Math.max và Math.min trong JavaScript | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Math.max và Math.min trong JavaScript

Cùng tìm hiểu về phương thức Math.max và Math.min trong JavaScript. Bạn sẽ học được cách sử dụng chúng để lấy số lớn nhất và nhỏ nhất trong JavaScript sau bài học này.

Math.max trong JavaScript

Math.max trong JavaScript là một phương thức của Math Object, có tác dụng lấy số lớn nhất từ trong các số đã cho.

Cú pháp sử dụng Math.max để lấy số lớn nhất như sau:

Math.max([value1 [, value2, value3 …])

Chúng ta có thể chỉ định một hoặc nhiều giá trị value trong đối số của Math.max, hoặc có thể không chỉ định bất cứ giá trị nào.

Phương thức Math.max sẽ trả về số lớn nhất trong các giá trị được chỉ định. Trong trường hợp giá trị chỉ định không thuộc kiểu số thì chúng sẽ được tự động chuyển về giá trị số, trước khi được đem so sánh với nhau.

Nếu không có giá trị nào được chỉ định, giá trị -Infinity sẽ được trả về. Nếu trong các đối số có chứa giá trị NaN thì NaN cũng sẽ được Math.max trả về.

Hãy cùng xem cách Math.max trả về giá trị trong một số ví dụ sau đây:

Math.max(4, 10.2, 16, -2);
//> 16

Math.max(7);
//> 7

Math.max();
//> -Infinity

Trong trường hợp trong các giá trị chỉ định chứa giá trị không phải kiểu số, chúng sẽ được chuyển kiểu về dạng số trước khi được đem so sánh. Ví dụ chuỗi ký tự '8.47' sẽ được chuyển về số 8.47 trước khi được so sánh như sau:

Math.max(7, '8.47', [3]);
//> 8.47

Tuy nhiên nếu giá trị không phải kiểu số đó không thể chuyển về dạng số, thì bản thân xử lý chuyển kiểu sẽ trả về một giá trị NaN, dẫn đến Math.max cũng sẽ trả về NaN như sau:

Math.max(7, 'abc', [3]);
//> NaN

Các trường hợp trong các giá trị chỉ định có chứa NaN hay undefined thì giá trị NaN cũng sẽ được trả về như sau:

Math.max(4, NaN);
//> NaN

Math.max(8, 2, undefined);
//> NaN

Math.min trong JavaScript

Math.min trong JavaScript là một phương thức của Math Object, có tác dụng lấy số nhỏ nhất từ trong các số đã cho.

Cú pháp sử dụng Math.min để lấy số nhỏ nhất như sau:

Math.min([value1 [, value2, value3 …])

Chúng ta có thể chỉ định một hoặc nhiều giá trị value trong đối số của Math.min, hoặc có thể không chỉ định bất cứ giá trị nào.

Phương thức Math.min sẽ trả về số nhỏ nhất trong các giá trị được chỉ định. Trong trường hợp giá trị chỉ định không thuộc kiểu số thì chúng sẽ được tự động chuyển về giá trị số, trước khi được đem so sánh với nhau.

Nếu không có giá trị nào được chỉ định, giá trị -Infinity sẽ được trả về. Nếu trong các đối số có chứa giá trị NaN thì NaN cũng sẽ được Math.min trả về.

Hãy cùng xem cách Math.min trả về giá trị trong một số ví dụ sau đây:

Math.min(4, 10.2, 16, -2);
//> -2

Math.min(7);
//> 7

Math.min();
//> -Infinity

Trong trường hợp trong các giá trị chỉ định chứa giá trị không phải kiểu số, chúng sẽ được chuyển kiểu về dạng số trước khi được đem so sánh. Ví dụ chuỗi ký tự '8.47' sẽ được chuyển về số 8.47 trước khi được so sánh như sau:

Math.min(7, '8.47', [3]);
//> 3

Tuy nhiên nếu giá trị không phải kiểu số đó không thể chuyển về dạng số, thì bản thân xử lý chuyển kiểu sẽ trả về một giá trị NaN, dẫn đến Math.min cũng sẽ trả về NaN như sau:

Math.min(7, 'abc', [3]);
//> NaN

Các trường hợp trong các giá trị chỉ định có chứa NaN hay undefined thì giá trị NaN cũng sẽ được trả về như sau:

Math.min(4, NaN);
//> NaN

Math.min(8, 2, undefined);
//> NaN

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng Math.max và Math.min để tìm số lớn nhất và nhỏ nhất trong JavaScript rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/math-max-math-min-trong-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.