Thêm phần tử vào dictionary python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Thêm phần tử vào dictionary python

Hướng dẫn cách thêm phần tử vào dictionary python. Bạn sẽ học được cách thêm phần tử vào dictionary python bằng cách chỉ định khóa, cách dùng phương thức setdefault() và cách dùng phương thức update() sau bài học này.

Thêm phần tử vào dictionary python bằng cách chỉ định khóa

Để thêm phần tử vào một dictionary đã được khai báo trước đó, chúng ta chỉ định một cặp khóa-giá trị bằng cú pháp sau đây:

dictionary [khóa] = giá trị

Nếu khóa tồn tại trong dictionary, giá trị tương ứng của khóa sẽ được thay thế. Và nếu khóa không tồn tại trong dictionary thì cặp khóa-giá trị này sẽ được thêm vào dictionary dưới dạng một phần tử mới.

Ví dụ:

mydict = {1:"Movie", 2:"Foods", 3:"Reading"}
mydict[4] = "Sports"
print(mydict)
#>> {1: 'Movie', 2: 'Foods', 3: 'Reading', 4: 'Sports'}

Thêm phần tử vào dictionary python bằng phương thức setdefault()

Chúng ta thêm phần tử vào dictionary python bằng phương thức setdefault() với cú pháp sau đây:

dic.setdefault(khóa,giá trị)

Khi đó đối số khóa và giá trị được chỉ định trong phương thức setdefault() sẽ được thêm vào dictionary dưới dạng một phần tử mới.
Ví dụ:

mydict = {"NB":"Ninh Bình", "ND":"Nam Định", "TH":"Thanh Hóa"}
mydict.setdefault("TH","Thanh Hóa")
print(mydict)

#>>{'NB': 'Ninh Bình', 'ND': 'Nam Định', 'TH': 'Thanh Hóa'}

Lưu ý là nếu như khóa đó tồn tại trong dictionary thì sẽ chẳng có điều gì xảy ra cả. Đây là điểm khác biệt so với cách chỉ định khóa ở trên, bởi vì giá trị ban đầu tương ứng với khóa cũng sẽ không bị thay đổi trong trường hợp khóa tồn tại trong dictionary, như ví dụ sau đây:

mydict = {"NB":"Ninh Bình", "ND":"Nam Định", "TH":"Thanh Hóa"}
mydict.setdefault("NB","Tokyo")
print(mydict)

#>> {'NB': 'Ninh Bình', 'ND': 'Nam Định', 'TH': 'Thanh Hóa'}

Thêm phần tử vào dictionary python bằng phương thức update()

Phương thức update() giúp chúng ta thêm một dictionary vào một dictionary khác. Chúng ta chỉ định đối số của phương thức update() là dictionary cần thêm với cú pháp sau đây:

dic1.update(dic)

Trong đó dic2 là dictionary dùng để thêm vào dic1 bằng phương thức update.

Ví dụ:

dic1 = {"NB":"Ninh Bình", "ND":"Nam Định", "TH":"Thanh Hóa"}
dic2 ={"HN":"Hà Nội"}
dic1.update(dic2)
print(dic1)

#>>{'NB': 'Ninh Bình', 'ND': 'Nam Định', 'TH': 'Thanh Hóa', 'HN': 'Hà Nội'}

Lưu ý là nếu khóa tồn tại trong dictionary, thì giá trị tương ứng của khóa này sẽ bị ghi đè và thay đổi bởi giá trị mới.

dic1 = {"NB":"Ninh Bình", "ND":"Nam Định", "TH":"Thanh Hóa"}
dic2 ={"NB":"Hà Nội"}
dic1.update(dic2)
print(dic1)

#>>{'NB': 'Hà Nội', 'ND': 'Nam Định', 'TH': 'Thanh Hóa'}

Tổng kết và thực hành

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách thêm phần tử vào dictionary python. rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/dictionary-trong-python/them-phan-tu-vao-dictionary-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.