Lấy toàn bộ giá trị trong dictionary python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Lấy toàn bộ giá trị trong dictionary python

Hướng dẫn cách lấy toàn bộ giá trị trong dictionary python. Bạn sẽ học được cách lấy toàn bộ key, lấy toàn bộ value cũng như cách lấy toàn bộ các cặp key-value trong dictionary sau bài học này.

Để lấy toàn bộ giá trị trong dictionary python, chúng ta sử dụng 3 phương thức sau đây:

  • phương thức keys()
  • phương thức values()
  • phương thức items()

Lấy tất cả các khóa trong từ điển | phương thức keys()

Bạn có thể sử dụng phương thức keys() để lấy tất cả các khóa trong từ điển với cú pháp sau đây:

dict.keys()

Phương thức keys() sẽ trả về kết quả là một đối tượng thuộc kiểu dữ liệu dict_keys chứa toàn bộ khóa có trong dictionary được chỉ định.
Ví dụ:

mydict = {"L":"Lemon", "O":"Orage", "G":"Grapes"}
print(mydict.keys())

#>> dict_keys(['L', 'O', 'G'])

Kết hợp với vòng lặp For, chúng ta có thể lấy ra lần lượt các khóa có trong dictionary như ví dụ sau:

mydict = {"L":"Lemon", "O":"Orage", "G":"Grapes"}
for mykey in mydict.keys():
print(mykey)

#>> L
#>> O
#>> G

Lại nữa, chúng ta có thể biến kết quả của phương thức keys() từ kiểu dữ liệu dict_keys sang kiểu dữ liệu list bằng cách dùng hàm số list() như sau:

mydict = {"L":"Lemon", "O":"Orage", "G":"Grapes"}
mylist = list(mydict.keys())
print(mylist)
>> ['L', 'O', 'G']

Thực ra, nếu chỉ muốn lấy toàn bộ key ra từ dictionary, bạn cũng có thể sử dụng trực tiếp hàm list() mà không cần phải thông qua phương thức keys() nữa. Lưu ý là cách làm này chỉ dùng được cho key thôi chứ không dùng được khi lấy value.

mydict = {"L":"Lemon", "O":"Orage", "G":"Grapes"}
keys=list(mydict)
print(keys)

#>> ['L', 'O', 'G']

Lấy tất cả các giá trị trong từ điển | phương thức values()

Bạn có thể sử dụng phương thức values() để lấy tất cả các giá trị trong từ điển với cú pháp sau đây:

dict.values()

Phương thức values() sẽ trả về kết quả là một đối tượng thuộc kiểu dữ liệu dict_keys chứa toàn bộ giá trị có trong dictionary được chỉ định.
Ví dụ:

mydict = {"L":"Lemon", "O":"Orage", "G":"Grapes"}
print(mydict.values())

#>> dict_values(['Lemon', 'Orage', 'Grapes'])

Tương tự như với phương thức keys(), bằng việc kết hợp với vòng lặp For, chúng ta có thể lấy ra lần lượt các giá trị có trong dictionary như ví dụ sau:

mydict = {"L":"Lemon", "O":"Orage", "G":"Grapes"}
for myvalue in mydict.values():
print(myvalue)

#>> Lemon
#>> Orage
#>> Grapes

Lại nữa, nếu kết hợp với hàm list(), chúng ta có thể chuyển kết quả từ kiểu dữ liệu dict_keys thành kiểu list như sau:

mydict = {"L":"Lemon", "O":"Orage", "G":"Grapes"}
values = list(mydict.values())
print(values)

#>> ['Lemon', 'Orage', 'Grapes']

Lấy tất cả các cặp khóa-giá trị trong từ điển | phương thức items()

Bạn có thể sử dụng phương thức items() để lấy tất cả các cặp khóa và giá trị trong từ điển với cú pháp sau đây:

dict.items()

Phương thức items() sẽ trả về kết quả là một đối tượng thuộc kiểu dữ liệu dict_keys chứa toàn bộ các cặp khóa-giá trị có trong dictionary được chỉ định.
Ví dụ:

mydict = {"L":"Lemon", "O":"Orage", "G":"Grapes"}
print(mydict.items())

#>> dict_items([('L', 'Lemon'), ('O', 'Orage'), ('G', 'Grapes')])

Tương tự như với phương thức keys(), bằng việc kết hợp với vòng lặp For, chúng ta có thể lấy ra lần lượt các cặp khóa- giá trị có trong dictionary như ví dụ sau:

mydict = {"L":"Lemon", "O":"Orage", "G":"Grapes"}
for myitem in mydict.items():
print(myitem)

#>> ('L', 'Lemon')
#>> ('O', 'Orage')
#>> ('G', 'Grapes')

Lại nữa, nếu kết hợp với hàm list(), chúng ta có thể chuyển kết quả từ kiểu dữ liệu dict_keys thành kiểu list như sau:

mydict = {"L":"Lemon", "O":"Orage", "G":"Grapes"}
items = list(mydict.items())
print(items)

#>> [('L', 'Lemon'), ('O', 'Orage'), ('G', 'Grapes')]

Tổng kết và thực hành

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách lấy toàn bộ giá trị trong dictionary python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/dictionary-trong-python/lay-toan-bo-gia-tri-trong-dictionary-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.