Kiểm tra số chính phương trong PHP | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Kiểm tra số chính phương trong PHP

Hướng dẫn cách kiểm tra số chính phương trong PHP. Bạn sẽ học được cách tạo hàm kiểm tra số chính phương trong PHP cũng như cách liệt kê tất cả các số chính phương nhỏ hơn n bằng PHP sau bài học này.

Chúng ta có 2 phương pháp để kiểm tra số chính phương trong PHP như sau:

  • Kiểm tra số chính phương trong PHP bằng lũy thừa
  • Kiểm tra số chính phương trong PHP bằng căn bậc 2

Số chính phương trong PHP

Theo wikipedia thì khái niệm số chính phương như sau:

Số chính phương hay còn gọi là số hình vuông là số tự nhiên có căn bậc hai là một số tự nhiên, hay nói cách khác, số chính phương bằng bình phương của một số tự nhiên.

Khái niệm số chính phương trong PHP cũng giống như trên. Chúng ta coi một số là số chính phương trong PHP nếu như nó bằng bình phương của một số tự nhiên. Đây là chìa khóa thứ nhất giúp chúng ta có thể tìm được số chính phương trong PHP.

Số chính phương trong PHP

Nói cách khác, căn bậc 2 của một số chính phương chính là một số tự nhiên. Đây là chìa khóa thứ 2 giúp chúng ta có thể tìm được số chính phương trong PHP.

Kiểm tra số chính phương trong PHP bằng lũy thừa

Cách đầu tiên để kiểm tra số chính phương trong PHP là sử dụng khái niệm số chính phương bằng bình phương của một số tự nhiên.

Điều đó có nghĩa, với một số bất kỳ, nếu chúng ta có thể tìm được một số tự nhiên mà bình phương của nó bằng với số đã cho, thì số đó chính là số chính phương.

Để tìm lũy thừa trong PHP, chúng ta cần sử dụng tới hàm pow(). Và chúng ta tạo hàm kiểm tra số chính phương trong PHP với cách này như sau:

function find_square_number($n){
//flag = 1 => số chính phương
//flag = 0 => không phải số chính phương

$flag = 0;

//Tìm số bất kỳ nhỏ hơn hoặc bằng n mà bình phương bằng n
$i = 0;
while($i <= $n){
if( pow( $i, 2) == $n ) {
$flag = 1;
break; /*Chỉ cần tìm thấy 1 ước số là đủ và thoát vòng lặp*/
}
$i++;
}

return $flag;
}

Chúng ta có thể gọi hàm này và sử dụng trong chương trình kiểm tra số chính phương trong mảng PHP như sau:

function find_square_number($n){
//flag = 1 => số chính phương
//flag = 0 => không phải số chính phương

$flag = 0;

//Tìm số bất kỳ nhỏ hơn hoặc bằng n mà bình phương bằng n
$i = 0;
while($i <= $n){
if( pow( $i, 2) == $n ) {
$flag = 1;
break; /*Chỉ cần tìm thấy 1 ước số là đủ và thoát vòng lặp*/
}
$i++;
}

return $flag;
}

$array= array(4,5,16,25);

foreach($array as $n){
$check = find_square_number($n);

if( $check == 1 ) echo $n." la chinh phuong\n";
else echo $n." khong phai la so chinh phuong\n";
}

Kết quả kiểm tra số chính phương trong PHP sẽ như sau:

4 la so chinh phuong
5 khong phai la so chinh phuong
16 la so chinh phuong
25 la so chinh phuong

Kiểm tra số chính phương trong PHP bằng căn bậc 2

Cách thứ 2 để kiểm tra số chính phương trong PHP là sử dụng tính chất căn bậc 2 của một số chính phương chính là một số tự nhiên.

Điều đó có nghĩa, với một số bất kỳ, nếu căn bậc 2 của nó là một số tự nhiên, thì số đó chính là số chính phương.

Để tìm căn bậc 2 trong PHP, chúng ta cần sử dụng tới hàm sqrt(). Để kiểm tra kết quả căn bậc 2 có phải là số tự nhiên không, chúng ta sẽ sử dụng hàm tự tạo mà Kiyoshi đã giới thiệu trong bài sau:

Và chúng ta tạo hàm kiểm tra số chính phương trong PHP với cách này như sau:

/*Hàm kiểm tra một số có phải là số nguyên hay không*/
function check_real_leteger_number( $n){
//flag = 1 => số nguyên
//flag = 0 => số thực

$flag = 1;
if (ceil($n) != floor($n)) $flag = 0;
return $flag;
}

/*Hàm kiểm tra một số có phải là số chính phương hay không*/
function find_square_number($n){
//flag = 1 => số chính phương
//flag = 0 => không phải số chính phương

$flag = 0;
//Kiểm tra căn bậc 2 của số đó có phải là số nguyên hay không
if (check_real_leteger_number (sqrt($n))) $flag = 1;
return $flag;
}

Chúng ta có thể gọi hàm này và sử dụng trong chương trình kiểm tra số chính phương trong mảng PHP như sau:

/*Hàm kiểm tra một số có phải là số nguyên hay không*/
function check_real_leteger_number( $n){
//flag = 1 => số nguyên
//flag = 0 => số thực

$flag = 1;
if (ceil($n) != floor($n)) $flag = 0;
return $flag;
}

/*Hàm kiểm tra một số có phải là số chính phương hay không*/
function find_square_number($n){
//flag = 1 => số chính phương
//flag = 0 => không phải số chính phương

$flag = 0;
//Kiểm tra căn bậc 2 của số đó có phải là số nguyên hay không
if (check_real_leteger_number (sqrt($n))) $flag = 1;
return $flag;
}

$array= array(4,5,16,25);

foreach($array as $n){
$check = find_square_number($n);

if( $check == 1 ) echo $n." la chinh phuong\n";
else echo $n." khong phai la so chinh phuong\n";
}

Kết quả kiểm tra số chính phương trong mảng PHP sẽ như sau:

4 la chinh phuong
5 khong phai la so chinh phuong
16 la chinh phuong
25 la chinh phuong

Liệt kê tất cả các số chính phương nhỏ hơn n

Sử dụng một trong 2 phương pháp ở trên, chúng ta có thể liệt kê tất cả các số chính phương nhỏ hơn n bằng PHP.

Và dưới đây là ví dụ về chương trình liệt kê tất cả các số chính phương nhỏ hơn n trong PHP:

function find_square_number($n){
//flag = 1 => số chính phương
//flag = 0 => không phải số chính phương

$flag = 0;

//Tìm số bất kỳ nhỏ hơn hoặc bằng n mà bình phương bằng n
$i = 0;
while($i <= $n){
if( pow( $i, 2) == $n ) {
$flag = 1;
break; /*Chỉ cần tìm thấy 1 ước số là đủ và thoát vòng lặp*/
}
$i++;
}

return $flag;
}

$n= 100;

$i = 0; $check=0; $result ="";
while ( $i < $n){
$check = find_square_number($i);
if( $check == 1 ) $result .= $i." ";
++$i;
}
echo $result;

Kết quả:

0 1 4 9 16 25 36 49 64 81 

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách kiểm tra số chính phương trong PHP cũng như cách liệt kê tất cả các số chính phương nhỏ hơn n bằng PHP rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về PHP trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/so-trong-php/kiem-tra-so-chinh-phuong-trong-php/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.