Chuyển chuỗi thành số nguyên trong JavaScript (Number.parseInt) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Chuyển chuỗi thành số nguyên trong JavaScript (Number.parseInt)

Hướng dẫn cách chuyển chuỗi thành số nguyên trong JavaScript. Bạn sẽ học được cách sử dụng thuộc tính Number.parseInt để chuyển chuỗi thành số nguyên trong JavaScript sau bài học này.

Chuyển chuỗi thành số nguyên trong JavaScript | Number.parseInt

Number.parseInt là một thuộc tính trong Number Object, có tác dụng chuyển một chuỗi ký tự thành kiểu số nguyên trong JavaScript.

Chúng ta sử dụng Number.parseInt để chuyển chuỗi thành số nguyên trong JavaScript với cú pháp sau đây:

Number.parseInt(str, base);

Trong đó:

  • str là chuỗi cần chuyển thành số nguyên. Nếu str không thuộc kiểu chuỗi thì chương trình sẽ tự chuyển str về dạng chuỗi, rồi sau đó mới tiến hành chuyển tiếp về dạng số nguyên.

  • base là hệ cơ số được sử dụng để phân tích chuỗi. Chúng ta có thể chỉ định giá trị của base từ 2 đến 36. Trong trường hợp rút gọn base hoặc giá trị base bằng 0, về mặc định thì cơ số 10 sẽ được sử dụng. Tuy nhiên nếu chuỗi bắt đầu bởi 0x hoặc 0X thì cơ số 16 sẽ được sử dụng.

Quá trình chuyển chuỗi thành số nguyên bằng Number.parseInt trong JavaScript bao gồm các xử lý sau:

  1. Xóa bỏ các khoảng trắng nếu có ở đầu chuỗi chỉ định

  2. Nếu tồn tại các ký hiệu + hoặc - thì sẽ coi như là dấu của kết quả sau khi chuyển.

  3. Phân tích chuỗi theo cơ số chỉ định và chuyển đổi các ký tự có thể chuyển thành số về dạng số trong hệ cơ số đó, cho tới trước ký tự đầu tiên không thể chuyển thành số được tìm thấy. Các ký tự có thể chuyển thành số về dạng số bao gồm các chữ số, dấu +-, và các chữ cái sử dụng để biểu diễn số ở các hệ cơ số khác nhau (ví dụ như từ A đến F trong hệ cơ số 16).

Kết quả, phương thức Number.parseInt sẽ trả về giá trị số nguyên được phân tích ra từ chuỗi ban đầu với hệ cơ số chỉ định. Trong trường hợp ký tự đầu tiên của chuỗi đã cho (ngoại trừ khoảng trắng) không thể chuyển về được dạng số, hoặc là giá trị của base nằm ngoài phạm vi từ 2 đến 36, thì kết quả NaN sẽ được trả về.

Một số ví dụ chuyển chuỗi thành số nguyên trong JavaScript

Để hiểu rõ hơn cách dùng Number.parseInt trong JavaScript, hãy cùng xem một số ví dụ cụ thể chuyển chuỗi thành số nguyên như sau:

Chuyển chuỗi thành số nguyên với hệ cơ số 10

Khi chỉ định đối số base bằng 10, hoặc là rút gọn base thì mặc định chương trình sẽ sử dụng hệ cơ số 10 để phân tích chuỗi được chỉ định có thể chuyển về kiểu số nguyên hay không.

Ví dụ cụ thể:

/*Chuỗi là các chữ số*/
Number.parseInt('12', 10); // 12

/*Lược bỏ base*/
Number.parseInt('12'); // 12

/*Chuỗi chứa khoảng trắng đầu chuỗi*/
Number.parseInt(' 84', 10); // 84

/*Chuỗi chứa dấu cộng trừ*/
Number.parseInt(' -84', 10);// -84

/*Chuỗi chứa ký tự không thể chuyển về số ở cuối*/
Number.parseInt(' -84cm', 10); // -84

/*Chuỗi chứa ký tự không thể chuyển về số ngay đầu*/
Number.parseInt('Month12', 10); // NaN

Chuyển chuỗi thành số nguyên với hệ cơ số 2

Với hệ số dùng để phân tích ở cơ số 2, chỉ có 0 và 1 được coi là số, nên các loại chữ số khác từ 2 đến 9 nếu có xuất hiện trong chuỗi thì cũng không được coi là ký tự có thể chuyển đổi về dạng số nguyên.

Ví dụ cụ thể:

/*Chuỗi là các chữ số 0 và 1 ở hệ cơ số 2*/
Number.parseInt('10010', 2); // 18

/*Chuỗi chứa ký tự 4 khác 0 và 1 và không thể chuyển về số ở hệ cơ số 2*/
Number.parseInt('4010', 2); // NaN

Chuyển chuỗi thành số nguyên với hệ cơ số 16

Trong trường hợp chỉ định giá trị của đối số base bằng 16, hoặc là base được rút gọn và chuỗi được bắt đầu bởi 0x hoặc 0X thì hệ cơ số 16 sẽ được sử dụng để phân tích chuỗi và chuyển chuỗi thành số nguyên.

Ví dụ cụ thể:

/*Đối số base được rút gọn*/
Number.parseInt('42'); // 42

/*Đối số base được rút gọn và chuỗi bắt đầu bởi 0x*/
Number.parseInt('0x42');// 66

Các trường hợp Number.parseInt trả về NaN

Trong trường hợp ký tự đầu tiên của chuỗi đã cho (ngoại trừ khoảng trắng) không thể chuyển về được dạng số, hoặc là giá trị của base nằm ngoài phạm vi từ 2 đến 36, thì kết quả NaN sẽ được trả về.

Ví dụ:

Number.parseInt('a42'); // NaN

Number.parseInt('42',1); // NaN

Number.parseInt('42',37); // NaN

Number.parseInt('4010', 2); // NaN

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách Chuyển chuỗi thành số nguyên trong JavaScript bằng Number.parseInt rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/so-trong-javascript/chuyen-chuoi-thanh-so-nguyen-trong-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.