Cách khai báo, khởi tạo và gán biến trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Cách khai báo, khởi tạo và gán biến trong python

Để sử dụng biến trong python, trước tiên chúng ta cần tạo ra biến đó thông qua việc khai báo hoặc khởi tạo biến. Bạn sẽ học được cách khai báo, khởi tạo và gán biến trong python sau bài học này.

Khai báo biến trong python

Khai báo biến trong Python là việc tạo một biến và gán tên cho nó. Python không yêu cầu bạn khai báo kiểu dữ liệu cụ thể cho biến, kiểu dữ liệu được tự động xác định dựa trên giá trị mà bạn gán cho biến. Để khai báo biến, bạn sử dụng dấu bằng (=) với cú pháp sau đây:

name = value

Trong đó

 • name là tên biến được đặt theo quy tắc đặt tên biến trong Python mà bạn đã học trong bài Biến trong python là gì.
 • Dấu = dùng để gán biến trong python. Giá trị value bên phải dấu = sẽ được gán vào biến ở bên trái.
 • value là giá trị dùng để khai báo biến. Giá trị này có thể là chuỗi, số, hoặc các kiểu đối tượng khác trong python.

Ví dụ:

x = 5
name = "Alice"

Trong ví dụ trên, chúng ta đã khai báo hai biến, xname. Biến x chứa giá trị số nguyên 5, và biến name chứa chuỗi “Alice”.

Một điều quan trọng cần lưu ý là Python không yêu cầu bạn chỉ định kiểu dữ liệu của biến khi khai báo. Kiểu dữ liệu của biến sẽ tự động được xác định dựa trên giá trị bạn gán cho nó.

Do vậy cần lưu ý việc khai báo biến trong Python sẽ khác so với các loại ngôn ngữ lập trình khác, vốn cần phải chỉ định cả kiểu dữ liệu khi khai báo.

Trong Python, chúng ta có thể gán trực tiếp giá trị vào một biến, mà không cần để ý tới kiểu dữ liệu của biến như thế nào, hoặc biến đó đã được khai báo trước đó hay chưa. Đây là điểm vô cùng tiện lợi của Python nếu so sánh với các ngôn ngữ lập trình khác.

Khởi tạo biến trong python

Khi bạn khai báo một biến trong Python, bạn cũng có thể khởi tạo nó, tức là gán giá trị ban đầu cho biến. Việc khởi tạo biến là tùy chọn, bạn có thể khai báo biến mà không gán giá trị ngay lập tức. Ví dụ:

x = 0 # Khởi tạo biến x với giá trị ban đầu là 0
y # Khai báo biến y mà không khởi tạo giá trị

Trong trường hợp biến y, chúng ta đã khai báo biến y nhưng không gán giá trị ban đầu. Biến y sẽ tồn tại nhưng sẽ không chứa bất kỳ giá trị nào cho đến khi bạn gán một giá trị cho nó.

Gán biến trong Python

Trong Python, bạn có thể thay đổi giá trị của một biến bằng cách gán giá trị mới cho nó. Ví dụ:

x = 5
x = 10 # Gán giá trị mới cho biến x

Sau đoạn mã này, giá trị của biến x sẽ trở thành 10. Bạn có thể thực hiện các phép toán khác nhau trên biến để thay đổi giá trị của chúng.

Quy tắc đặt tên biến

Khi đặt tên biến trong Python, cần tuân theo một số quy tắc:

 • Tên biến chỉ có thể chứa các ký tự chữ cái (A-Z, a-z), số (0-9) và dấu gạch dưới (_).
 • Tên biến không được bắt đầu bằng số.
 • Tên biến phải phân biệt chữ hoa và chữ thường (ví dụ: myVariablemyvariable là hai biến khác nhau).
 • Tránh sử dụng các từ khóa của Python (như if, while, for,…) làm tên biến.

Ví dụ:

first_name = "Alice" # Tên biến hợp lệ
last-name = "Smith" # Tên biến không hợp lệ (có dấu gạch ngang)
1st_place = "Gold" # Tên biến không hợp lệ (bắt đầu bằng số)

Kiểu dữ liệu của biến trong python

Khi bạn khởi tạo và khai báo biến trong python, Python sẽ tự động xác định kiểu dữ liệu của biến được khai báo. Do đó bạn không cần phải lo lắng xem kiểu dữ liệu mà mình đã khai báo trong biến có đúng hay không.

Python là ngôn ngữ lập trình động kiểu, điều này có nghĩa rằng kiểu dữ liệu của biến được xác định tự động dựa trên giá trị bạn gán cho biến. Python hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu cơ bản bao gồm:

 • Kiểu số nguyên (int): Ví dụ: 5, -10, 100
 • Kiểu số thực (float): Ví dụ: 3.14, -0.5, 2.0
 • Kiểu chuỗi (str): Ví dụ: “Hello, World!”, ‘Python’
 • Kiểu danh sách (list): Ví dụ: [1, 2, 3], [‘a’, ‘b’, ‘c’]
 • Kiểu tuple: Ví dụ: (1, 2, 3), (‘x’, ‘y’, ‘z’)
 • Kiểu từ điển (dictionary): Ví dụ: {‘name’: ‘Alice’, ‘age’: 30}
 • Kiểu tập hợp (set): Ví dụ: {1, 2, 3}

Ví dụ:

age = 30 # Biến age có kiểu int
pi = 3.14 # Biến pi có kiểu float
greeting = "Hello" # Biến greeting có kiểu str
my_list = [1, 2, 3] # Biến my_list có kiểu list

Nếu bạn muốn kiểm tra kiểu dữ liệu sau khi khai báo biến trong python, hãy dùng hàm typle() trong python như ví dụ sau đây:

myvar = 1234
print(type(myvar))

# <class 'int'>

mystr = "hello"
print(type(mystr))

# <class 'str'>

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách khai báo, khởi tạo và gán biến trong python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/bien-trong-python/khai-bao-bien-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.