Toán tử logic trong Java và giá trị true false | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Toán tử logic trong Java và giá trị true false

Hướng dẫn cách sử dụng toán tử logic trong Java. Bạn sẽ học được các phép toán logic trong Java được biểu diễn thông qua các toán tử logic trong Java sau bài học này.

Bảng toán tử logic trong Java

Để thực hiện các phép toán logic trong Java, chúng ta sử dụng các toán tử logic trong Java được liệt kê trong bảng dưới đây:

Toán tửTênBiểu thứcÝ nghĩa
&&ANDX && Ytrue nếu cả X và Y đều đúng
||ORX || Ytrue nếu ít nhất một trong hai vế X hoặc Y đúng
!NOT! Xtrue nếu X sai và false nếu X đúng

Phép toán logic trong Java sẽ kiểm tra hai vế của toán tử logic là đúng hay sai và kết hợp chúng lại để đưa ra kết quả. Kết quả của phép toán logic trong Java sẽ là kiểu boolean trong Java với hai giá trị là true (đúng) hoặc false (sai).

Toán tử logic AND trong Java

Toán tử logic AND hay còn gọi là toán tử logic tích trong Java sẽ trả về kêt quả true nếu cả hai vế đều đúng và ngược lại là false nếu một trong hai vế là sai.

true  && true  = true
true  && false = false
false && true  = false
false && false = false

Về quy trình xử lý, toán tử logic AND trong Java sẽ kiểm tra biểu thức X bên vế trái trước. Nếu X true thì trả về giá trị của Y. Nếu X false thì trả về giá trị của X.

Toán tử logic AND trong Java

Ví dụ cụ thể về sử dụng toán tử logic AND trong Java như sau:

2 < 10 && 2 < 40
//true

2 > 10 && 2 < 40
//false

Bạn cũng có thể sử dụng toán tử logic AND trong Java với biến như sau:

int num = 20;

num > 10 && num < 40
//true

num > 10 && num > 40
//false

Toán tử logic OR trong Java

Toán tử logic OR hay còn gọi là toán tử logic tổng trong Java sẽ trả về kêt quả true nếu một trong hai vế đúng, và false nếu cả hai vế đều sai.

true  || true  = true
true  || false = true
false || true  = true
false || false = false

Về quy trình xử lý, toán tử logic OR trong Java sẽ ngược lại so với toán tử logic AND. Toán tử logic OR sẽ kiểm tra biểu thức X bên vế trái trước. Nếu X true thì trả về giá trị của X. Nếu X false thì trả về giá trị của Y.

Toán tử logic OR trong Java
Ví dụ cụ thể về sử dụng toán tử logic OR trong Java như sau:

2 < 10 || 2 < 40
//true

2 < 10 || 2 > 40
//true

2 > 10 || 2 > 40
//false

Bạn cũng có thể sử dụng toán tử logic AND trong Java với biến như sau:

num = 20

num > 10 || num < 40
//true

num > 10 || num > 40
//true

num < 10 || num > 40
//false

Toán tử logic NOT trong Java

Toán tử logic NOT hay còn gọi là toán tử logic phủ đinh trong Java sẽ trả về kêt quả true nếu một trong hai vế đúng, và false nếu cả hai vế đều sai.

!true  = false
!false = true

Ví dụ cụ thể về sử dụng toán tử logic NOT trong Java như sau:

!(2 < 40)
//false

!(2 > 40)
//true

!(2 > 40)
//true

Bạn cũng có thể sử dụng toán tử logic NOT trong Java với biến như sau:

num = 20

!(num < 20)
//true

!(num > 10)
//false

Thứ tự ưu tiên toán tử logic trong Java

Trong trường hợp có nhiều toán tử logic trong Java cùng tồn tại trong một biểu thức thì thứ tự ưu tiên xử lý của chúng như sau:

NOT > AND > OR

Nói cách khác, toán tử NOT có mức độ ưu tiên thực hiện cao nhất trong các toán tử logic Java.

Ví dụ cụ thể thì ở dưới đây, toán tử AND && sẽ được đánh giá trước so với toán tử OR ||.

4>3 || 2<3 && 1>2 
//true

Để thay đổi thứ tự ưu tiên các toán tử này trong biểu thức, chúng ta sử dụng tới cặp dấu ngoặc () như sau:

(4>3 || 2<3) && 1>2
//false

Lại nữa, do các toán tử logic có thứ tự ưu tiên thấp hơn so với các toán tử so sánh như < hoặc >, nên bạn không cần sử dụng tới các dấu ngoặc khi viết chúng cùng trong một biểu thức.

0 < a && a < 100
//true

Ngược lại thì khi dùng toán tử NOT với toán tử so sánh, chúng ta cần phải đặt biểu thức chứa toán tử so sánh trong dấu ngoặc đơn để ưu tiên thực hiện trước, rồi sau đó mới thực hiện toán tử NOT ! như ví dụ sau:

!(1 > 2)
//true

!(10 == 10)
//false

Ứng dụng của toán tử logic trong Java

Toán tử logic trong Java thường được sử dụng trong các biểu thức điều kiện trong các lệnh điều kiện if hoặc là trong vòng lặp. Trong các bài tiếp theo về các chuyên đề này, chúng ta sẽ gặp chúng nhiều hơn.

Còn sau đây là một số ví dụ cụ thể về sử dụng toán tử trong Java để các bạn tham khảo nhé.

Ví dụ 1: Sử dụng toán tử logic trong lệnh điều kiện if

public class Main
{
public static void main(String[] args) {
int old = 17;

if (old > 15 && old <18)
System.out.println("Học sinh cấp ba");
else if (old >11 && old <=15)
System.out.println("Học sinh cấp hai");
else
System.out.println("Học sinh cấp một");
}

}
//Học sinh cấp ba

Ví dụ 2: Sử dụng toán tử logic trong vòng lặp for

public class Main
{
public static void main(String[] args) {
int num = 3;

for (int i = 0; i < num ; i++)
System.out.println(i);
}
}
//0
//1
//2

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách sử dụng toán tử logic trong Java rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về Java trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/toan-tu-trong-java/toan-tu-logic-trong-java/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.