Kiểm tra key hoặc value có tồn tại trong dictionary python hay không | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Kiểm tra key hoặc value có tồn tại trong dictionary python hay không

Hướng dẫn cách kiểm tra key hoặc value có tồn tại trong dictionary python hay không. Bạn sẽ học được cách kiểm tra key hoặc value có tồn tại trong dictionary python hay không bằng toán tử in hoặc toán tử not in sau bài học này.

Kiểm tra key có tồn tại trong dictionary python hay không

Để kiểm tra xem key đã cho có tồn tại trong từ điển hay không, hãy viết:

key in dict
Hoặc
key in dict.keys()

Nếu khóa tồn tại trong dictionary, kết quả True sẽ được trả về và ngược lại, nếu khóa không tồn tại, False sẽ được trả về.
Ví dụ:

mydict = {"L":"Lemon", "O":"Orage", "G":"Grapes"}

print("O" in mydict)
#>> True

print("O" in mydict.keys())
#>> True

print("P" in mydict)
#>> False

print("P" in mydict.keys())
#>> False

Lại nữa, nếu bạn sử dụng toán tử not in thay cho in, kết quả ngược lại sẽ được trả về. Nếu khóa tồn tại thì False trả về, nếu khóa không tồn tại thì True sẽ được trả về.

mydict = {"L":"Lemon", "O":"Orage", "G":"Grapes"}

print("O" not in mydict)
#>> False
print("P" not in mydict)
#>> True

Kiểm tra value có tồn tại trong dictionary python hay không

Để kiểm tra xem value đã cho có tồn tại trong từ điển hay không, hãy viết:

key in dict.values()

Nếu value tồn tại trong dictionary, kết quả True sẽ được trả về và ngược lại, nếu khóa không tồn tại, False sẽ được trả về.

mydict = {"L":"Lemon", "O":"Orage", "G":"Grapes"}

print("Orage" in mydict.values())
#>> True

print("Melon" in mydict.values())
#>> False

Cách sử dụng với toán tử not in cũng tương tự:

mydict = {"L":"Lemon", "O":"Orage", "G":"Grapes"}

print("Orage" not in mydict.values())
#>> False

print("Melon" not in mydict.values())
#>> True

Tổng kết và thực hành

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách kiểm tra key hoặc value có tồn tại trong dictionary python hay khôn rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/dictionary-trong-python/kiem-tra-key-hoac-value-co-ton-tai-trong-dictionary-python-hay-khong/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.