Phương thức extend trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Phương thức extend trong python

Hướng dẫn cách sử dụng extend trong python. Trong Python, phương thức extend() là một trong những công cụ quan trọng để làm việc với danh sách (list). Phương thức này cho phép bạn mở rộng danh sách bằng cách thêm các phần tử từ một danh sách khác hoặc từ một dãy các phần tử. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng phương thức extend() và các trường hợp ứng dụng thực tế của nó.

Phương thức extend trong python

extend trong python là phương thức dùng để thêm các phần tử của một iterable (đối tượng chứa nhiều phần tử) như list, tuple hay chuỗi vào cuối một list trong python và mở rộng list đó.

Chúng ta sử dụng list extend trong python với cú pháp như sau:

list.extend(iterable)

Trong đó:

  • list là danh sách mà bạn muốn mở rộng bằng việc thêm các phần tử từ iterable.
  • iterable có thể là danh sách, tuple, chuỗi, hoặc bất kỳ đối tượng có thể lặp (iterable) nào chứa các phần tử bạn muốn thêm vào danh sách.

Tất cả các phần tử của list, tuple hay chuỗi chỉ định sẽ lần lượt được lấy ra và thêm vào cuối list ban đầu như là một phần tử của list đó.

Ví dụ, chúng ta sử dụng list extend trong python để thêm các phần tử của một list vào một list khác như ví dụ sau đây:

mylist = ["A", "B", "C"]
mylist.extend(["D", "E"])

print(mylist)
#>> ["A", "B", "C", "D", "E"]

Bạn có thể thấy list extend trong python đã lấy từng phần tử trong list [“D”, “E”] và thêm vào cuối list [“A”, “B”, “C”] như ở trên.

Tương tự, chúng ta cũng có thể lấy từng ký tự trong một chuỗi và thêm vào cuối một list và mở rộng list đó như sau:

mylist = ["A", "B", "C"]
mylist.extend("GKH")

print(mylist)
#>> ['A', 'B', 'C', 'G', 'K', 'H']

Hoặc là chúng ta mở rộng list trong Python bằng cách thêm các phần tử từ một tuple như sau:

mylist = ["A", "B", "C"]

mylist.extend((1,2,3))
print(mylist)
#>> ['A', 'B', 'C', 1, 2, 3]

Lưu ý là nếu dùng extend thì các phần tử trong iterable đó sẽ được lấy ra lần lượt và thêm vào cuối list, chứ không phải bản thân iterable đó sẽ được thêm vào như phần tử của list. Trong trường hợp muốn thêm một iterabel như là một phần tử vào list ban đầu, thay vì sử dụng phương thức extend thì chúng ta sẽ sử dụng tới phương thức append.

Ứng Dụng Thực Tế của Phương Thức extend()

Gộp Danh Sách

Một trong những ứng dụng phổ biến của phương thức extend() là gộp các danh sách thành một danh sách duy nhất. Điều này có thể hữu ích khi bạn cần kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn hoặc danh sách con thành một danh sách lớn hơn.

# Ví dụ: Gộp hai danh sách thành một danh sách duy nhất
list1 = [1, 2, 3]
list2 = [4, 5, 6]
list1.extend(list2)

Thêm Các Phần Tử Từ Một Dãy

Phương thức extend() cũng được sử dụng để thêm nhiều phần tử liên tiếp vào danh sách từ một dãy số hoặc dãy các phần tử được tạo ra bằng vòng lặp hoặc toán tử range().

# Ví dụ: Thêm các số từ 1 đến 5 vào danh sách
numbers = [0]
numbers.extend(range(1, 6))

Tạo Bản Sao Không Thay Đổi

Phương thức extend() không tạo một bản sao mới của danh sách, mà nó mở rộng danh sách gốc. Điều này có nghĩa là khi bạn thực hiện phương thức extend(), danh sách gốc sẽ bị thay đổi. Nếu bạn muốn thêm các phần tử từ một danh sách vào một danh sách khác mà không thay đổi danh sách gốc, bạn nên sử dụng phép cộng danh sách (+) hoặc phương thức copy() để tạo bản sao.

# Ví dụ: Thêm danh sách từ danh sách gốc vào danh sách mới mà không thay đổi danh sách gốc
original_list = [1, 2, 3]
new_list = original_list + []

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng phuơng thức extend() trong Python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức căn bản về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/list-trong-python/extend-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.