Độ dài mảng trong Java | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Độ dài mảng trong Java

Cùng tìm hiểu về độ dài mảng trong Java cũng như cách đếm số phần tử trong mảng Java . Bạn sẽ học được khái niệm độ dài mảng trong Java là gì, cũng như cách lấy độ dài mảngđếm số phần tử trong mảng Java sau bài học này.

Độ dài mảng trong Java | Đếm số phần tử trong mảng Java

Độ dài mảng trong Java chính là số phần tử có trong trong mảng đó. Việc tìm độ dài một mảng Java cũng chính là việc đếm số phần tử trong mảng Java.

Độ dài mảng trong Java có thể lấy được thông qua thuộc tính length của mảng trong Java, với cú pháp sau đây:

array_name.length;

Trong đó array_name là tên của mảng cần lấy độ dài.

Ví dụ cụ thể, chúng ta lấy độ dài cũng như đếm số phần tử trong các mảng Java sau đây:

int[] num = new int[10];
System.out.println(num.length); //10

int[] num2 = {4, 10, 7};
System.out.println(num2.length); //3

String[] str = {"Thanh Hóa", "Hà Nội", "Sài Gòn", "Đà Nẵng"};
System.out.println(str.length); //4

Sử dụng độ dài mảng trong Java

Giá trị độ dài mảng trong Java thường được sử dụng trong các vòng lặp, khi chúng ta cần in mảng trong Java, hoặc ra lấy lần lượt giá trị của các phần tử trong mảng để phục vụ cho tính toán.

Ví dụ cụ thể, chúng ta in một mảng thông qua sử dụng độ dài của mảng đó như sau:

int[] num = {4, 10, 7};

for (int i = 0; i < num.length; i++){
System.out.println(num[i]);
}

// 4
// 10
// 7

Hoặc là chúng ta lấy lần lượt các phần tử để thực hiện các phép tính toán, ví dụ như tính tổng các phần tử trong mảng java, hoặc là tính trung bình cộng trong mảng Java thông qua sử dụng độ dài mảng như sau:

public class Main
{
public static void main(String[] args) {
int[] num = {4, 10, 7, 11, 2, 5, 88};

int sum = 0;
double average = 0;

//Tạo vòng lặp và tính tổng các phần tử trong mảng
for (int i = 0; i < num.length; i++){
sum += num[i];
}

//Tìm trung bình cộng bằng cách chia tổng cho độ dài mảng
average = sum / num.length;

System.out.println("sum= "+sum);
System.out.println("average= "+average);
}
}

// sum= 127
// average= 18.0

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách lấy độ dài mảng trong Java rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về Java trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/mang-trong-java/do-dai-mang-trong-java/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.