Đếm số phần tử trong dictionary python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Đếm số phần tử trong dictionary python

Hướng dẫn cách đếm số phần tử trong dictionary python. Bạn sẽ học được cách đếm số phần tử trong dictionary bằng hàm len() sau bài học này.

Đếm số phần tử trong dictionary python

Để đếm số phần tử trong dictionary python, chúng ta sử dụng hàm len() với cú pháp sau đây:

len(dictionary)

Kết quả trả về sẽ là số phần tử có trong dictionary.
Ví dụ:

mydict = {"NB":"Ninh Bình", "ND":"Nam Định", "TH":"Thanh Hóa"}
print(len(mydict))

#>> 3

Mã mẫu

Cuối cùng, hãy thực hành với mã mẫu sau đây để kết thúc bài học hôm nay:

colordict = {1:"Apple", 2:"Orange", 3:"Lemon"}
print("Số phần tử trong colordict:", len(colordict))

#>> Số phần tử trong colordict: 3

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/dictionary-trong-python/dem-so-phan-tu-trong-dictionary-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.