Hàm pow trong c | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Hàm pow trong c

Hướng dẫn cách sử dụng hàm pow trong C. Bạn sẽ học được cách sử dụng hàm pow để tính luỹ thừa trong C sau bài học này.

Hàm pow trong c

Hàm pow trong C là một hàm có sẵn trong header file math.h, giúp chúng ta tính luỹ thừa trong C. Hàm pow sẽ tính luỹ thừa y của một số x và trả về kết quả.

Chúng ta sử dụng hàm pow để tính luỹ thừa trong C với cú pháp sau đây:

doule pow(doule x, doule y);

Trong đó x là cơ số, y là luỹ thừa, và doule là kiểu dữ liệu mặc định của cơ số và luỹ thừa sử dụng trong hàm pow.

Kết quả trả về của hàm pow sẽ là giá trị luỹ thừa mũ y của x với giá trị là xy.

Lưu ý là đối số sử dụng trong hàm pow cũng như kết quả trả về đều thuộc cùng kiểu dữ liệu. Chúng ta không thể chỉ định kiểu dữ liệu của chúng khác nhau.

Kiểu dữ liệu mặc định sử dụng trong hàm pow là kiểu double. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể chỉ định kiểu float, hoặc kiểu long double khi sử dụng hàm pow. Lưu ý chúng ta không thể chỉ định kiểu int trong hàm pow được.

Tuỳ thuộc vào 3 kiểu dữ liệu trên, mà chúng ta có các cú pháp hàm pow trong C khác nhau như sau:

doule pow(doule x, doule y);
float pow(float x, float y);
long double pow(long double x, long double y);

Ví dụ cụ thể, chúng ta tính luỹ thừa y của x trong các ví dụ sau đây:

#include<stdio.h>
#include<math.h>

int main(){
printf("Luy thua 2 cua 3 la: %lf\n", pow(2, 3));
printf("Luy thua 3.1 cua 3 la: %f\n", pow(3.0, 3.1));
printf("Luy thua 3.1 cua 3 la: %Lf\n", pow(2.012, 3.132));
return 0;
}

Kết quả phép tìm luỹ thừa trong C bằng hàm pow như sau:

Luy thua 2 cua 3 la: 8.000000
Luy thua 3.1 cua 3 la: 30.135326
Luy thua 3.1 cua 3 la: 0x1.1dd552283074ap+3

Bạn có thể thấy kết quả của hàm pow đều ở dưới dạng số thực với nhiều chữ số đằng sau dấu phẩy phải không?

Trong trường hợp chúng ta muốn tính luỹ thừa của một số tự nhiên (kiểu int) cho một số tự nhiên, mặc dù không chỉ định được kiểu int trong hàm pow, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chỉ định kiểu dữ liệu khi in ra sau khi đã nhận giá trị trả về từ hàm, bằng cách sử dụng tới hàm int() trong C.

Ví dụ cụ thể, chúng ta tính luỹ thừa của một số tự nhiên trong C như sau:

#include<stdio.h>
#include<math.h>

int main(){
double luythua = pow(2, 3);
printf("Luy thua 2 cua 3 la: %d\n", (int)luythua);

return 0;
}
// Luy thua 2 cua 3 la: 8

Lại nữa, với các luỹ thừa của số thuộc kiểu double, float và long double, chúng ta cũng có thể làm tròn số chữ số đằng sau dấu phẩy bằng cách sử dụng các định dạng nhập xuất khi in số.

Ví dụ cụ thể, chúng ta sử dụng các định dạng nhập xuất để làm tròn kết quả của hàm pow trong C như sau:

#include<stdio.h>
#include<math.h>

int main(){
printf("Luy thua 2 cua 3 la: %.lf\n", pow(2, 3));
printf("Luy thua 3.1 cua 3 la: %4.2f\n", pow(3.0, 3.1));
printf("Luy thua 3.1 cua 3 la: %4.2a\n", pow(2.012, 3.132));
return 0;
}

Kết quả:

Luy thua 2 cua 3 la: 8
Luy thua 3.1 cua 3 la: 30.14
Luy thua 3.1 cua 3 la: 0x1.1ep+3

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm pow để tính luỹ thừa trong C rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/ham-trong-c/ham-pow-trong-c/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.