putchar trong c | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

putchar trong c

Hướng dẫn cách sử dụng hàm putchar trong C. Bạn sẽ học được cách sử dụng hàm putchar để xuất 1 ký tự trong c sau bài học này.

putchar trong c

Hàm putchar trong C là một hàm có sẵn trong header file stdio.h, giúp chúng ta xuất 1 ký tự trong c. Hàm putchar sẽ nhận đối số là một ký tự, và xuất ký tự đó ra màn hình.

Chúng ta sử dụng hàm putchar để xuất 1 ký tự trong c với cú pháp sau đây:

puts(char);

Trong đó char là ký tự (hoặc là biến chứa ký tự) mà chúng ta cần xuất ra màn hình.

Lưu ý là chúng ta chỉ có thể xuất ra màn hình 1 ký tự với hàm putchar(), do đó đối số sử dụng trong hàm cũng chỉ có thể là một ký tự hoặc là một biến có giá trị là một ký tự mà thôi.

Lại nữa, khác với các hàm xuất dữ liệu khác trong C, ví dụ như hàm printf() chẳng hạn, thì chúng ta không thể sử dụng chuỗi định dạng trong hàm putchar() được.

Và sau đây là ví dụ cụ thể sử dụng putchar để xuất 1 ký tự trong c:

#include <stdio.h>

int main(void)
{
putchar( 'a' );

return 0;
}

Kết quả:

a

Một ví dụ khác sử dụng tới biến trong hàm putchar:

#include <stdio.h>

int main()
{
//Xuất trực tiếp chuỗi ký tự
putchar('A');//>A

//Gán chuỗi vào biến và xuất giá trị trong biến
char a = 'a';

putchar(a);//>a

//Kết quả tượng tự khi dùng hàm printf
printf("%c", a);//>a
}

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm putchar để xuất 1 ký tự trong c rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/ham-trong-c/putchar-trong-c/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.