Lấy kích thước của multimap trong C++ (size) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Lấy kích thước của multimap trong C++ (size)

Hướng dẫn cách lấy kích thước multimap trong C++. Bạn sẽ học được cách dùng hàm size để lấy kích thước (số phần tử) trong multimap C++ sau bài học này.

Lấy kích thước multimap trong C++ bằng hàm size

Hàm size là một hàm thành viên trong class std:multimap, có tác dụng lấy kích thước (số phần tử) có trong 1 multimap C++.

Chúng ta sử dụng hàm size để lấy kích thước multimap trong C++ với cú pháp như sau:

mp.size();

Trong đó mp là multimap cần lấy kích thước (số phần tử) chứa trong nó.

Ví dụ cụ thể, chúng ta lấy kích thước multimap trong C++ bằng hàm size như sau:

#include <iostream>
#include <map>
using namespace std;

int main ()
{
multimap<string,int> mp = {
{ "alpha", 10 },
{ "beta", 20 },
{ "gamma", 30 } };

cout<< mp.size() <<endl;
return 0;
}
//3

Khác với map thì trong multimap cho phép tồn tại phần tử trùng lặp, nên khi đếm số phần tử có trong multiset thì hàm size() sẽ trả về toàn bộ các phần tử mà chúng ta đã dùng để khai báo map. Ví dụ:

#include <iostream>
#include <map>
using namespace std;

int main ()
{
multimap<string,int> mp = {
{ "alpha", 20 },
{ "beta", 20 },
{ "alpha", 10 },
{ "gamma", 30 },
{ "alpha", 10 },
};
for (auto x: mp) {
cout << x.first << ": " << x.second << endl;
}
cout<< mp.size() <<endl;

return 0;
}

Kết quả:

alpha: 20
alpha: 10
alpha: 10
beta: 20
gamma: 30
5

Có thể thấy toàn bộ 5 phần tử được dùng trong khai báo multimap đều được lưu trong multimap, dẫn đến kết quả của hàm size() bằng với số phần tử này.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách lấy kích thước của multimap trong C++ rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C++ trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/multimap-trong-cpp/lay-kich-thuoc-multimap-trong-cpp/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.