Lệnh If trong Java | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Lệnh If trong Java

Chúng ta sẽ giải thích cách sử dụng câu lệnh if trong Java khi thực hiện rẽ nhánh theo điều kiện. Câu lệnh if được sử dụng khi muốn thực hiện các xử lý khác nhau khi điều kiện đánh giá là true và khi là false. Hơn nữa, bạn cũng có thể viết nhiều điều kiện để thực hiện các rẽ nhánh phức tạp hơn.

Cách sử dụng câu lệnh if

Câu lệnh if được sử dụng khi muốn thực hiện các xử lý khác nhau dựa trên việc đánh giá một điều kiện. Định dạng như sau:

if (điều kiện){
// Xử lý sẽ được thực hiện khi điều kiện là true
...
}

Trong câu lệnh if, nếu điều kiện là true, các xử lý được mô tả trong khối từ { đến } sẽ được thực hiện từ trên xuống. Nếu điều kiện là false, các xử lý trong khối sẽ không được thực hiện và chương trình sẽ tiếp tục đến xử lý tiếp theo sau câu lệnh if.

Lưu ý: Điều kiện có thể được mô tả bằng một biểu thức trả về giá trị boolean. Thông thường, người ta sử dụng các toán tử quan hệ hoặc toán tử logic để mô tả điều kiện. Bạn có thể tham khảo thêm về “Toán tử quan hệ và toán tử đẳng thức” cũng như “Toán tử logic” để biết thêm chi tiết.

Hãy xem ví dụ sau.

int num = 4;

if (num % 2 == 0){
System.out.println("Đây là số chẵn");
}

Trong ví dụ này, câu lệnh if kiểm tra xem giá trị của biến num có phải là bội số của 2 không. Nếu là true, nó sẽ hiển thị “Đây là số chẵn”. Nếu là false, nó sẽ không thực hiện bất kỳ thứ gì.

Lưu ý rằng nếu chỉ có một câu lệnh cần thực hiện trong trường hợp true, bạn có thể viết mà không cần dùng { và } như sau:

if (điều kiện)
// Xử lý sẽ được thực hiện khi điều kiện là true

Trong trường hợp này, chỉ có một dòng sau câu lệnh if sẽ được thực hiện khi điều kiện là true.

Câu lệnh if..else

Nếu muốn thực hiện các xử lý khác nhau khi điều kiện là true và khi là false, bạn có thể sử dụng định dạng sau:

if (điều kiện){
// Xử lý sẽ được thực hiện khi điều kiện là true
...
}else{
// Xử lý sẽ được thực hiện khi điều kiện là false
...
}

Trong câu lệnh if..else, nếu điều kiện là true, các xử lý trong khối từ { đến } sau if sẽ được thực hiện từ trên xuống. Nếu điều kiện là false, các xử lý trong khối từ { đến } sau else sẽ được thực hiện từ trên xuống.

Hãy xem ví dụ sau.

int num = 5;

if (num % 2 == 0){
System.out.println("Đây là số chẵn");
}else{
System.out.println("Đây là số lẻ");
}

Trong ví dụ này, câu lệnh if kiểm tra xem giá trị của biến num có phải là bội số của 2 không. Nếu là true, nó sẽ hiển thị “Đây là số chẵn”. Nếu là false, nó sẽ hiển thị “Đây là số lẻ”.

Mã mẫu

Dưới đây là một chương trình mẫu đơn để thử nghiệm. Hãy viết nó trong một trình soạn thảo văn bản như sau và lưu với tên JSample1-1.java.

class JSample1_1{
public static void main(String[] args){
System.out.println("Hiển thị số chẵn từ 1 đến 10");

for (int i = 1 ; i <= 10 ; i++){
System.out.print(i + " là");

if (i % 2 == 0){
System.out.println("số chẵn");
}else{
System.out.println("số lẻ");
}
}
}
}

Sau đó, biên dịch chương trình.

javac -encoding UTF-8 JSample1_1.java

Sau đó, chạy chương trình như sau.

java JSample1_1

Cách sử dụng câu lệnh if (1)

Trong vòng lặp for, chương trình sẽ lấy từng giá trị từ 1 đến 10 theo thứ tự và sử dụng câu lệnh if để hiển thị “số chẵn” nếu là bội số của 2, ngược lại hiển thị “số lẻ

“.

Kết hợp nhiều điều kiện
Câu lệnh if không chỉ giúp chia nhánh dựa trên true hoặc false của một điều kiện, mà còn giúp bạn thực hiện những rẽ nhánh chi tiết hơn sử dụng nhiều điều kiện. Định dạng như sau:

if (điều kiện1){
// Xử lý sẽ được thực hiện khi điều kiện1 là true

}else if (điều kiện2){
// Xử lý sẽ được thực hiện khi điều kiện2 là true

}else if (điều kiện3){
// Xử lý sẽ được thực hiện khi điều kiện3 là true

}else{
// Xử lý sẽ được thực hiện khi tất cả điều kiện đều là false

}
Trước hết, điều kiện1 sẽ được kiểm tra. Nếu nó là true, các xử lý trong khối từ { đến } ngay sau if sẽ được thực hiện và chương trình sẽ kết thúc câu lệnh if. Nếu điều kiện1 là false, điều kiện2 sẽ được kiểm tra. Nếu điều kiện2 là true, các xử lý trong khối từ { đến } ngay sau else if sẽ được thực hiện và chương trình sẽ kết thúc câu lệnh if. Tương tự, bạn có thể thêm điều kiện3 và nhiều điều kiện khác nếu cần thiết. Cuối cùng, nếu tất cả các điều kiện đều là false, các xử lý trong khối từ { đến } ngay sau else sẽ được thực hiện.

Hãy xem ví dụ sau.

int diem = 74;

if (diem > 90){
System.out.println(“Đánh giá A”);
}else if (diem > 70){
System.out.println(“Đánh giá B”);
}else{
System.out.println(“Đánh giá C”);
}
Biến diem chứa giá trị được sử dụng để xác định xem điểm đó đủ điều kiện đánh giá A, B, hay C. Kết quả sẽ được hiển thị trên màn hình.

Mã mẫu
Dưới đây là một chương trình mẫu đơn để thử nghiệm. Hãy viết nó trong một trình soạn thảo văn bản như sau và lưu với tên JSample1-2.java.

class JSample1_2{
public static void main(String[] args){
int[] diem = {75,94,68};
String[] ten = {“Suzuki”,”Honda”,”Endo”};

for (int i = 0; i < 3; i++){
 System.out.print(ten[i] + " là");

 if (diem[i] > 90){
  System.out.println("Đánh giá A");
 }else if (diem[i] > 70){
  System.out.println("Đánh giá B");
 }else{
  System.out.println("Đánh giá C");
 }
}

}
}
Sau đó, biên dịch chương trình.

javac -encoding UTF-8 JSample1_2.java

Sau đó, chạy chương trình như sau.

java JSample1_2

Kết hợp nhiều điều kiện (1)

Chương trình này sử dụng vòng lặp for để lấy ra từng giá trị từ mảng điểm và mảng tên, sau đó sử dụng câu lệnh if để xác định đánh giá A, B, hay C dựa trên giá trị điểm.


Đã giới thiệu cách sử dụng câu lệnh if trong Java khi thực hiện rẽ nhánh theo điều kiện.”

URL Link

https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/lenh-dieu-kien-trong-java/cau-lenh-if-trong-java/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.