Math.random trong JavaScript | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Math.random trong JavaScript

Cùng tìm hiểu về phương thức Math.random trong JavaScript. Bạn sẽ học được cách sử dụng Math.random để tạo một số ngẫu nhiên trong JavaScript sau bài học này.

Math.random trong JavaScript

Math.random trong JavaScript là một phương thức của Math Object, có tác dụng tạo một số ngẫu nhiên trong JavaScript.

Cú pháp sử dụng Math.random để tạo số ngẫu nhiên như sau:

Math.random()

Phương thức Math.random sẽ trả về một số thực dấu phẩy động ngẫu nhiên trong khoảng lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1. Chúng ta không thể chỉ định giá trị ban đầu hoặc phạm vi số trả về từ Math.random được.

Ví dụ cụ thể, chúng ta tạo số ngẫu nhiên bằng Math.random như sau:

for (let i = 0 ; i < 5 ; i++){
console.log(Math.random());
}

Kết quả:

0.7680933294941774
0.4266635961508978
0.5362533483996856
0.9378974532670215
0.11341099642838648

Tạo số ngẫu nhiên trong phạm vi chỉ định bằng Math.random

Như đã phân tích ở trên thì chúng ta không thể chỉ định số ban đầu hay phạm vi xuất số trong Math.random được. Tuy nhiên bằng cách kết hợp các xử lý đối với kết quả trả về (lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1) từ Math.random, chúng ta hoàn toàn có thể xuất ra một số tuỳ ý trong một phạm vi chỉ định.

Lấy ví dụ, chúng ta có thể xuất một số tuỳ ý trong khoảng từ 1 đến 10 như sau:

for (let i = 0 ; i < 5 ; i++){
let num = Math.floor(Math.random() * 10) + 1;
console.log(num);
}

//> 4
//> 8
//> 4
//> 2
//> 7

Một cách tổng quát, chúng ta có thể tạo số ngẫu nhiên trong phạm vi chỉ định bằng Math.random với hàm sau đây:

function getRandam(n, m){
for (let i = 0 ; i < 5 ; i++){
let num = Math.floor(Math.random() * (m + 1 - n)) + n;
console.log(num);
}
};

getRandam(10, 99);

Kết quả:

38
99
33
14
99

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng Math.random để tạo một số ngẫu nhiên trong JavaScript rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/math-random-trong-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.