Biến trong Java là gì | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Biến trong Java là gì

Trước khi đi vào cách sử dụng biến một cách cụ thể, chúng ta sẽ giải thích một cách ngắn gọn về cách biến được sử dụng trong Java.

Biến là gì

Trong các ngôn ngữ lập trình như Java, biến được sử dụng như một nơi lưu trữ dữ liệu, và có một số cách lưu trữ dữ liệu vào biến. Trong Java, biến có thể được coi như là một hộp lưu trữ giá trị. Biến có thể lưu trữ các loại dữ liệu như số hoặc chuỗi, và cũng có thể trích xuất và tham chiếu các giá trị đã lưu trữ trong biến.

Biến là gì Java

Trong hộp biến, giá trị như số hoặc chuỗi được lưu trữ trực tiếp, nhưng khi lưu trữ mảng hoặc thể hiện của lớp, không phải là dữ liệu mà được lưu trữ trong biến mà là vị trí của dữ liệu đó. Hãy nhớ rằng biến có thể chứa giá trị thực sự hoặc có thể chứa tham chiếu đến thực thể khác. Cách sử dụng về cơ bản không thay đổi.

Để sử dụng biến, trước tiên bạn cần chuẩn bị một hộp gọi là biến. Điều này được gọi là khai báo biến. Trong Java, bạn có thể sử dụng nhiều biến, vì vậy bạn cần đặt tên cho biến để phân biệt chúng. Và khi khai báo biến trong Java, bạn cũng phải chỉ định loại dữ liệu mà biến sẽ lưu trữ.

Biến là gì Java

Chúng ta sẽ giải thích chi tiết hơn trong một bài khác, nhưng khai báo biến được thực hiện như sau. Đoạn mã sau định nghĩa hai biến: một biến có tên là num để lưu trữ dữ liệu kiểu int và một biến có tên là c để lưu trữ dữ liệu kiểu char.

int num;
char c;

Khi biến đã được chuẩn bị, bạn có thể lưu trữ giá trị vào biến. Bạn chỉ có thể lưu trữ các giá trị cùng loại với loại dữ liệu đã chỉ định khi tạo biến. Ví dụ, một biến kiểu int chỉ có thể lưu trữ giá trị kiểu int (có một số ngoại lệ).

Biến là gì Java

Việc lưu trữ giá trị vào biến được gọi là “gán giá trị cho biến”. Dấu “=” không có nghĩa là bằng, mà nó chỉ đơn giản là gán giá trị ở bên phải của dấu “=” vào biến ở bên trái.

num = 500;
c = 'a';

Bạn có thể lưu trữ giá trị vào biến bao nhiêu lần tùy thích. Tuy nhiên, mỗi biến chỉ có thể lưu trữ một giá trị duy nhất, vì vậy khi lưu trữ một giá trị mới, giá trị trước đó sẽ không còn tồn tại.

Biến là gì Java

num = 500;
num = 180;

Bạn có thể tham chiếu đến giá trị đã lưu trữ trong biến bất cứ khi nào bạn muốn. Việc tham chiếu không làm mất giá trị đã lưu trữ trong biến, vì vậy bạn có thể tham chiếu nhiều lần.

Biến là gì Java

Khi bạn viết tên biến trong chương trình, giá trị đã lưu trữ trong biến sẽ được thay thế và hiển thị. Ví dụ, câu lệnh sau sẽ hiển thị giá trị đã lưu trữ trong biến num trên màn hình.

System.out.println(num);

Chúng ta đã giải thích một cách ngắn gọn về cách sử dụng biến trong Java. Chúng ta sẽ giải thích cách khai báo biến và gán giá trị cho biến một cách chi tiết hơn trong các trang tiếp theo.

Ví dụ sử dụng biến

Bây giờ chúng ta sẽ xem xét một số ví dụ đơn giản về cách sử dụng biến. Ví dụ sau tính tổng điểm của các bài kiểm tra văn, toán và anh, sau đó tính trung bình điểm và hiển thị ra màn hình.

System.out.println("Tổng " + (58 + 72 + 90));
System.out.println("Trung bình " + (58 + 72 + 90) / 3);

Sau khi tính tổng của ba bài kiểm tra và hiển thị, chúng ta lại tính tổng một lần nữa để chia cho 3 và hiển thị trung bình điểm. Trong trường hợp bạn cần sử dụng tổng điểm nhiều lần, bạn có thể lưu trữ giá trị tổng vào một biến và sử dụng khi cần.

Bằng cách sử dụng biến, ví dụ trên có thể viết lại như sau.

int sum;  // Biến lưu trữ tổng
sum = 58 + 72 + 90;

System.out.println(“Tổng “ + sum);
System.out.println(“Trung bình “ + sum / 3);

Chúng ta đã khai báo biến tong và lưu trữ tổng điểm của ba bài kiểm tra vào biến đó. Sau đó, khi cần, chúng ta sử dụng tên biến để trích xuất giá trị đã lưu trữ trong biến.

Đây chỉ là một ví dụ đơn giản về cách sử dụng biến. Bạn đã hiểu được cách biến được sử dụng không?

Mã mẫu

Bây giờ chúng ta sẽ tạo một chương trình mẫu đơn giản để thử nghiệm. Sau khi viết mã như sau trong trình soạn thảo văn bản, hãy lưu lại với tên là JSample1-1.java.

class JSample1_1{
public static void main(String[] args){
int tong = 58 + 72 + 90;
System.out.println("Tong " + tong);
System.out.println("Trung binh " + tong / 3);
}
}

Sau đó hãy biên dịch chương trình.

javac -encoding UTF-8 JSample1_1.java

Và cuối cùng, hãy chạy chương trình như sau.

java JSample1_1

Biến là gì Java

Chúng ta đã khai báo biến tong và gán giá trị của ba số đã cộng vào biến. Sau đó, chúng ta trích xuất giá trị đã lưu trữ trong biến và hiển thị ra màn hình.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về biến trong Java rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về Java trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/bien-va-kieu-du-lieu-trong-java/bien-trong-java-la-gi/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.