Toán tử logic trong JavaScript và giá trị true false | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Toán tử logic trong JavaScript và giá trị true false

Hướng dẫn cách sử dụng toán tử logic trong JavaScript. Bạn sẽ học được các phép toán logic trong JavaScript được biểu diễn thông qua các toán tử logic trong JavaScript sau bài học này.

Bảng toán tử logic trong JavaScript

Để thực hiện các phép toán logic trong JavaScript, chúng ta sử dụng các toán tử logic trong JavaScript được liệt kê trong bảng dưới đây:

Toán tửTênBiểu thứcÝ nghĩa
&&ANDX && Ytrue nếu cả X và Y đều đúng
||ORX || Ytrue nếu ít nhất một trong hai vế X hoặc Y đúng
!NOT! Xtrue nếu X sai và false nếu X đúng

Phép toán logic trong JavaScript sẽ kiểm tra hai vế của toán tử logic là đúng hay sai và kết hợp chúng lại để đưa ra kết quả. Kết quả của phép toán logic trong JavaScript sẽ là kiểu boolean trong JavaScript với hai giá trị là true (đúng) hoặc false (sai).

Toán tử và trong JavaScript | logic AND

Toán tử và trong JavaScript hay còn gọi là toán tử logic AND sẽ trả về kết quả true nếu cả hai vế đều đúng và ngược lại là false nếu một trong hai vế là sai.

true  && true  = true
true  && false = false
false && true  = false
false && false = false

Về quy trình xử lý, toán tử và trong JavaScript sẽ kiểm tra biểu thức X bên vế trái trước. Nếu X true thì trả về giá trị của Y. Nếu X false thì trả về giá trị của X.

Toán tử logic AND trong JavaScript

Ví dụ cụ thể về sử dụng toán tử và trong JavaScript như sau:

2 < 10 && 2 < 40
//true

2 > 10 && 2 < 40
//false

Bạn cũng có thể sử dụng toán tử logic AND trong JavaScript với biến như sau:

let num = 20;

num > 10 && num < 40
//true

num > 10 && num > 40
//false

Toán tử hoặc trong JavaScript

Toán tử hoặc trong JavaScript hay còn gọi là toán tử logic OR sẽ trả về kết quả true nếu một trong hai vế đúng, và false nếu cả hai vế đều sai.

true  || true  = true
true  || false = true
false || true  = true
false || false = false

Về quy trình xử lý, toán tử hoặc trong JavaScript sẽ ngược lại so với toán tử logic AND. Toán tử logic OR sẽ kiểm tra biểu thức X bên vế trái trước. Nếu X true thì trả về giá trị của X. Nếu X false thì trả về giá trị của Y.

Toán tử logic OR trong JavaScript
Ví dụ cụ thể về sử dụng toán tử hoặc trong JavaScript như sau:

2 < 10 || 2 < 40
//true

2 < 10 || 2 > 40
//true

2 > 10 || 2 > 40
//false

Bạn cũng có thể sử dụng toán tử logic OR trong JavaScript với biến như sau:

num = 20

num > 10 || num < 40
//true

num > 10 || num > 40
//true

num < 10 || num > 40
//false

Toán tủ phủ định trong JavaScript | logic NOT

Toán tủ phủ định trong JavaScript hay còn gọi là toán tử logic NOT sẽ trả về kết quả true nếu một trong hai vế đúng, và false nếu cả hai vế đều sai.

!true  = false
!false = true

Ví dụ cụ thể về sử dụng toán tử logic NOT trong JavaScript như sau:

!(2 < 40)
//false

!(2 > 40)
//true

!(2 > 40)
//true

Bạn cũng có thể sử dụng toán tử logic NOT trong JavaScript với biến như sau:

num = 20

!(num < 20)
//true

!(num > 10)
//false

Thứ tự ưu tiên toán tử logic trong JavaScript

Trong trường hợp có nhiều toán tử logic trong JavaScript cùng tồn tại trong một biểu thức thì thứ tự ưu tiên xử lý của chúng như sau:

NOT > AND > OR

Nói cách khác, toán tử NOT có mức độ ưu tiên thực hiện cao nhất trong các toán tử logic JavaScript.

Ví dụ cụ thể thì ở dưới đây, toán tử AND && sẽ được đánh giá trước so với toán tử OR ||.

4>3 || 2<3 && 1>2 
//true

Để thay đổi thứ tự ưu tiên các toán tử này trong biểu thức, chúng ta sử dụng tới cặp dấu ngoặc () như sau:

(4>3 || 2<3) && 1>2
//false

Lại nữa, do các toán tử logic có thứ tự ưu tiên thấp hơn so với các toán tử so sánh như < hoặc >, nên bạn không cần sử dụng tới các dấu ngoặc khi viết chúng cùng trong một biểu thức.

0 < a && a < 100
//true

Ngược lại thì khi dùng toán tử NOT với toán tử so sánh, chúng ta cần phải đặt biểu thức chứa toán tử so sánh trong dấu ngoặc đơn để ưu tiên thực hiện trước, rồi sau đó mới thực hiện toán tử NOT ! như ví dụ sau:

!(1 > 2)
//true

!(10 == 10)
//false

Ứng dụng của toán tử logic trong JavaScript

Toán tử logic trong JavaScript thường được sử dụng trong các biểu thức điều kiện trong các lệnh điều kiện if hoặc là trong vòng lặp. Trong các bài tiếp theo về các chuyên đề này, chúng ta sẽ gặp chúng nhiều hơn.

Còn sau đây là một số ví dụ cụ thể về sử dụng toán tử trong JavaScript để các bạn tham khảo nhé.

Ví dụ 1: Sử dụng toán tử logic trong lệnh điều kiện if

let old = 17;

if (old > 15 && old <18)
console.log("Học sinh cấp ba");
else if (old >11 && old <=15)
console.log("Học sinh cấp hai");
else
console.log("Học sinh cấp một");
//Học sinh cấp ba

Ví dụ 2: Sử dụng toán tử logic trong vòng lặp for

let num = 3;

for (let i = 0; i < num ; i++)
console.log(i);
//0
//1
//2

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách sử dụng toán tử logic trong JavaScript rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/toan-tu-trong-javascript/toan-tu-logic-trong-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.