Phương thức extend trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Phương thức extend trong python

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách sử dụng extend trong python. Bạn sẽ học được cách sử dụng list extend trong python để thêm phần tử vào một list sau bài học này.

Phương thức extend trong python

extend trong python là phương thức dùng để thêm các phần tử của một iterable (đối tượng chứa nhiều phần tử) như list, tuple hay chuỗi vào cuối một list trong python và mở rộng list đó.

Chúng ta sử dụng list extend trong python với cú pháp như sau:

list.extend(iterable)

Trong đó list là list ban đầu, và iterable là đối tượng chứa các phần tử cần thêm vào list ban đầu.

Tất cả các phần tử của list, tuple hay chuỗi chỉ định sẽ lần lượt được lấy ra và thêm vào cuối list ban đầu như là một phần tử của list đó.

Ví dụ, chúng ta sử dụng list extend trong python để thêm các phần tử của một list vào một list khác như ví dụ sau đây:

mylist = ["A", "B", "C"]
mylist.extend(["D", "E"])

print(mylist)
#>> ["A", "B", "C", "D", "E"]

Bạn có thể thấy list extend trong python đã lấy từng phần tử trong list [“D”, “E”] và thêm vào cuối list [“A”, “B”, “C”] như ở trên.

Tương tự, chúng ta cũng có thể lấy từng ký tự trong một chuỗi và thêm vào cuối một list và mở rộng list đó như sau:

mylist = ["A", "B", "C"]
mylist.extend("GKH")

print(mylist)
#>> ['A', 'B', 'C', 'G', 'K', 'H']

Hoặc là chúng ta mở rộng list trong Python bằng cách thêm các phần tử từ một tuple như sau:

mylist = ["A", "B", "C"]

mylist.extend((1,2,3))
print(mylist)
#>> ['A', 'B', 'C', 1, 2, 3]

Lưu ý là nếu dùng extend thì các phần tử trong iterable đó sẽ được lấy ra lần lượt và thêm vào cuối list, chứ không phải bản thân iterable đó sẽ được thêm vào như phần tử của list. Trong trường hợp muốn thêm một iterabel như là một phần tử vào list ban đầu, thay vì sử dụng phương thức extend thì chúng ta sẽ sử dụng tới phương thức append.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng phuơng thức extend() trong Python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức căn bản về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/list-trong-python/extend-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.