưu Hóa: Sử dụng cấu trúc for...else giúp tối ưu hóa mã lặp và giảm thiểu sự phức tạp trong mã.

Kết Luận:

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về for else trong python rồi. Cấu trúc for...else trong Python là một công cụ mạnh mẽ giúp kiểm tra điều kiện sau khi vòng lặp kết thúc và thực hiện các hành động phụ thuộc vào kết quả của điều kiện đó. Bằng cách sử dụng cấu trúc này, bạn có thể kiểm soát dễ dàng quá trình lặp và thực hiện các hành động phụ thuộc vào kết quả của vòng lặp trong các dự án lập trình của mình. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc for...else trong Python và cách sử dụng nó trong lập trình thực tế.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/vong-lap-trong-python/for-else-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.