Thay đổi giá trị của phần tử trong dictionary python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Thay đổi giá trị của phần tử trong dictionary python

Sau khi tạo dictionary trong python, chúng ta có thể thay đổi giá trị các phần tử của nó. Bạn sẽ học được các cách thay đổi giá trị của phần tử trong dictionary python như chỉ định khóa, cách dùng phương thức update(), cách dùng vòng lặp for, hay cách dùng toán tử * sau bài học này.

Thay đổi giá trị của phần tử trong dictionary python bằng khóa

Để thay đổi giá trị của phần tử trong một dictionary đã được khai báo trước đó, chúng ta chỉ định khóa của phần tử đó và thay thế giá trị bằng cú pháp sau đây:

dictionary[key] = new value

Nếu như key đó tồn tại trong dictionary, giá trị tương ứng của key sẽ được thay thế bởi giá trị mới new value.
Ví dụ:

mydict = {1:"Movie", 2:"Foods", 3:"Reading"}
print(mydict)
#>> {1:"Movie", 2:"Foods", 3:"Reading"}

mydict[2] = "Sports"
print(mydict)
#>> {1: 'Movie', 2: 'Sports', 3: 'Reading'}

Thay đổi giá trị của phần tử trong dictionary python bằng phương thức update()

Chúng ta có thể thay đổi giá trị của phần tử trong dictionary python bằng phương thức update() với cú pháp sau đây:

dictionary.update({key1:new value1,key2:new value2…})

Trong đó các cặp key và value là các giá trị mới của các phần tử trong dictionary.
Ví dụ:

my_dict = { 'HN': 'Hà Nội' , 'NB': "Ninh Bình", 'ND': "Nam Định"}
print('Original:')
print(my_dict)

my_dict.update({'HN': 'Thanh Hóa', 'NB': "Hải Phòng"})

print('\nAfter update:')
print(my_dict)

Kết quả:

Original:
{'HN': 'Hà Nội', 'NB': 'Ninh Bình', 'ND': 'Nam Định'}

After update:
{'HN': 'Thanh Hóa', 'NB': 'Hải Phòng', 'ND': 'Nam Định'}

So với cách ban đầu, cách dùng phương thức update() có ưu thế là có thể thay thể cùng lúc nhiều phần tử trong dictionary python.

Thay đổi giá trị của phần tử trong dictionary python bằng vòng lặp FOR

Với phương pháp này, chúng ta sẽ sử dụng một vòng lặp để lặp lại từ điển cho đến khi tìm thấy khóa có giá trị cần được thay đổi. Sau khi tìm ra khóa, bạn có thể thay thế giá trị của khóa đó bằng một giá trị mới.
Ví dụ:

my_dict = { 'HN': 'Hà Nội' , 'NB': "Ninh Bình", 'ND': "Nam Định"}

for key, value in my_dict.items():
if key == 'NB':
my_dict[key] = "Thanh Hóa"
break

print(my_dict)

Kết quả:

{'HN': 'Hà Nội', 'NB': 'Thanh Hóa', 'ND': 'Nam Định'}

Thay đổi giá trị của phần tử trong dictionary python bằng toán tử *

Phương pháp này cho phép bạn thay đổi giá trị của từ điển bằng cách giải nén từ điển đó bằng toán tử * và thêm một hoặc nhiều cặp khóa-giá trị mà bạn muốn thay đổi từ điển.

Lưu ý: Phương pháp này thực sự tạo ra một từ điển mới thay vì cập nhật từ điển gốc.
Ví dụ:

my_dict = { 'HN': 'Hà Nội' , 'NB': "Ninh Bình", 'ND': "Nam Định"}
my_dict = { **my_dict, 'NB': 'ninh bình'}
print(my_dict)

Kết quả:

{'HN': 'Hà Nội', 'NB': 'ninh bình', 'ND': 'Nam Định'}

Tổng kết và thực hành

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về các cách thay đổi giá trị của phần tử trong dictionary python như chỉ định khóa, cách dùng phương thức update(), cách dùng vòng lặp for, hay cách dùng toán tử * rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/dictionary-trong-python/thay-doi-gia-tri-trong-dictionary-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.