Nhập xuất trong C++ | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Nhập xuất trong C++

Cùng tìm hiểu về nhập xuất trong C++. Bạn sẽ nắm vững kiến thức về thư viện nhập xuất tiêu chuẩn iostream với các lệnh nhập xuất trong C++ như cin, cout, cách sử dụng các toán tử nhập xuất, cũng như cấu trúc nhập xuất trong c++ sau bài học này.

Thư viện nhập xuất trong C++

Có 2 loại thư viện nhập xuất trong C++, đó là thư viện nhập xuất cstdio được kế thừa từ ngôn ngữ C (được biết đến với tên gọi stdio.h trong C), và thư viện nhập xuất tiêu chuẩn iostream của C++.

C++ được phát triển từ ngôn ngữ C, và do đó chúng ta cũng có thể sử dụng các hàm nhập xuất kế thừa từ C trong C++ như là printf, scanf hay fgets chẳng hạn. Và để sử dụng được các hàm kế thừa này, chúng ta cần sử dụng tới thư viện nhập xuất cstdio. Tuy nhiên đây không phải là thư viện nhập xuất tiêu chuẩn trong C++ và chúng ta chỉ include nó trong chương trình khi cần sử dụng các hàm trên mà thôi.

Ngược lại thì thư viện nhập xuất iostream là viết tắt của từ Input/Output Stream là một thư viện chuẩn của C++ cho phép bạn nhập xuất dữ liệu trong chương trình của thông qua các câu lệnh như cin và cout. Đây là thư viện luồng đầu vào / đầu ra tiêu chuẩn, và chúng ta cần phải include thư viện này ở đầu của bất kỳ chương trình nào được viết bởi ngôn ngữ C++.

Lệnh nhập xuất trong C++

Chúng ta sử dụng 4 lệnh nhập xuất cơ bản trong C++ như sau:

LệnhÝ nghĩa
cinLuồng đầu vào chuẩn
coutLuồng đầu ra tiêu chuẩn
cerrLuồng đầu ra tiêu chuẩn để ghi lỗi
clogLuồng đầu ra tiêu chuẩn để ghi log

Trong đó hai lệnh cincout là các lệnh nhập xuất được sử dụng nhiều nhất trong C++.

Ngoài ra chúng ta cũng sử dụng thêm lệnh endl trong trường hợp muốn xuất dữ liệu trong C++. Đây không phải là lệnh nhập xuất, tuy nhiên nó có tác dụng xuống dòng khi xuất dữ liệu, nên chúng ta thường dùng kèm với các lệnh như cout, cerr và clog ở trên.

Thông thường để sử dụng các lệnh này trong chương trình C++, chúng ta cần phải viết chúng với cú pháp đầy đủ như sau:

std::cin
std::cout
std::cerr
std::clog
std::endl

Tuy nhiên các lệnh nhập xuất trong C++ được khai báo trong namespace std, bởi vậy chúng ta chỉ cần khai báo sử dụng namespace std một lần duy nhất vào đầu chương trình để có thể viết gọn các lệnh này tại bất cứ vị trí nào cần sử dụng.

using namespace std;

cin
cout
cerr
clog
endl

Toán tử nhập xuất trong c++

Có 2 toán tử nhập xuất trong C++ là toán tử nhập >> toán tử xuất << tương ứng với các trường hợp cần nhập và cần xuất dữ liệu trong C++.

Toán tửÝ nghĩaSử dụng trong lệnh
>>toán tử nhậpcin
<<toán tử xuấtcout
cerr
clog

Chúng ta phân biệt và nhớ các toán tử này thông qua hướng mũi tên chỉ đến như sau:

  1. Dữ liệu nhập từ bàn phím lưu trong luồng đầu vào cin sẽ được gán vào phía mũi tên chỉ đến. Ví dụ cin >> a nghĩa là dữ liệu nhập trong cin sẽ gán vào biến a.

  2. Dữ liệu trong chương trình sẽ được gán vào luồng đầu ra cout theo phía mũi tên chỉ đến. Ví dụ cout << a nghĩa là giá trị của biến a sẽ được gán vào luồng đầu ra cout để xuất ra màn hình.

Cấu trúc nhập xuất trong c++

Bằng cách kết hợp các lệnh nhập xuất và các toán tử nhập xuất ở trên, chúng ta có thể viết ra cấu trúc nhập xuất trong C++ với cú pháp sau đây:

command operator data;

Trong đó

  • command là lệnh nhập xuất như cin, cout
  • operator là toán tử nhập xuất, bao gồm các toán tử <<>>
  • data là dữ liệu cần nhập từ bàn phím hoặc xuất ra màn hình.

Khác với ngôn ngữ C thì trong C++, chúng ta không cần chỉ định định dạng nhập xuất cho dữ liệu, mà chương trình sẽ tự động xác định kiểu dữ liệu đang làm việc.

Ví dụ cụ thể, chúng ta dùng lệnh xuất dữ liệu cout với toán tử << như sau:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

cout << "Hello world!" <<endl;

return 0;
}

Màn hình xuất dữ liệu như sau:

Hello world!

Một ví dụ khác về lệnh nhập dữ liệu cin sử dụng với toán tử >>.

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
char str[100];
cout << "Chương trình nhập xuất trong C++" <<endl;
cout << "Nhập dữ liệu: ";
cin >> str;
cout << "Dữ liệu vừa nhập: ";
cout << str;

return 0;
}

Khi đó màn hình xuất dữ liệu sẽ xuất hiện. Nếu bạn nhập chuỗi “Hello!” thì chuỗi này sẽ được nhận và gán vào biến str thông qua lệnh cin, sau đó lại được lấy và in giá trị ra màn hình thông qua lệnh cout như sau:

Chương trình nhập xuất trong C++
Nhập dữ liệu: Hello!
Dữ liệu vừa nhập: Hello!

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách nhập xuất trong C++ rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C++ trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/nhap-xuat-trong-cpp/nhap-xuat-trong-cpp/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.