Arrays.fill trong Java và cách gán đồng loạt giá trị vào mảng | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Arrays.fill trong Java và cách gán đồng loạt giá trị vào mảng

Cùng tìm hiểu về Arrays.fill trong Java. Bạn sẽ biết Arrays.fill trong Java là gì cũng như cách sử dụng fill để gán đồng loạt giá trị vào mảng Java sau bài học này.

Arrays.fill trong Java

Trong bài Mảng trong Java là gì? Cách khai báo mảng trong Java chúng ta đã biết sau khi khai báo và tạo bản thể của một mảng trong Java, tùy thuộc vào kiểu của mảng mà các giá trị mặc định, ví dụ như số 0 với kiểu int, hoặc giá trị null với kiểu String sẽ được gán vào tất cả các phần tử trong mảng đó.

Ví dụ:

int[] a = new int[3];

System.out.println(a[0]); // 0
System.out.println(a[1]); // 0
System.out.println(a[2]); // 0

Lúc này, để gán các giá trị chỉ định vào phần tử trong mảng, chúng ta sẽ dùng các cách mà Kiyoshi đã hướng dẫn trong bài Khởi tạo và thay thế giá trị mảng trong Java.

Tuy nhiên nếu trong trường hợp cần gán tất cả các giá trị của phần tử trong mảng bằng một giá trị giống nhau, ngoài cách dùng vòng lặp và gán lần lượt từng giá trị thì chúng ta còn có một cách đơn giản hơn, đó chính là sử dụng tới phương thức fill trong Java.

Arrays.fill trong Java là một phương thức được cài sẵn trong class Arrays, có tác dụng gán đồng loạt một giá trị chỉ định cho tất cả các phần tử trong một mảng.

Để sử dụng được phương thức Arrays.fill, trước hết chúng ta cần phải import class Arrays vào đầu chương trình như sau:

import java.util.Arrays;

Chúng ta sử dụng phương thức fill trong mảng Java với cú pháp sau đây:

Arrays.fill(array_name, value);

Trong đó array_name là tên của mảng, và value là giá trị dùng để gán đồng loạt vào tất cả phần tử của mảng đó.

Ví dụ cụ thể:

int[] a = new int[3];
Arrays.fill(a, 10);


String[] str = new String[4];
Arrays.fill(str, "Vietnam");

Mã mẫu

Sau đây chúng ta sẽ cùng xem các chương trình Java hoàn chỉnh sử dụng Arrays.fill để gán đồng loạt giá trị vào mảng trong Java nhé.

Ví dụ 1: Dùng Arrays.fill với mảng số

import java.util.Arrays;

class Main{
public static void main(String[] args){
int[] a = new int[3];
Arrays.fill(a, 10);

System.out.println(a[0]);
System.out.println(a[1]);
System.out.println(a[2]);
}
}
// 10
// 10
// 10

Ví dụ 1: Dùng Arrays.fill với mảng String

import java.util.Arrays;

class Main{
public static void main(String[] args){
String[] str = new String[3];
Arrays.fill(str, "Vietnam");

System.out.println(str[0]);
System.out.println(str[1]);
System.out.println(str[2]);
}
}
// Vietnam
// Vietnam
// Vietnam

Ví dụ 1: Dùng Arrays.fill với mảng Boolean

import java.util.Arrays;

class Main{
public static void main(String[] args){
Boolean[] b = new Boolean[3];
Arrays.fill(b, true);

System.out.println(b[0]);
System.out.println(b[1]);
System.out.println(b[2]);
}
}
// true
// true
// true

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn các bạn về Arrays.fill trong Java và cách gán đồng loạt giá trị vào mảng rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về Java trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/mang-trong-java/fill-trong-java/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.