Số mũ trong JavaScript (Math.pow, Math.exp) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Số mũ trong JavaScript (Math.pow, Math.exp)

Hướng dẫn cách tính toán với số mũ trong JavaScript. Bạn sẽ học được cách sử dụng các phương thức như Math.pow, Math.exp để thực hiện phép luỹ thừa với số mũ trong JavaScript sau bài học này.

Math.pow trong JavaScript

Math.pow trong JavaScript là một phương thức của Math Object, có tác dụng tính luỹ thừa với số mũ trong JavaScript

Cú pháp sử dụng Math.pow như sau:

Math.pow( co_so, so_mu)

Trong đó co_soso_mu là giá trị của cơ số và số mũ được chỉ định trong phép luỹ thừa.

Phương thức Math.pow trả về giá trị của phép luỹ thừa với cơ số và số mũ chỉ định. Trong trường hợp value chỉ định không thuộc kiểu số thì chúng sẽ được tự động chuyển về giá trị số, trước khi được làm tính luỹ thừa.

Nếu không có giá trị nào được chỉ định, hoặc không chỉ định đủ 2 đối số, hoặc là giá trị NaN, hoặc là một giá trị không thể chuyển về kiểu số được chỉ định, giá trị NaN sẽ được trả về.

Hãy cùng xem cách Math.pow trả về giá trị trong một số ví dụ sau đây:

Khi số mũ có giá trị dương:

Math.pow(2, 3);
//> 8

Math.pow(3, 2);
//> 2

Math.pow(-4, 3);
//> -64

Khi số mũ có giá trị dương:

Math.pow(2, -1);
//> 0.5

Math.pow(2, -2);
//> 0.25

Math.pow(2, -3);
//> 0.125

Khi số mũ bằng 0:

Math.pow(2, 0);
//> 1

Math.pow(5, 0);
//> 1

Math.pow(-3, 0);
//> 1

Khi số mũ không phải số nguyên:

Math.pow(16, 1 / 2);
//> 4

Math.pow(27, 1 / 3);
//> 3

Trong trường hợp trong các giá trị chỉ định chứa giá trị không phải kiểu số, chúng sẽ được chuyển kiểu về dạng số trước khi được làm tròn xuống. Ví dụ chuỗi ký tự '8.47' sẽ được chuyển về số 8.47 trước khi được tính luỹ thừa như sau:

Math.pow('8.47', 3);
//> 607.6454230000002

console.log( Math.pow('8.47', null) );
//> 1

Tuy nhiên nếu giá trị không phải kiểu số đó không thể chuyển về dạng số, thì bản thân xử lý chuyển kiểu sẽ trả về một giá trị NaN, dẫn đến Math.pow cũng sẽ trả về NaN như sau:

Math.pow('abc', 1);
//> NaN

Các trường hợp trong các giá trị chỉ định có chứa NaN hay undefined thì giá trị NaN cũng sẽ được trả về như sau:

Math.pow( NaN, 1);
//> NaN

Math.pow(undefined , 1);
//> NaN

Math.exp trong JavaScript

Math.exp trong JavaScript là một phương thức của Math Object, có tác dụng tính logarit trong JavaScript

Cú pháp sử dụng Math.exp như sau:

Math.exp( value)

Trong đó value là giá trị cần tính logarit.

Phương thức Math.exp trả về giá trị logarit từ giá trị chỉ định. Trong trường hợp value chỉ định không thuộc kiểu số thì chúng sẽ được tự động chuyển về giá trị số, trước khi được tính logarit.

Nếu không có giá trị nào được chỉ định, hoặc là giá trị NaN, hoặc là một giá trị không thể chuyển về kiểu số được chỉ định, giá trị NaN sẽ được trả về.

Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng thuộc tính Math.E để biểu thị giá trị logarit tự nhiên như sau:

Math.E

Hãy cùng xem cách Math.exp trả về giá trị logarit trong một số ví dụ sau đây:

Math.exp(1);
//> 2.718281828459045

Math.exp(2);
//> 7.38905609893065

Math.pow(Math.E, 1);
//> 2.718281828459045

Trong trường hợp trong các giá trị chỉ định chứa giá trị không phải kiểu số, chúng sẽ được chuyển kiểu về dạng số trước khi được làm tròn xuống. Ví dụ chuỗi ký tự '8.47' sẽ được chuyển về số 8.47 trước khi được tính logarit như sau:

Math.exp('8.47')
//> 4769.515469491679

Math.exp(null) ;
//> 1

Tuy nhiên nếu giá trị không phải kiểu số đó không thể chuyển về dạng số, thì bản thân xử lý chuyển kiểu sẽ trả về một giá trị NaN, dẫn đến Math.exp cũng sẽ trả về NaN như sau:

Math.exp('abc');
//> NaN

Các trường hợp trong các giá trị chỉ định có chứa NaN hay undefined thì giá trị NaN cũng sẽ được trả về như sau:

Math.exp( NaN);
//> NaN

Math.exp(undefined );
//> NaN

Math.exp();
//> NaN

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về Số mũ trong JavaScript rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/so-mu-trong-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.