Lấy giá trị của biến trong Java | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Lấy giá trị của biến trong Java

Cùng tìm hiểu cách lấy giá trị của biến trong Java. Sau khi đã tạo và gán giá trị cho biến thì chúng ta có thể lấy giá trị đã gán đó và sử dụng nhiều lần trong chương trình, và bạn sẽ học được cách lấy giá trị trong Java hoàn hảo sau bài học này.

Lấy giá trị của biến trong Java

Để lấy giá trị của biến trong Java, chúng ta ghi tên của biến đó vào vị trí muốn lấy giá trị trong chương trình. Ví dụ cụ thể, chúng ta in giá trị của một số được gán trong biến bằng cách ghi tên biến đó như sau:

int num;
num = 10;

System.out.println(num); // 10

Sau khi chạy mã lệnh, giá trị 10 được gán vào biến num sẽ được xuất ra màn hình. Lưu ý là giá trị được gán vào biến chứ không phải là tên biến sẽ được xuất ra màn hình.

Một ví dụ khác, chúng ta có thể lấy giá trị được gán trong biến để thực hiện các phép tính toán như sau:

int vat = 20;
int value;

value = 100 * vat;
System.out.println(value); //Tích 100 x 20 sẽ được xuất ra màn hình

Với mã lệnh này, giá trị được gán trong biến vat sẽ được lấy ra để nhân với 100, rồi gán vào biến value. Và kết quả thì tích của 100 x 20 sẽ được xuất ra màn hình.

Lại nữa, một biến sau khi đã được gán giá trị có thể lấy giá trị đã gán nhiều lần trong chương trình. Ví dụ, chúng ta có thể in nhiều lần giá trị của một biến trong chương trình tại nhiều vị trí khác nhau như sau:

int vat = 20;

System.out.println(vat); //Giá trị 20 gán trong vat được in ra

int value;
value = 100 * vat;

System.out.println(vat); //Giá trị 20 gán trong vat được in ra
System.out.println(vat); //Giá trị 20 gán trong vat được in ra
System.out.println(vat); //Giá trị 20 gán trong vat được in ra

Mã mẫu

Sau đây, hãy cùng xem một chương trình đơn giản lấy giá trị của biến trong Java.

class Main{
public static void main(String[] args){
int sum;
sum = 80 + 76 + 94;
System.out.println("Tong:" + sum);

int average;
average = sum / 3;
System.out.println("Trung binh:" + average);

int volume;
volume = sum * 3;
System.out.println("Tich:" + volume);
}
}

Trong mã mẫu này, sau khi khai báo và gán giá trị cho biến sum rồi thì chúng ta có thể lấy giá trị của biến nhiều lần và thực hiện các phép toán khác nhau trong chương trình Java. Và kết quả:

Tong:250
Trung binh:83
Tich:750

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách lấy giá trị của biến trong Java rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về Java trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/bien-va-kieu-du-lieu-trong-java/lay-gia-tri-cua-bien-trong-java/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.